Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 15.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 22.06.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 11. 5. 2020 – 21. 6. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora v souvislosti se zmírněním negativních dopadů krizové situace způsobené pandemií COVID-19 (2) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Film Servis Plzeň s.r.o. na konání filmového festivalu Finále Plzeň 2020 (2) PRIM/4 p. primátor
5a Vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam) plukovníkovi v. v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací perutě (2) PRIM/5 p. primátor
6 Schválení Podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň 3 – nositel“ (3) ÚKEP/1 p. primátor
7 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ). (3) KPMEZ/1 p. primátor
8 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/4 nám. Zarzycký
9 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ) (3) SPORT/1 nám. Zarzycký
10 Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 13. 4. do 24. 5. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
10a Odvolání a jmenování člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (2) KV/3 Mgr. Janouškovec
11 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2019 (7) ŘEÚ/1 radní Šlouf
12 Souvztažná rozpočtová opatření vyplývající z čerpání rozpočtu v roce 2020 (6) ŘEÚ/2 radní Šlouf
13 Prodej nemovitých věcí na adrese Francouzská tř. 2 a 4 v Plzni (poliklinika Slovany). (12) PROM+BYT/26 radní Šlouf
14 Rozpočtové opatření pro rok 2020 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2021 – 2023 v souvislosti s potřebou řešení negativních ekonomických dopadů „koronavirové“ krize (10) ŘEÚ/3 radní Šlouf
15 Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní školy v Plzni na předfinancování dotačních projektů (8) ŘEÚ/4 radní Šlouf
16 Záměr prodat objekt Kulturního domu Peklo (6) ŘEÚ/5 radní Šlouf
17 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/1 radní Šlouf
18 Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2020 (3) FIN/3 radní Šlouf
19 Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji a související rozpočtové opatření (3) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
20 Projednání „Změny č. 1 a 2 Projektu regenerace sídlišť Plzeň – Doubravka“ (ÚKRMP, 05/2020) (6) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
21 Záměr výstavby „Bytový dům – PARK – Plzeň Bory“ (5) KŘTÚ+ŘEÚ/3 nám. Šindelář radní Šlouf
22 Zrušení usnesení ZMP č. 131 ze dne 8. 4. 2010 (3) OI/1 nám. Šindelář
23 Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 5 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ (31) OI/2 Mgr. Šindelář
24 Uzavření dohody o finančním vyrovnání související se stavbou „Městský okruh v Plzni, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)“ (5) ORP/1 nám. Šindelář
25 Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání Zpravodajů II_IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2020“. (6) KŽP/1 nám. Vozobule
26 Žádost MO Plzeň 2 - Slovany, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Budova ÚMO P2 – zelená střecha“ (5) KŽP/2 nám. Vozobule
27 Žádost ústavu MOTÝL, z.ú., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“. (6) KŽP/3 nám. Vozobule
28 Žádost MO Plzeň 9 - Malesice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Doprovodná výsadba ovocných VK podél cyklostezky Malesice - Radčice“. (5) KŽP/4 nám. Vozobule
29 Žádost spolku Pěstuj prostor, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Architektura a vzdělávání – Plzeň zelená a modrá“. (6) KŽP/5 nám. Vozobule
30 Žádost spolku ENVIC, občanské sdružení, o poskytnutí dotace z FŽP MP Plzně na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2020“. (6) KŽP/6 nám. Vozobule
31 Žádost MO Plzeň 4, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Založení květnatých luk v lokalitě u Baumaxu a Rokycanská x Jateční“. (5) KŽP/7 nám. Vozobule
32 Žádost MO Plzeň 3, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů u vstupu do podchodu v ulici Sirková x Americká, vstup od jižní strany z Americké třídy“. (5) KŽP/8 nám. Vozobule
33 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2020. (2) OSS/1 nám. Bartáková
34 Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ pro rok 2020 (37) OSS/2 nám. Bartáková
35 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP a s tím související provedení rozpočtového opatření. (13) OSS/3 nám. Bartáková
36 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 (3) OK/1 nám. Bartáková
37 Schválení nového znění Statutu Umělecké ceny města Plzně (5) OK/2 nám. Bartáková
38 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“ (6) OK/3 nám. Bartáková
39 Poskytnutí dotace na restaurování sgrafitové výzdoby objektu Tovární 4, Plzeň (5) OPP/1 nám. Bartáková
40 Poskytnutí dotace na celkovou opravu fasád uličních průčelí objektu Sedláčkova 28 – Solní 14, Plzeň (5) OPP/2 nám. Bartáková
41 Poskytnutí dotace na rekonstrukci západní strany dvoupodlažní dvorní pavlače v objektu Dominikánská 1 – Solní 2, Plzeň (5) OPP/3 nám. Bartáková
42 Poskytnutí dotace na opravu fasády včetně restaurování plastických figurálních prvků uličního průčelí objektu Rooseveltova 2 – Pražská 1, Plzeň (5) OPP/4 nám. Bartáková
43 Poskytnutí dotace na opravy uličních fasád objektu Divadelní 1, Plzeň (5) OPP/5 nám. Bartáková
44 Poskytnutí dotace na výrobu a montáž 7 ks dřevěných oken do 2. a 3. NP objektu Tovární 6, Plzeň (5) OPP/6 nám. Bartáková
45 Poskytnutí dotace na opravu halových dveří a kovového zábradlí schodiště objektu Pobřežní 8, Plzeň (5) OPP/7 nám. Bartáková
46 Poskytnutí dotace na opravu fasády uličního průčelí objektu Prešovská 5, Plzeň (5) OPP/8 nám. Bartáková
47 Poskytnutí dotace na opravu dřevěného výkladce na levé straně průčelí objektu Prešovská 18, Plzeň (5) OPP/9 nám. Bartáková
48 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (14) BEZP/1 radní Zrzavecký
49 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (7) BEZP/2 radní Zrzavecký
50 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP (3) BEZP/3 radní Zrzavecký
51 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 2, Dlouhá 34, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
52 Projednání prominutí dluhu - byt č. 8, Bzenecká 14, Plzeň (6) BYT/2 radní Šlouf
53 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 3, Bolzanova 22, Plzeň (5) BYT/3 radní Šlouf
54 Prodej pozemku p. č. 5488/15, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p. č. 5488/35, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Plzeň (6) PROM/1 radní Šlouf
55 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 622/62 v k. ú. Chotěšov obci Chotěšov (9) PROM/2 radní Šlouf
56 Prodej pozemku p. č. 789 v k. ú. Hoříkovice u Chotěšova (7) PROM/3 radní Šlouf
57 Prodej pozemku p. č. 490/25 v k. ú. Doudlevce (7) PROM/4 radní Šlouf
58 Prodej pozemku p. č. 11178/17 v k. ú. Plzeň společnosti ČEZ Distribuce a. s. (6) PROM/5 radní Šlouf
59 Prodej pozemku p. č. 1496/234 v k. ú. Skvrňany společnosti ČEZ Distribuce a. s. (7) PROM/6 radní Šlouf
60 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2917 v k. ú. Valcha společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (8) PROM/7 radní Šlouf
61 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1633/51 v k. ú. Plzeň společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (9) PROM/8 radní Šlouf
62 Prodej pozemku p. č. 1462/1 v k. ú. Vejprnice (8) PROM/9 radní Šlouf
63 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1866/20, geometricky odděleného z pozemku parc. č. 1866/12, k. ú. Litice u Plzně (9) PROM/10 radní Šlouf
64 Prodej pozemku p. č. 4871/1, k. ú. Plzeň. (7) PROM/11 radní Šlouf
65 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 5/11 v k. ú. Radčice u Plzně (9) PROM+EVID/12 radní Šlouf
66 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2429/1 v k. ú. Valcha společnosti Valcha Property Development a.s. (11) PROM/13 radní Šlouf
67 Uzavření smluvních vztahů s Plzeňským krajem souvisejících s darem nově vzniklého pozemku parc. č. 2220/23, k. ú. Doubravka. (10) PROM/14 radní Šlouf
68 Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „6. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (10) PROM/15 radní Šlouf
69 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemku v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 6. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s. (5) MAJ/7 radní Šlouf
70 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2139/7 až p. č. 2139/10, p. č. 2139/13 až p. č. 2139/23, p. č. 2139/31 až p. č. 2139/45, p. č. 2139/47, vše v k. ú. Skvrňany a nově vzniklého pozemku p. č. 1490/2 v k. ú. Křimice (11) PROM/16 radní Šlouf
71 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností a dohodě o ukončení smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen se spol. Plzeňské byty s.r.o. (4) PROM/17 radní Šlouf
72 Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (43) PROM/18 radní Šlouf
73 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Plzeň (8) PROM/19 radní Šlouf
74 Záměr prodat a vykoupit pozemky v k. ú. Skvrňany - spol. InterCora, spol. s r.o. (8) PROM+MAJ/20 radní Šlouf
75 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3767 v k. ú. Bolevec spol. PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o. (8) PROM/21 radní Šlouf
76 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 12568/16 v k. ú. Plzeň společnosti M.A.T. Group, s.r.o. (7) PROM/22 radní Šlouf
77 Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Plzeň společnosti MAWI spol. s r.o. (10) PROM/23 radní Šlouf
78 Záměr prodeje dosud geometricky neoddělené části pozemků p. č. 8184/15 a p. č. 8184/1, oba v k. ú. Plzeň. (10) PROM/24 radní Šlouf
79 Prodej nemovité věci na adrese Americká 35 (6) PROM/25 radní Šlouf
80 Prodej volné nebytové jednotky č. 2128/19 na adrese Koterovská č. or. 86 v Plzni (4) PROM/27 radní Šlouf
81 Prodej volné nebytové jednotky č. 1865/23 na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni (4) PROM/28 radní Šlouf
82 Prodej volných nebytových jednotek na adrese Částkova č. or. 47 a Krejčíkova č. or. 4, Plzeň (4) PROM/29 radní Šlouf
83 Uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou pro výkup pozemků v lokalitě 3-78 Radbuza – jih, Revitalizace nábřeží Radbuzy – Malostranské jezírko. (5) MAJ/1 radní Šlouf
84 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v SJM a spoluvlastnictví 2 FO pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci,2. etapa. (4) MAJ/2 radní Šlouf
85 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – fyzická osoba (5) MAJ/3 radní Šlouf
86 Zajištění majetkoprávního vypořádání pro veřejně prospěšnou stavbu Vodárenský soubor Litice s fyzickou osobou, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této fyzické osoby. (7) MAJ/4 radní Šlouf
87 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (prodloužení termínu k uzavření konečné smlouvy) v souvislosti s realizací stavby: “Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově“. (4) MAJ/5 radní Šlouf
88 Směna pozemků v k. ú. Bukovec s fyzickou osobou. (5) MAJ/6 radní Šlouf
89 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 5. fáze/RD“. (3) MAJ/8 radní Šlouf
90 Uzavření konečné kupní smlouvy na pozemky v k. ú. Radčice u Plzně ze spoluvlastnictví tří fyzických osob. (4) MAJ/9 radní Šlouf
91 Majetkové vypořádání pozemků formou daru mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa“. (3) MAJ/10 radní Šlouf
92 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Plzeň – ulice 17. listopadu. (5) MAJ/11 radní Šlouf
93 Výkup pozemků p.č. 1479/1 a p.č. 1504/32 od spoluvlast. zaps. na LV č. 1673, k.ú. Valcha a dále p.č. 1479/27, 1479/45, 1479/53, 1479/60, 1479/87 a parc. č. 1479/89, od spoluvlast. zaps. na LV č. 1658 pro k.ú. Valcha, do majetku MP. (4) MAJ/12 radní Šlouf
94 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 422/94, k. ú. Doubravka, od fyzické osoby, do majetku města Plzně. (5) MAJ/13 radní Šlouf
95 Výkup pozemku parc. č. 99/42, k. ú. Litice u Plzně, z majetku fyzické osoby zapsané na LV č. 473 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně. (5) MAJ/14 radní Šlouf
96 Výkup spoluvlastnického podílu státu 1435/18144 k celku pozemků parc. č. 8419/13 a parc. č. 8419/34, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města. (5) MAJ/15 radní Šlouf
97 Uzavření kupní smlouvy na pozemky pod kontejnerovým stáním v k. ú. Bolevec od společnosti Kvatro stav s.r.o. (4) MAJ/16 radní Šlouf
98 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 11852/7 v k. ú. Plzeň (9) EVID/1 radní Šlouf
99 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1358/38, p.č. 1358/39, p.č. 1358/40, p.č. 1358/41 a p.č. 2256/12 v k. ú. Valcha (9) EVID/2 radní Šlouf
100 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 922/2 a p. č. 922/3 oba k. ú. Radobyčice (9) EVID/3 radní Šlouf
101 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1008/18 v k. ú. Valcha (9) EVID/4 radní Šlouf
102 Vyjmutí pozemku p. č. 13046, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. e. 1763 (objekt veřejného WC – U Borského parku) z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 a schválení demolice tohoto objektu. (9) EVID/5 radní Šlouf
103 Schválení demolice objektu V Lomech 13, který je součástí pozemku p. č. 1366/2 k. ú. Bolevec, vyjmutí tohoto objektu z trvalé správy městského obvodu Plzeň 1 a zrušení usnesení ZMP č. 113 ze dne 18. 3. 2019 (10) EVID+PROM/6 radní Šlouf
104 Projednání souhlasu s demolicí stavby bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 3953/26 k. ú. Plzeň. (5) EVID/7 radní Šlouf
105 Projednání souhlasu s demolicí objektu Wenzigova 260/3, který je součástí pozemku p. č. 811 k. ú. Plzeň (6) EVID/8 radní Šlouf
106 Rozhodnutí o darování kancelářského nábytku Obci Příkosice (3) EVID/9 radní Šlouf
107 Rozhodnutí o darování cca 100 tun drcené balené směsi Obci Bušovice (3) EVID/10 radní Šlouf
108 Rozhodnutí o darování 300 ks panelů a 100 m2 zámkové dlažby Obci Česká Bříza (3) EVID/11 radní Šlouf
109 Rozhodnutí o prodeji a koupi nemov. a mov. majetku se spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s. – koupě pozemků v areálu staré ČOV v Jateční ul., prodej VHI na území města a prodej projekt. dokumentace Odkanal. Malesic a Dolního Vlkýše 1. etapa (8) EVID/12 radní Šlouf
110 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
111 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2020 (2) FIN/2 radní Šlouf
112 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2019 a 2020 (5) OSI/1 nám. Zarzycký
113 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2020 (1) ORG/2 Ing. Karhan
114 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2020 (1) ORG/3 Ing. Karhan
115 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2020 (1) ORG/4 Ing. Karhan
116 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2020 (1) ORG/5 Ing. Karhan
117 Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2019 (2) OŽP/1 Ing. Svobodová
118 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 5. 2020 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
119 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 6. 2020 (1) VZVZ/2 p. Matoušová
120 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
120a Zpráva o činnosti FV ZMP (1) FV/1 Ing. Blažek
121 Různé (0)