Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 7.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 03.09.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí roku 2019 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za I. pololetí roku 2019 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - červen 2019 (5) EAP/3 p. Andrlík
9 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019, rozšíření plánu investic 2019 (4) EAP/1 p. Andrlík, PhDr. Fluxa
10 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statut. města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, ve znění vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2015 a č. 3/2018 (5) EAP/2 Ing. Aschenbrenner
11 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statut. města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (6) ŽP/1 p. Andrlík
12 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
13 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-08/2019 (2) EAP/4 Mgr. Janouškovec
14 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-08/2019 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
15 Různé (0) Ing. Aschenbrenner