Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 16.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.09.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 22. 6. 2020 – 13. 9. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Udělení Ceny města Plzně doc. Ing. Jindřichu Matouškovi, Ph.D. za projekt s názvem Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu (3) PRIM/3 p. primátor
5 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
6 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora Středisku západočeských spisovatelů, zapsanému spolku (2) KP/2 p. primátor
7 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (2) KP/3 p. primátor
8 Poskytnutí finančního daru organizaci LonelyBase z.s. na činnost platformy Burn Fighters (3) KP/4 p. primátor
9 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2019 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
10 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Parkoviště P+R, Dobřanská - Kaplířova“ (2) ÚKEP/2 p. primátor
11 Změny v dozorčí radě společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. (2) NámZ/1 nám. Zarzycký
11a Změna účelu u investiční dotace subjektu PREDATOR GYM, z.s. (5) NámZ/2 Mgr. Zarzycký Roman
12 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2021 (3) OSI/1 nám. Zarzycký
13 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP (17) ŘÚSO/2 nám. Zarzycký, nám. Bartáková
14 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu TJ Prazdroj Plzeň z.s. (4) SPORT+ŘEÚ/1 nám. Zarzycký
15 poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu DHC Plzeň z.s. (6) SPORT/2 nám. Zarzycký
16 poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (6) SPORT/3 nám. Zarzycký
17 Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 25. 5. do 16. 8. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
18 Jmenování velitele Městské policie Plzeň (materiál přijde na stůl) (3) RadZ/1 radní Zrzavecký
19 Uzavření Dodatků ke smlouvám s Centrem protidrogové prevence a terapie, o. p. s. a změna účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP (7) BEZP/1 radní Zrzavecký
19a Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zateplení 14. ZŠ Zábělská 25, Plzeň“. (3) RadS/2 radní Šlouf
20 Souvztažná rozpočtová opatření vyplývající z aktuálního čerpání rozpočtu v roce 2020 (6) ŘEÚ/2 radní Šlouf
21 Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci akceptace platebních karet v prostředí statutárního města Plzně (3) ÚČT/1 radní Šlouf
22 Poskytnutí dotace na obnovu vybraných prvků fasády objektu Karlovarská 70, Plzeň (5) OPP/1 nám. Bartáková
23 Poskytnutí dotace na výměnu 14 ks dřevěných oken objektu Tylova 1, Plzeň (5) OPP/2 nám. Bartáková
24 Poskytnutí dotace na opravu pavlače ve 2. NP a výměnu oken objektu Zbrojnická 6, Plzeň (5) OPP/3 nám. Bartáková
25 Poskytnutí dotace na výměnu oken a dveří objektu nám. Rep. 5, Plzeň (5) OPP/4 nám. Bartáková
26 Změna využití části poskytnutého investičního příspěvku Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, p.o. (3) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
27 Delegování zástupce města Plzně na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu) (3) ŘÚSO/3 nám. Bartáková
28 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a dvou investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 nám. Bartáková
29 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v návaznosti na program Plzeňská 12 (17) OSS/2 nám. Bartáková
30 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu OSS MMP organizaci Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. (2) OSS/3 nám. Bartáková
31 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 (3) TN/1 nám. Šindelář
32 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2020 (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář, nám. Vozobule
33 Změna zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace a související rozpočtové opatření (5) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
34 Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o společném zadávání mezi Plzeňským krajem, zastoupeným SÚS PK, p.o. a městem Plzeň (3) OI/1 nám. Šindelář
35 Odsouhlasení méněprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 6 na méněpráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ (15) OI/3 nám. Šindelář
36 Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 7 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ (4) OI/4 nám. Šindelář
37 Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (8) OI/5 nám. Šindelář
38 Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železnic, s. o. (9) OI/6 nám. Šindelář
39 Prominutí smluvní pokuty z prodlení doby plnění díla spol. G-servis Praha spol. s r.o. (5) OI/7 nám. Šindelář
40 Změna zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (4) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
41 Prominutí nájemného nájemci, který užívá nemovitosti na základě nájemní smlouvy č. 2013/001200/NS v rámci tzv. „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády České republiky „COVID-Nájemné“ (4) KŘTÚ/12 nám. Vozobule
42 Žádost spolku Tělovýchovná jednota Radčice, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Druhá fáze revitalizace areálu Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s.“. (6) KŽP/1 nám. Vozobule
43 Žádost o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „časopis Vítaný host – ročník 2020“. (6) KŽP/2 nám. Vozobule
44 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2020-21“. (6) KŽP/3 nám. Vozobule
45 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň (42) OŠMT/2 radní Kantorová
45a Změna zakladatelské listiny společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (4) RadG/1 radní Gola
45b Odstoupení jednatelů společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, ze svých funkcí (4) RadG/2 radní Gola
46 Projednání prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení - byt č. 1, Nepomucká 6, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
47 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 1, Smetanovy sady 9, Plzeň (5) BYT/2 radní Šlouf
48 Projednání prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení - byt č. 1, Resslova 21, Plzeň (5) BYT/3 radní Šlouf
49 Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání v rámci tzv. „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády České republiky „COVID-Nájemné“ – nájemce Obytná zóna Sylván a.s. (2) BYT/4 radní Šlouf
50 Odstranění havarijního stavu, zatékání do suterénních prostor budov D1 a E PVTP systémem injektáže prasklin a opravy horizontální hydroizolační vrstvy (3) BYT/5 radní Šlouf
51 Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání a prostorů nesloužících bydlení v rámci „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády České republiky „COVID-Nájemné“(2.část) (4) BYT/6 radní Šlouf
51a Uzavření kupních smluv na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Blatenská č. or. 9 a Dlouhá č. or. 24, s vítězi městských soutěží (2) RadS/1 radní Šlouf
52 Prodej pozemku p. č. 10528/3 v k. ú. Plzeň (7) PROM/1 radní Šlouf
53 Prodej pozemku p. č. 11607/41 v k. ú. Plzeň (8) PROM/2 radní Šlouf
54 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 12767/9, k. ú. Plzeň (7) PROM/3 radní Šlouf
55 Prodej pozemku p. č. 6/1, k. ú. Doudlevce. (6) PROM/4 radní Šlouf
56 Prodej pozemku p. č. 823/9 a částí pozemku p.č. 823/8, k. ú. Lhota u Dobřan (8) PROM/5 radní Šlouf
57 Prodej pozemku p. č. 405/3 a nově vzniklého pozemku p. č. 416/12, oba v k. ú. Bukovec (9) PROM/6 radní Šlouf
58 Ponechání pozemku p. č. 1095/6 v k. ú. Štěnovice v majetku města Plzně (8) PROM/7 radní Šlouf
59 Ponechání pozemku p. č. 12992 v k. ú. Plzeň v majetku města Plzně (7) PROM/8 radní Šlouf
60 Změna usnesení ZMP č. 362 ze dne 2. 9. 2019 a usnesení ZMP č. 363 ze dne 2. 9. 2019 týkajících se prodeje jednotek z majetku města Plzně (2) PROM/9 radní Šlouf
61 Uzavření dodatků č.3 ke SBSK a č.2 k Dohodě o společném postupu 3.–4.fáze a zbývajících fází výst. Nová Valcha se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti s řešením důsledků koronakrize vyvolané „COVID–19“. (4) PROM/10 radní Šlouf
62 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti se spol. TBT INVEST s.r.o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“. (5) PROM/11 radní Šlouf
63 Uzavření dodatku č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ A DOHODĚ O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK se společností Plzeňská teplárenská, a.s. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID-19“ (5) PROM/12 radní Šlouf
64 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností se spol. SCONTO Immobilien s.r.o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“. (4) PROM/13 radní Šlouf
65 Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních, stavba OD SCONTO Plzeň – Borská pole ve věci prodloužení termínu, v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID-19“ (4) MAJ/1 radní Šlouf
66 Změna usnesení z důvodu zřízení služebnosti v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – dvě fyzické osoby (6) MAJ/2 radní Šlouf
67 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – dvě fyzické osoby (6) MAJ/3 radní Šlouf
68 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku ve vlastnictví 1 FO pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa (4) MAJ/4 radní Šlouf
69 Odkoupení pozemku parc. č. 295/12 v k. ú. Malesice pro stavbu „Odkanalizování Malesic 2. etapa“ od 21 fyzických osob (6) MAJ/5 radní Šlouf
70 Výkup pozemku parc. č. 3134/106 v k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba garáže, a spoluvlastnického podílu z celku pozemku parc. č. 3134/100 v k. ú. Plzeň od fyzické osoby. (7) MAJ/6 radní Šlouf
71 Výkup pozemku parc. č. 3134/112 v k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba garáže, a spoluvlastnického podílu z celku pozemku parc. č. 3134/100 v k. ú. Plzeň od dvou fyzických osob (SJM). (7) MAJ/7 radní Šlouf
72 Výkup pozemku parc. č. 824/2, k. ú. Radčice u Plzně, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 392 pro k. ú. Radčice u Plzně, do majetku města Plzně (5) MAJ/8 radní Šlouf
73 Výkup pozemku parc. č. 10827, k. ú. Plzeň od spoluvlastníků zaps. na LV č. 1732 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně (5) MAJ/9 radní Šlouf
74 Výkup pozemků parc. č. 2695/3, 2697/3 a parc. č. 5550/2, k. ú. Plzeň, od fyzické osoby zaps. na LV č. 7765 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně (6) MAJ/10 radní Šlouf
75 Směna a výkup pozemků v k. ú. Černice se společností IKO stavby s.r.o. a záměr prodeje městských pozemků v k. ú. Černice společnosti GAME SportsCenter s.r.o. (10) MAJ+PROM/11 radní Šlouf
76 Směna pozemků pro investiční akci Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa v k. ú. Valcha a v k. ú. Litice u Plzně s fyzickou osobou. Ukončení stávajících smluvních vztahů k pozemku parc. č. 1981/70 v k. ú. Litice u Plzně (8) MAJ/12 radní Šlouf
77 Uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1938, k. ú. Bolevec, pro rekonstrukci komunikace K Prokopávce a Malý Bolevec se 3 fyzickými osobami. (5) MAJ/13 radní Šlouf
78 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 898/39 v k. ú. Křimice dotčeného stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice“ od společnosti BRUDER CZ s.r.o. (5) MAJ/14 radní Šlouf
79 Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou "Bytový dům, Plzeň, Papírnická ul." – investor BC Real, a.s. (4) MAJ/15 radní Šlouf
80 Uzavření konečných smluvních vztahů se společností PANORAMA BOLEVÁK s.r.o., investorem stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“. (4) MAJ/16 radní Šlouf
81 Výkup pozemku v rámci konečného majetkoprávního vypořádání stavby "Bytový komplex Plzeň – Studentská, objekt B"- Orchideus Property, s. r. o. (7) MAJ/17 radní Šlouf
82 Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Bytové domy v ulici Pod Záhorskem“ (6) MAJ/18 radní Šlouf
83 Uzavření konečných smluv na 1. část TDI v souvislosti se stavbou Novostavba Konplan s.r.o. Plzeň, investor Konplan s.r.o. (8) MAJ/19 radní Šlouf
84 Darování pozemku parc. č. 618/13 v k. ú. Lhota u Dobřan, ve vlastnictví spol. Plzeňský SINOR, o. p. s., do majetku města Plzně. (7) MAJ/20 radní Šlouf
85 Majetkové vypořádání pozemků formou daru mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v rámci dokončené stavby „Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října III“. (4) MAJ/21 radní Šlouf
86 Majetkové vypořádání pozemku parc. č. 1243/7, k. ú. Újezd, který je v majetku Plzeňského kraje, do majetku města Plzně. (4) MAJ/22 radní Šlouf
87 Majetkové vypořádání parc.č. 890/105 a parc. č. 1988/13, oba k. ú. Křimice, a staveb na p.č. 5455/3, k.ú. Skvrňany, p.č. 1988/8, p.č. 1988/13, p.č. 890/105 a p.č. 1988/2 vše k. ú. Křimice, z majetku PK, do majetku města Plzně. (4) MAJ/23 radní Šlouf
88 Bezúplatný převod pozemků p. č. 3854, p. č. 3860, p. č. 3861 a p. č. 3868 k. ú. Bolevec, od společnosti Praha West Investment v.o.s., do majetku města Plzně. (5) MAJ/24 radní Šlouf
89 Změna usnesení ZMP č. 337 ze dne 2. 9. 2019 ve věci bezúplatného převodu pozemku p. č. 293/15 a nově vzniklého p. č. 234/10 k. ú. Malesice ve vlastnictví ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. (4) MAJ/25 radní Šlouf
90 Vzdání se předkupního práva města Plzně k pozemku parc. č. 710/27 v k. ú. Litice u Plzně v majetku fyzické osoby. (4) MAJ/26 radní Šlouf
91 Rozhodnutí o prominutí smluvních pokut v souvislosti se stavbou Pneuservis Chára Sport – Plzeň, v k. ú. Skvrňany, investor Chára Sport, a.s. (4) MAJ/27 radní Šlouf
92 Výkup části pozemku parc. č. 8015/4, k. ú. Plzeň, od fyzických osob zaps. na LV č. 5927 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně. (8) MAJ/28 radní Šlouf
93 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/14 k. ú. Lhota u Dobřan (9) EVID/1 radní Šlouf
94 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/10 k. ú. Lhota u Dobřan (10) EVID/2 radní Šlouf
95 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1560/30 v k. ú. Litice u Plzně. (10) EVID/3 radní Šlouf
96 Rozhodnutí o darování kancelářského nábytku TJ Slavoj Plzeň z.s. (3) EVID/4 radní Šlouf
97 Svěření části pozemku p. č. 1609/90 k. ú. Bolevec a stavby, která bude součástí této části pozemku, vše k. ú. Bolevec do trvalé správy městského obvodu Plzeň 1. (8) EVID/5 radní Šlouf
98 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Plzně týkající se zveřejňování zápisů zasedání zastupitelstva a vznesených námitek na webu města Plzně na adrese www.plzen.eu (4) ORG/1 Mgr. Kůs
99 Projednání informativních zpráv (1) ORG/2 p. primátor
100 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2020 (3) ŘEÚ/1 radní Šlouf
101 Petice za výstavbu vodovodu a kanalizace v městském obvodu Plzeň – 9 Malesice a Dolní Vlkýš (2) TN/2 nám. Šindelář
102 Sportmanie Plzeň 2020 - zhodnocení (1) SPORT/4 nám. Zarzycký
103 5G sítě do 5 měst (odpověď na interpelaci) (1) SPORT/5 radní Gola
104 Informativní zpráva o stavu investiční akce „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ k 31. 8. 2020 (1) OI/2 Ing. Grisník
105 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2020 (1) ORG/3 Ing. Karhan
106 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2020 (1) ORG/4 Ing. Karhan
107 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2021 (2) ORG/5 Ing. Karhan
108 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2020 (1) ORG/6 Ing. Karhan
109 Aktuální informace o Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
110 Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2020 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) KŘTÚ/13 nám. Vozobule
111 Sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností (1) OŽP/1 Ing. Svobodová
112 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
113 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 24. 6. 2020 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
114 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
115 Různé (0)