Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 11.09.2019 od 17 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSB1/1
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSJ1/1
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2
11 Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 (4) RMO1/2
12 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - odd. investic k 30.6.2019 (4) RMO1/3
13 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019, č. 29 týkající se financování akce "Proměna vnitrobloku Krašovská" (4) RMO1/4
14 Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č.30 (5) RMO1/5
15 Zvýšení nestavebních investic rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 - oddělení správy majetku, včetně rozpočtového opatření č. 31 (4) RMO1/6
16 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2019 (3) RMO1/7
17 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 32 - 40 (3) RMO1/8
18 Projednání individuálních žádostí o dotaci na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu a volnočasových aktivit (6) RMO1/9
19 Změna účelu využití poskytnuté dotace (6) RMO1/10
20 Pojmenování nově vzniklých ulic (5) RMO1/11
21 Změna rozsahů stávajících ulic K Prokopávce a Pode Dvory (4) RMO1/12
22 Změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Bolevec a Chotíkov (6) RMO1/13
23 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (4) RMO1/14
24 Návrh novely vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem č. 5/2014 (4) RMO1/15
25 Návrh novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 4/2014 (4) RMO1/16
26 Změna jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/4
27 Změna Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/5
28 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (zápis ze zasedání FV bude předložen na stůl) (4) ST1/6
29 Informativní zprávy (6) ST1/7
30 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8
31 Závěr (0) ST1/9