Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 04.09.2019 od hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně (3) ST/2 Mgr. Procházka
4 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 (3) EK/1 Mgr. Ženíšek
5 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 16. MŠ, 24. MŠ a 55. MŠ na pořádané akce (3) EK/2 Mgr. Ženíšek
6 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - navýšení použití sociálního fondu (3) EK/3 Mgr. Ženíšek
7 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí investiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na realizaci projektu "Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, Plzeň" (3) EK/4 Mgr. Ženíšek
8 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/5 Mgr. Ženíšek
9 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze SR na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (2. splátka) (3) EK/6 Mgr. Ženíšek
10 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce (2. splátka 2019) (3) EK/7 Mgr. Ženíšek
11 Změna Obecně závazné vyhlášky SMP č. 4/2014 (4) EK/8 Mgr.Ženíšek
12 Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2020 (3) EK/9 Mgr. Ženíšek
13 Žádost o finanční podporu k zakoupení přístroje pro Městskou policii Plzeň (4) EK/10 Mgr. Ženíšek
14 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019-převod fin.prostředků z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP za účelem fin.podpory na zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny omamných a psychotropních látek(OPL)pro Městskou policii Plzeň (4) EK/11 Mgr. Ženíšek
15 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (12) EK/12 Mgr. Ženíšek
16 Poskytnutí daru části z již uhrazeného nájemného vztahujícího se k nájemní smlouvě č. 2016/000921/NS ze dne 10.6.2016, uzavřené se spol. Pekařství Malinová s.r.o. (7) EK/13 Mgr. Ženíšek
17 Pojmenování ulic v k.ú. Plzeň (4) SVV/1 Mgr. Procházka
18 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 6. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
19 Informativní zprávy předložené na 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (6) TAJ/1 Mgr. Procházka
20 Různé (0)
21 Závěr (0)