Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 10.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 18.11.2019 od 10.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 10. 2019 – 17. 11. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 9. 2019 do 20. 10. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
5 Rezignace a jmenování člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (4) KV/3 Mgr. Janouškovec
6 AD, Odkanalizování Koterova - Žádost o udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) OI/1 nám. Šindelář
7 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Plzně (8) OŽP/1 nám. Šindelář
8 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015, 3/2018 (5) ÚČT/1 radní Šlouf
9 Záměr vydat vyhlášku statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu a stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2020–2023 (8) ŘEÚ/1 radní Šlouf
10 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019 (3) ŘEÚ/2 radní Šlouf
11 Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2019 (2) OSS/1 nám. Bartáková
12 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro organizaci Poliklinika Bory, spol. s r.o. z rozpočtu OSS MMP (3) OSS/2 nám. Bartáková
13 Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP (3) OŠMT/1 radní Kantorová
14 Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků účelově určeného provozního příspěvku poskytnutého 20. ZŠ Plzeň na akci „Výměna umělého povrchu hřiště“ (2) OŠMT/2 radní Kantorová
15 Rozpočtové opatření pro základní školy a školní jídelnu z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP (2) OŠMT/3 radní Kantorová
16 Prodloužení termínu čerpání finančních prostředků poskytnutých Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, na nákup automobilní techniky (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
17 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2870/32 v k. ú. Bolevec (8) PROM/1 radní Šlouf
18 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 12776/7 v k. ú. Plzeň (8) PROM/2 radní Šlouf
19 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 956/20 v k. ú. Valcha (7) PROM/3 radní Šlouf
20 Prodej pozemku p. č. 1848/46 v k. ú. Valcha (7) PROM/4 radní Šlouf
21 Prodej pozemků v k. ú. Křimice, k. ú. Plzeň a k. ú. Radčice u Plzně Plzeňskému kraji (12) PROM/5 radní Šlouf
22 Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1609/221 až p. č. 1609/231 a p. č. 1511/229, vše v k. ú. Bolevec, a zřízení služebností (12) PROM/6 radní Šlouf
23 Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. j. 2007/005885 ze dne 27. 11. 2007, a to formou dohody o zrušení smlouvy (3) MAJ/10 radní Šlouf
24 Ponechání pozemků v zahrádkářské kolonii v k. ú. Doubravka. (8) PROM/7 radní Šlouf
25 Ponechání pozemků p. č. 7782/43, 7782/44 a 7782/1, vše v k. ú. Plzeň, v majetku města Plzně (7) PROM/8 radní Šlouf
26 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí směnné a uzavření kupní smlouvy pro stavbu „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ – OSVĚTLENÍ spol. s r.o. (7) MAJ/4 radní Šlouf
27 Prodej pozemků p. č. 8321/4, p. č. 8321/7, p. č. 8321/9, p. č. 8321/11, p. č. 8321/12, p. č. 8321/13, včetně staveb na nich umístěných, vše v k. ú. Plzeň (7) PROM/9 radní Šlouf
28 Prodej pozemku parc. č. 3138/12, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. (garáž), vše v k. ú. Plzeň (7) PROM/10 radní Šlouf
29 Uzavření kupní smlouvy na prodej jednotky (nebytového prostoru) v Plzni, na adrese Brněnská č. or. 48, obsazené nájemcem s platnou nájemní smlouvou, s vítězem městské soutěže (3) PROM/11 radní Šlouf
30 Prodloužení termínu dokončení stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ (13) PROM/12 radní Šlouf
31 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací (prodloužení termínu vydání kolaudačního souhlasu) – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (7) MAJ/1 radní Šlouf
32 Uzavření směnné smlouvy s fyzickými osobami pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Jasmínová - Jateční (6) MAJ/2 radní Šlouf
33 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa, od 4 FO (5) MAJ/3 radní Šlouf
34 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Sukova – Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně napojení do prodloužené Čermákovy ulice a křižovatky s Goldscheiderovo ulicí“ – FOCUS INVEST (4) MAJ/5 radní Šlouf
35 Odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 2/3 na pozemku parc. č. 8589/14 v k. ú. Plzeň od devíti fyzických osob (8) MAJ/6 radní Šlouf
36 Konečné majetkoprávní vypořádání, stavba „Bytové domy u Boleveckého rybníka“, investor ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o., rozhodnutí o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty (8) MAJ+PROM/7 radní Šlouf
37 Schválení postoupení práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené v rámci stavby Bytové domy Rokycanská (3) MAJ/8 radní Šlouf
38 Uzavření dodatku k budoucí smlouvě z důvodu prodloužení termínu kolaudace pro I. etapu stavby Bydlení „Na Hůrce - Radčice“ (3) MAJ/9 radní Šlouf
39 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 12794/4 v k. ú. Plzeň (10) EVID/1 radní Šlouf
40 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1381/2, p. č. 1381/3, p. č. 1381/4 a p. č. 3029/8, vše v k. ú. Bolevec (9) EVID/2 radní Šlouf
41 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3029/9 v k. ú. Bolevec (10) EVID/3 radní Šlouf
42 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2434/19 v k. ú. Valcha (9) EVID/4 radní Šlouf
43 Projednání souhlasu s demolicí stavby u lávky sady 5. května umístěné na pozemku p. č. 5261/5 k. ú. Plzeň (5) EVID/5 radní Šlouf
44 Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Bolevec, Radčice u Plzně a Chotíkov z důvodu možnosti zařazení ulice Úněšovská do kategorie místní komunikace (9) EVID/6 radní Šlouf
45 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
46 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2019 (2) FIN/1 radní Šlouf
47 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 2. 10. 2019 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
48 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
49 Různé (0)