Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 13.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 27.04.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 3. 2. 2019 – 26. 4. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Krizová opatření města Plzně přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v období od 28. 2. do 23. 4. 2020 (materiál přijde na stůl) (1) PRIM/4 p. primátor
4 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
5 Schválení "Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti" - verze únor 2020 po vypořádání připomínek ze strany řídicích orgánů (4) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
6 Uzavření dodatku č. 1 k RS o financování projektu "Prodloužení TT na Borská pole - část TT" v rámci OPD z rozpočtu SFDI (3) ÚKEP/3 p. primátor
7 Souhlas zřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z OP TP na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň 3 – nositel“ (2) ÚKEP/6 p. primátor
8 Přijetí podmínek ROPD z OPZ 2014-2020 na projekt „Plzeň v pohybu“ (3) ÚKEP+ŘEÚ/7 p. primátor, radní Šlouf
9 Schválení aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2020 (4) OSI/5 nám. Zarzycký
10 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (7) SPORT/2 nám. Zarzycký
11 Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (7) SPORT+ŘEÚ/3 nám. Zarzycký
12 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců (7) SPORT/4 nám. Zarzycký
13 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 1. 2020 do 16. 2. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
14 Souhrnné rozpočtové opatření (4) ŘEÚ/1 radní Šlouf
15 Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.10/2019, o místním poplatku z pobytu. (4) ÚČT/1 radní Šlouf
16 Rozpuštění Dobrovolného svazku obcí Skládka odpadů Chotíkov (IČ 71012281) (2) TN/2 nám. Šindelář
17 Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 4 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ (13) OI/1 nám. Šindelář
18 Členství města Plzně ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. (5) NámV+TN/1 nám. Vozobule
19 Žádost spolku k světu. z.s., Pod Všemi svatými 100/69, 301 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Scoobike“ (6) KŽP/1 nám. Vozobule
20 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2020. (2) OSS/1 nám. Bartáková
21 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2020 (6) OK/1 nám. Bartáková
22 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2020 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na projekt „Náplavka u Radbuzy 2020“ (3) OK/2 nám. Bartáková
23 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020/000465 o poskytnutí dotace, jehož předmětem bude změna názvu projektu příjemce dotace Agentury Nashledanou s. r. o. (3) OK/4 nám. Bartáková
24 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
25 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) BEZP/2 radní Zrzavecký
26 Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (4) BEZP/3 radní Zrzavecký
27 Program prevence kriminality města Plzně 2020 (3) BEZP/4 radní Zrzavecký
28 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 1, Karlova 25, Plzeň (4) BYT/1 radní Šlouf
29 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení - byt č. 6, Tichá 9, Plzeň (4) BYT/2 radní Šlouf
30 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 26, Částkova 47, Plzeň (5) BYT/3 radní Šlouf
31 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací a o zřízení služebnosti - stavba "Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati" - TJ Sokol Plzeň - Skvrňany. (4) MAJ/1 radní Šlouf
32 Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních - stavba Bytové domy – Světovar – blok G, Plzeň, Sladová ulice, investor BC Real, a.s. (5) MAJ/2 radní Šlouf
33 Darování pozemků a staveb TDI v k. ú. Bolevec a k. ú. Senec u Plzně obci Zruč – Senec (7) PROM/3 radní Šlouf
34 Záměr prodat pozemky v k. ú. Doubravka spol. TERASY ŠVABINY s.r.o. (10) PROM/4 radní Šlouf
35 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3098/33 v k. ú. Doubravka (9) EVID/1 radní Šlouf
36 Rozhodnutí o poskytnutí daru movitých věcí z majetku města (3) EVID/2 radní Šlouf
37 Darování staršího nepotřebného vozidla Škoda Octavia Tour Spolku Ulice Plzeň (3) RadS/1 radní Šlouf
38 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
39 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 4. čtvrtletí 2019 (2) FIN/1 radní Šlouf
40 Kontaminace řeky Úhlavy impregnační látkou Impralit-BSK effect (2) TN/1 nám. Šindelář
41 Stav městského nemovitého majetku (1) EVID/6 radní Šlouf
42 Studie elektromobility města Plzně (2) SPORT/1 radní Gola
43 Bouře Sabine v Plzeňském kraji a okrese Plzeň-město ve dnech 10. 2. - 11. 2. 2020 (1) BEZP/5 Ing. Průša, MBA
44 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2020 (1) ORG/2 Ing. Karhan
45 Ukončení aktivity KA – 4 Strategie zdravotního stavu obyvatelstva města Plzně, která se měla realizovat v rámci projektu „Plzeň - moderní a zodpovědná“ spolufinancovaného z OP Zaměstnanost 2014 – 2020 (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
46 Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2019 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
47 Reakce společnosti ArtProm s. r. o. na dopis města ze dne 8. 1. 2020 (3) OK/5 nám. Bartáková
48 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 2. 2020 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
49 Činnost VZVZ a dokončené veřejné zakázky za II. pololetí roku 2019 (2) VZVZ/2 H. Matoušová
50 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
51 Informativní zpráva k postupu zadavatele při nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu (2) PRIM/5 p. primátor
52 Různé (0)