Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 12.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 03.02.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 12. 2019 – 2. 2. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Odměňování neuvolněných členů ZMP (3) PRIM/3 p. primátor
5 Schválení změny "Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti" - verze únor 2020 (4) PRIM+ÚKEP/4 p. primátor
6 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP/1 p. primátor
7 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a uvolnění blokace fin. prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (4) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
8 Návrh na volbu členů dozorčích rad společností BIC Plzeň, s.r.o. a Čistá Plzeň, s.r.o. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
9 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (11) SPORT/2 nám. Zarzycký
10 Schválení Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl) (5) FV/1 Ing. Blažek
11 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 11. 2019 do 5. 1. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
12 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2020 (3) ŘEÚ/1 radní Šlouf
13 Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2020. (2) ŘEÚ/2 radní Šlouf
14 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2020 (6) OK/1 nám. Bartáková
15 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2019/004097 o poskytnutí dotace, jehož předmětem bude změna účelového určení poskytnuté dotace subjektu Galerie města Plzně, o. p. s. (5) OK/2 nám. Bartáková
16 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/000938 o poskytnutí dotace, jehož předmětem bude změna účelového určení poskytnuté dotace subjektu Mariella (5) OK/3 nám. Bartáková
17 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu OSS MMP (3) OSS/1 nám. Bartáková
18 Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 3 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ (24) OI/1 nám. Šindelář
19 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností SUS Production, s.r.o. (9) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
20 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli. (6) OŽP/1 nám. Vozobule
21 Žádost SV Krejčíkova 2099/1, 2100/3, 2101/5, 2102/7, Plzeň, Krejčíkova 2099/1, 326 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Realizace vegetační zelené střechy na BD Krejčíkova 1, 3, 5 a 7, Plzeň“ (5) KŽP/1 nám. Vozobule
22 Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z.s., Mlatecká 1912/46, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2020“ (6) KŽP/2 nám. Vozobule
23 Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z.s., Mlatecká 1912/46, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Vydání publikace Rok v alpinu“ (5) KŽP/3 nám. Vozobule
24 Žádost městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň - Radčice, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Sběrný dvůr Radčice“, resp. sběrné místo (5) KŽP/4 nám. Vozobule
25 Žádost MO P3, sady Pětatřicátníků 7/9, 305 83 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽPMP na projekt „Rek.zeleně na VP vně areálu piv. Plzeňský Prazdroj, 1. etapa – okolí lávky pro pěší a zastávky MHD „Prazdroj“ (5) KŽP/5 nám. Vozobule
26 Schválení Strategie Smart City statutárního města Plzně na roky 2020 – 2023 a Akčního plánu na roky 2020 a 2021 k této strategii (5) SPORT/1 radní Gola
27 Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem (2) OŠMT/1 radní Kantorová
28 Rozpočtové opatření pro Boleveckou základní školu na vybudování technologického centra (2) OŠMT/2 radní Kantorová
29 Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2020 (2) OŠMT/3 radní Kantorová
30 Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě a související rozpočtové opatření (5) BYT+ŘEÚ/1 radní Šlouf
31 Darování pozemků parc. č. 234/8, parc. č. 234/9 a parc. č. 1289/2, vše k. ú. Malesice, z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně. (5) MAJ/1 radní Šlouf
32 Majetkové vypořádání úseku komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni a pozemků v k. ú. Skvrňany, mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem a zřízení VB na veřejné osvětlení ve prospěch města Plzně. (6) MAJ/2 radní Šlouf
33 Využití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 10827 z vlastnictví 1 FO do majetku města Plzně. (5) MAJ/3 radní Šlouf
34 Výkup části pozemku parc. č. 786/5, k. ú. Lhota u Dobřan, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 576 pro k. ú. Lhota u Dobřan, do majetku města Plzně (6) MAJ/4 radní Šlouf
35 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Odkanalizování Malesic 2. etapa“ – fyzická osoba (7) MAJ/5 radní Šlouf
36 Směna pozemků s 2 FO pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa a zřízení služebnosti. (7) MAJ/6 radní Šlouf
37 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v SJM pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa. (4) MAJ/7 radní Šlouf
38 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa, s 1 FO. (4) MAJ/8 radní Šlouf
39 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa, s 2 FO. (4) MAJ/9 radní Šlouf
40 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod TDI v souvislosti se stavbami „Obytná zóna Za Humny I. – Dolní Vlkýš“ a „Obytná zóna Za Humny II. – Dolní Vlkýš“ - investor NUMEN, s.r.o. (4) MAJ/10 radní Šlouf
41 Prodej pozemku p. č. 7057/2 v k. ú. Plzeň (6) PROM/1 radní Šlouf
42 Prodej pozemku p. č. 1348/7 v k. ú. Valcha. (7) PROM/2 radní Šlouf
43 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 151/37 v k. ú. Lobzy. (8) PROM/3 radní Šlouf
44 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2821/27 v k. ú. Bolevec. (7) PROM/4 radní Šlouf
45 Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Křimice. (11) PROM/5 radní Šlouf
46 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2336/46 v k. ú. Valcha (9) PROM/6 radní Šlouf
47 Převod spoluvlastnických podílů města Plzně na nemovitých věcech na adrese Sladkovského 61, Plzeň. (5) PROM+BYT/7 radní Šlouf
48 Změna Řádu městské soutěže (4) PROM/8 radní Šlouf
49 Ukončení účinnosti zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku města Plzně a k nim vydaných výkladů (2) PROM+BYT/9 radní Šlouf
50 Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Průmyslová 25 v Plzni. (2) PROM/10 radní Šlouf
51 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/12 k. ú. Lhota u Dobřan (10) EVID/1 radní Šlouf
52 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/13 k. ú. Lhota u Dobřan (10) EVID/2 radní Šlouf
53 Uznání vydržení vlastnického práva k částem městských pozemků p. č. 2522/1 a p. č. 2523/1 oba v k. ú. Bolevec (10) EVID/3 radní Šlouf
54 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
55 Rekodifikace veřejného stavebního práva (materiál přijde na stůl) (1) TN/1 nám. Šindelář
56 Petice za změnu územního plánu v lokalitě 3_20 Klatovská u přehrady (3) TN/2 nám. Šindelář
57 Projednání petice „Výstavba kanalizace, řešení odvodu splaškové a povrchové vody v ulici K Losiné, Plzeň UMO8 Černice“ (3) OSI/1 nám. Zarzycký
58 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2019 (3) MAJ+PROM/11 radní Šlouf
59 Vyhodnocení konceptu Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2019 (1) SPORT/3 nám. Zarzycký
60 Informativní zpráva o stavu investiční akce „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ k 31. 12. 2019 (1) OI/2 Ing. Grisník
61 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2019 (1) ORG/2 Ing. Karhan
62 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2019 (1) ORG/3 Ing. Karhan
63 Připomínky občanů k záměru uzavřít dodatek smlouvy o výpůjčce nemovitosti (část pozemku p. č. 1137/115, k. ú. Bolevec) (2) ORG/4 Ing. Karhan
64 Přehled aktuálních projektů v území Světovar (4) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
65 Výzva ke zjednání nápravy a k zákonnému postupu ve věci projektu Živá ulice (3) OK/4 nám. Bartáková
66 Postavení digitálních platforem u místního poplatku z pobytu (1) ÚČT/1
67 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 12. 2019 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
68 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 8. 1. 2020 (1) VZVZ/2 H. Matoušová
69 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
69a Zpráva o činnosti FV ZMP (2) FV/2 Ing. Blažek
70 Různé (0)