Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 14.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 11.05.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˅ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 27. 4. 2020 – 10. 5. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
3a Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro OpenEye, z.s. (3) PRIM/3 p. primátor
4 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Letce Plzeň, z.s. (3) KP/1 p. primátor
5 Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni (4) ŘÚSO/1 p. primátor
5a Poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v souvislosti se ztrátami způsobenými Covid-19 (6) NámZ/1 nám. Zarzycký
5b +RadS Poskytnutí individuální neinvestiční dotace v režimu "de minimis" HC Plzeň 1929 s.r.o. na záchranu extraligového hokeje v souvislosti se ztrátami způsobenými Covid-19 (5) NámZ+PRIM/2 nám. Zarzycký
6 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/1 nám. Zarzycký
7 poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
8 Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (6) SPORT/2 nám. Zarzycký
9 Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 17. 2. 2020 do 12. 4. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
10 Souhrnné rozpočtové opatření (3) ŘEÚ/2 radní Šlouf
11 Zařazení akce v rámci rozpočtu KŘTÚ – SVS – Majetek pro MHD (2) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
12 Žádost společnosti goodooga s.r.o. o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Zřízení a provozování portálu www.plzen.nevyhazujto.cz (6) KŽP/1 nám. Vozobule
13 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky básníka Josefa Hrubého čestným hrobem města Plzně (10) ŘÚSO/2 nám. Bartáková
14 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky doc. RNDr. Emanuela Makrlíka, DrSc., čestným hrobem města Plzně (9) ŘÚSO/3 nám. Bartáková
15 Změna účelu individuální dotace poskytnuté organizaci Diecézní charita Plzeň (3) OSS/1 nám. Bartáková
16 Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2020 (6) OK/1 nám. Bartáková
17 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP na rok 2020 subjektu Divadlo pod lampou, o. p. s., na opravu havarijního stavu elektroinstalace v objektu Havířská 11, Plzeň (4) OK/2 nám. Bartáková
18 Změna usnesení ZMP č. 241/2018 a schválení Realizačního plánu na rok 2020 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 (4) OK/3 nám. Bartáková
19 Poskytnutí dotace na opravu střechy objektu Solní 256/19, Plzeň (5) OPP/1 nám. Bartáková
20 Poskytnutí dotace na opravu střechy a dokončení opravy fasád uličního průčelí objektu Zborovská 4/31, Plzeň (5) OPP/2 nám. Bartáková
21 Poskytnutí dotace na restaurátorskou opravu sochařské výzdoby hlavního průčelí objektu nám. Republiky 95/7, Plzeň (5) OPP/3 nám. Bartáková
22 Poskytnutí dotace na restaurátorskou opravu zdobného kovaného zábradlí balkonu v 1. patře objektu nám. Republiky 204/30, Plzeň (5) OPP/4 nám. Bartáková
23 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP (7) OŠMT/1 radní Kantorová
24 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2020 (5) OŠMT/2 radní Kantorová
25 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2020 (5) OŠMT+FIN/3 radní Kantorová, radní Šlouf
26 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu 4. ZŠ Plzeň (2) OŠMT/4 radní Kantorová
27 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (7) OŠMT/5 radní Kantorová
28 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy (7) OŠMT/6 radní Kantorová
29 Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020 (5) ŘEÚ/1 radní Gola
30 Rozhodnutí ve věci uzavření dodatku č. 4 ke SOSB darovací č. 2008/003018 na převod TDI z důvodu prodloužení lhůty pro uzavření konečné smlouvy a dalších ujednání – Konplan s.r.o. (5) MAJ/1 radní Šlouf
31 Uzavření konečné směnné smlouvy v k. ú. Bolevec s fyzickou osobou (6) MAJ/2 radní Šlouf
32 Rozhodnutí o vyplacení druhé splátky kupní ceny z kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. 2016/005886 po vybudování víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Plzeň Letná – žadatel TJ Sokol Plzeň Letná. (8) MAJ/3 radní Šlouf
33 Směna pozemků v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a FO zaps. na LV č. 429 pro k. ú. Valcha. (7) MAJ/4 radní Šlouf
34 Výkup pozemku parc. č. 2378, k. ú. Plzeň 4, od insolvenčního správce dlužníka společnosti TEPON s.r.o., IČ: 48362212, se sídlem v Plzni, Hálkova 1059/12, do majetku města Plzně. (5) MAJ/5 radní Šlouf
35 Výkup pozemků parc. č. 12512/2 a parc. č. 12512/4, oba v k. ú. Plzeň, od jedné FO pro stavbu „I/20, Sládkova – Na Roudné, severní část“. (6) MAJ/6 radní Šlouf
36 Uzavření darovací smlouvy s ŘSD ČR pro převod tělesa komunikace Jasmínová a část komunikace Koterovská. (5) MAJ/7 radní Šlouf
37 Bezúplatný převodu pozemku parc. č. 1580/11, k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci. (6) MAJ/8 radní Šlouf
38 Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 6672/11, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně. (7) MAJ/9 radní Šlouf
39 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Doubravka – Zábělská ulice. (4) MAJ/10 radní Šlouf
40 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Doubravka – Masarykova ulice. (5) MAJ/11 radní Šlouf
41 Využití/nevyuž. předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 8460/20, k. ú. Plzeň z vlastnictví 1 FO do majetku města Plzně. (5) MAJ/12 radní Šlouf
42 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 437/18 v k. ú. Radobyčice. (8) PROM/1 radní Šlouf
43 Prodej pozemku p. č. 627 v k. ú. Druztová obci Druztová (7) PROM/2 radní Šlouf
44 Prodej pozemku p. č. 12068/3 v k. ú. Plzeň (7) PROM/3 radní Šlouf
45 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1330/29 v k. ú. Božkov (9) PROM/4 radní Šlouf
46 Prodej pozemku p. č. 484/19 a nově vzniklého pozemku p. č. 484/40, oba v k. ú. Lobzy (9) PROM/5 radní Šlouf
47 Ponechání pozemku p. č. 1607/1 v k. ú. Skvrňany v majetku města Plzně. (10) PROM/6 radní Šlouf
48 Zrušení usnesení ZMP č. 413 ze dne 21. 10. 2019 (5) PROM/7 radní Šlouf
49 Prodej nebytové jednotky č. 2261/10 na adrese Habrmannova ul. č. or. 35 v Plzni (5) PROM/8 radní Šlouf
50 Prodej jednotky č. 1156/2 (bytu) na adrese Sedlecká 13, Plzeň (5) PROM+BYT/9 radní Šlouf
51 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Bzenecká 14 v Plzni a uzavření darovací smlouvy (3) PROM/10 radní Šlouf
52 Prodej nemovitých věcí na adrese Břeňkova 3 v Plzni (6) PROM/11 radní Šlouf
52a Projednání souhlasu s demolicí staveb v rámci výstavby Městského (západního) okruhu (4) RadS/1 radní Šlouf
53 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2516/21 k. ú. Doubravka (10) EVID/1 radní Šlouf
54 Rozhodnutí o darování cca 600 tun drcené balené směsi obci Bušovice (3) EVID/2 radní Šlouf
55 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole s mateřskou školou Tlučná, p. o. (3) EVID/3 radní Šlouf
56 Projednání daru uličních vpustí v Zábělské ul. Plzeňskému kraji (4) EVID/4 radní Šlouf
57 Svěření pozemku p. č. st. 199, jehož součástí je stavba Litice č. p. 219, Klatovská 241 a pozemku p. č. 27/1, vše k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice (8) EVID/5 radní Šlouf
58 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
59 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2019 (2) OSI/1 nám. Zarzycký
60 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2019 (2) OSI+ŘEÚ/2 nám. Zarzycký
61 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (4) OSI/3 nám. Zarzycký
62 Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce města Plzně (2) OSI/4 nám. Zarzycký
63 Otevřený dopis představitelům statutárního města Plzeň (2) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
64 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 3. 2020 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
65 Zpráva o činnosti KV ZMP (1) KV/2 Mgr. Janouškovec
66 Různé (0)