Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 19.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 08.02.2021 od 09.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 14. 12. 2020 – 7. 2. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
5 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Plzeň“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor+radní Šlouf
6 Partnerství města Plzně s mezinárodní nadací Liberation Route Europe (2) OPM+KP/1 p. primátor
7 Rozpočtová opatření pro rok 2020 a 2021 (7) ŘEÚ/1 radní Šlouf
8 Poskytnutí členského příspěvku na provoz DSO Silnice I/27 pro rok 2021 (2) ŘEÚ/3 radní Šlouf
9 Přijetí podpory ze SFŽP ČR na nákup elektromobilu a dobíjecí stanice (4) FIN/1 radní Šlouf
10 Zrušení vyhlášky č.10/2019, o místním poplatku z pobytu a záměr poskytnutí darů plátcům tohoto poplatku jako opatření pro zmírnění negativních dopadů kor. krize pro provozovatele ubytovacích zařízení na území města Plzně (3) ÚČT/1 radní Šlouf
11 Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
12 Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (7) SPORT/1 nám. Zarzycký
13 Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace (5) SPORT/2 nám. Zarzycký
14 Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 9. 11. 2020 do 10. 1. 2021 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
15 Akční plán na rok 2021 ke Strategickému plánu města Plzně (5) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
16 Schválení uzavření Dohody o společném postupu při přípravě stavby „MO Zborovská – Klatovská“ (3) OI/1 nám. Šindelář
17 Odsouhlasení vícenákladů a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 9 na vícenáklady ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ (5) OI/2 nám. Šindelář
18 Omezení provozu individuální automobilové dopravy na Americké třídě (11) KŘTÚ/13 nám. Vozobule
19 Výpověď ze Smlouvy o úhradě části manipulačního poplatku za první pořízení Plzeňské karty za občany seniory (3) KŘTÚ/14 nám. Vozobule
20 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli (6) OŽP/1 nám. Vozobule
21 Žádost 27. mateřské školy o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Školkové zahrádky zdraví a radosti“ (5) KŽP/1 nám. Vozobule
22 Žádost 27. mateřské školy o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Školkové zahrádky pro zdraví a radost“ (5) KŽP/2 nám. Vozobule
23 Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání Zpravodajů I-IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2021“ (6) KŽP/3 nám. Vozobule
24 Žádost společnosti Techmania Science Center, o.p.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená Techmania III.“ (6) KŽP/4 nám. Vozobule
25 Akční plány rozvoje sociálních služeb na území města Plzně 2021-2022 (6) OSS/1 nám. Bartáková
26 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2021 (6) OK/1 nám. Bartáková
27 Realizační plán na rok 2021 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 (5) OK/2 nám. Bartáková
28 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/006699 uzavřené se společností Film Servis Plzeň s. r. o. (4) OK/3 nám. Bartáková
29 Žádost o odpuštění sankčních poplatků za nenaplnění smluvně stanovených kategorií povinných kulturních akcí v roce 2020 společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o. v důsledku koronavirové krize (5) OK/4 nám. Bartáková
30 Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli (11) BEZP/1 radní Zrzavecký
31 Schválení strategického dokumentu Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018–2023 (2) BEZP+ÚKEP/2 radní Zrzavecký, p. primátor
32 Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020 - umístění uvolněných zdrojů (5) ŘEÚ/2 radní Gola
33 Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu, údržbu a výstavbu sportovišť v roce 2021 (2) OŠMT/1 radní Kantorová
34 Projednání návrhu na mimosoudní vyrovnání: dohoda o narovnání s PČR (4) BYT/1 radní Šlouf
35 Uzavření kupní smlouvy na odkup podílu o velikosti 1/60 z pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště u Plzně, pro stavbu „Rekonstrukce ulice I/20 Jasmínová“ (5) MAJ/1 radní Šlouf
36 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou „BYTOVÝ DŮM – LIPOVÁ REZIDENCE ROUDNÁ“ – MAWI spol. s r.o. (7) MAJ/2 radní Šlouf
37 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části pozemku v souvislosti s výstavbou „Prodejna Lidl Plzeň – Folmavská – nová prodejna“ v k. ú. Plzeň, spol. Lidl Česká republika v.o.s. (5) MAJ/3 radní Šlouf
38 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod částí pozemků v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 7. a 8. fáze/RD“, spol. Valcha Property Development a.s. (6) MAJ/4 radní Šlouf
39 Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Bytové domy Rokycanská, Projekt Rokycanská s.r.o. (8) MAJ/5 radní Šlouf
40 Uzavření kupní smlouvy na převod pozemků parc. č. 515/15 a 515/16 v k. ú. Hradiště u Plzně, do majetku města Plzně, se společností STAFIN Nepomucká s.r.o. (5) MAJ/6 radní Šlouf
41 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1589/5 a parc. č. 1594/2, oba k. ú. Skvrňany, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (5) MAJ/7 radní Šlouf
42 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Valcha – okružní křižovatka Sulkovská – Dobřanská v Plzni a zrušení VB (4) MAJ/8 radní Šlouf
43 Výkup pozemku parc. č. 816/139 zapsaného na listu vlastnictví č. 2820 pro k. ú. Doubravka, od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., do majetku města Plzně (4) MAJ/9 radní Šlouf
44 Výkup pozemku parc. č. 8612, k. ú. Plzeň, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 6582 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně (5) MAJ/10 radní Šlouf
45 Prodej pozemků p. č. 14109 a p. č. 14108/2, vše v k. ú. Plzeň (7) PROM/1 radní Šlouf
46 Prodej pozemků p. č. 11286/34, p. č. 11286/36, p. č. 11286/39, p. č. 11286/41, p. č. 11315/8, p. č. 11315/9, vše v k. ú. Plzeň (6) PROM/2 radní Šlouf
47 Prodej pozemku p. č. 490/26 v k. ú. Doudlevce (7) PROM/3 radní Šlouf
48 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 314/10 v k. ú. Božkov (9) PROM/4 radní Šlouf
49 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 135/2 v k. ú. Malesice (8) PROM/5 radní Šlouf
50 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 778/8 v k. ú. Chotěšov (8) PROM/6 radní Šlouf
51 Dar pozemku p. č. 3/3, k. ú. Koterov, Diecézní charitě Plzeň (7) PROM/7 radní Šlouf
52 Prodej bytové jednotky č. 1245/19 na adrese Vrbovecká č. or. 10 v Plzni (4) PROM/8 radní Šlouf
53 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Vrbovecká 6, 8, 10 v Plzni a uzavření darovací smlouvy (3) PROM/9 radní Šlouf
54 Ponechání pozemků p. č. st. 3334 a p. č. 994/29 a části pozemku p. č. 2253/2, vše v k. ú. Valcha, v majetku města Plzně (8) PROM/10 radní Šlouf
55 Ponechání pozemků v k. ú. Lobzy v majetku města Plzně (7) PROM/11 radní Šlouf
56 Ponechání pozemku p. č. 582/2 v k. ú. Radčice u Plzně v majetku města Plzně (9) PROM/12 radní Šlouf
57 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 314/11 a k pozemku p. č. 314/12, oba v k. ú. Božkov (10) EVID/1 radní Šlouf
58 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 509/7, k. ú. Malesice (10) EVID/2 radní Šlouf
59 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 359/3 a p. č. 830/4, oba k. ú. Doudlevce (10) EVID/3 radní Šlouf
60 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 419/5, k. ú. Doudlevce (9) EVID/4 radní Šlouf
61 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 419/6, k. ú. Doudlevce (9) EVID/5 radní Šlouf
62 Projednání souhlasu s demolicí objektů v rámci stavby „Plzeň – Velký Bolevecký rybník, úprava prostoru v areálu OSTENDE“ (6) EVID/6 radní Šlouf
63 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
64 Aktuální informace o Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
65 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2020 a 2021 (5) OSI/1 nám. Zarzycký
66 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2020 (3) MAJ+PROM/11 radní Šlouf
67 Informace o připravované majetkové transakci mezi městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty – nyní Správa železnic. (1) MAJ/12 radní Šlouf
68 Vyhodnocení fungování sportovních mládežnických akademií podporovaných z rozpočtu města Plzně za rok 2020 (2) SPORT/3 nám. Zarzycký
69 Vyhodnocení Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2020 (2) SPORT/4 nám. Zarzycký
70 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2020 (1) ORG/2 Ing. Karhan
71 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2020 (1) ORG/3 Ing. Karhan
72 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
73 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (2) FV/1 Ing. Blažek
74 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 2. 12. 2020 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
75 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 1. 2021 (1) VZVZ/2 p. Matoušová
76 Opatření města Plzně v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19 (1) PRIM/3 p. primátor
77 Projednání petice proti pozemní komunikaci – plánované propojce ul. Na Růžku, mezi ul. Koterovská a plánovanou silnicí I/20 (2) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
78 Různé (0)