Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 17.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 09.11.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 14. 9. 2020 – 8. 11. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Účetní odpis investic příspěvkových organizací v gesci KŘÚSO MMP vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů (3) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký, nám. Bartáková
4 Neposkytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu Nadační fond regionální tenisové akademie (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
5 Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 (4) SPORT/2 nám. Zarzycký
6 Změna účelu u neinvestičních dotací Storm Ballet z.s. a Sportovního klubu Radbuza Plzeň z.s. (4) SPORT/3 nám. Zarzycký
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 17. 8. do 11. 10. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
8 Souvztažná rozpočtová opatření vyplývající z čerpání rozpočtu v roce 2020. (6) ŘEÚ/1 radní Šlouf
9 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2021 – 2024 (5) ŘEÚ/2 radní Šlouf
10 Prodej pozemků vč. staveb na nich umístěných v k. ú. Skvrňany – areál bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) a záměr zahájit přípravu uzavření smluvního vztahu se společností MENE Industry s.r.o. (8) ŘEÚ+ŘTÚ/3 radní Šlouf, nám. Vozobule
11 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka“ (4) FIN/1 radní Šlouf
12 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Bušovice – Horní kokotský rybník – revitalizace v LBK č. 3003-RO003“ (3) FIN/2 radní Šlouf
13 Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně (4) FIN/3 radní Šlouf
14 Přijetí druhé splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2020 (3) FIN/5 radní Šlouf
15 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (3) ÚČT/1 radní Šlouf
16 Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (5) ÚČT/2 radní Šlouf
17 Rozpočtové opatření týkající se Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 – Lhota (3) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
18 Program regenerace historického jádra města Plzně 2021 – 2030 (3) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
19 Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská (3) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
20 Koncepce odtokových poměrů města Plzně (4) KŘTÚ/4 nám. Šindelář
21 Prodloužení termínu pro dokončení realizace díla k inv. akci "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole" (3) OI/1 nám. Šindelář
22 Rozhodnutí ve věci prominutí nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 2019/004709/NS (7) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
23 Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2013, o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele(Zkoušky řidičů taxislužby) (6) DOP/1 nám. Vozobule
24 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/006720, jehož předmětem je změna účelu a doby použití individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2020 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (4) OK/1 nám. Bartáková
25 Poskytnutí finančního daru ve výši 283 000 Kč subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (3) OK/2 nám. Bartáková
26 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020/000699 o poskytnutí dotace ze dne 18. 2. 2020, jehož předmětem bude změna struktury předloženého rozpočtu poskytnuté čtyřleté dotace na projekt Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž (4) OK/3 nám. Bartáková
27 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“ (6) OK/4 nám. Bartáková
28 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a dvou investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 nám. Bartáková
29 Poskytnutí/neposkytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OSS (2) OSS/2 nám. Bartáková
30 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS pro dva žadatele na zakoupení přístrojů pro testování nemoci Covid-19 (2) OSS/3 nám. Bartáková
31 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (30) OŠMT/1 radní Kantorová
32 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP (2) OŠMT/2 radní Kantorová
33 rozšíření účelového určení dotace poskytnuté ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň z dotačního programu "Podpora tělovýchovných aktivit" (5) OŠMT/3 radní Kantorová
34 Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího v převedení finančních prostředků ve výši 240 tis. Kč z Odboru sociálních služeb MMP do rozpočtu OZS – správa domů (2) BYT+OSS/1 radní Šlouf
35 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 23, Resslova 13, Plzeň (4) BYT/1 radní Šlouf
36 Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro zpracování výzkumu s názvem „Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak?“ (2) BYT/2 radní Šlouf
37 Prodej pozemku p. č. 12623/5 v k. ú. Plzeň 4 (8) PROM/1 radní Šlouf
38 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1187/6 v k. ú. Božkov (9) PROM/2 radní Šlouf
39 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 253/9 v k. ú. Černice (9) PROM/3 radní Šlouf
40 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 707/2 v k. ú. Lobzy (9) PROM/4 radní Šlouf
41 Prodej části pozemku p. č. 6572/1 v k. ú. Plzeň. (8) PROM/5 radní Šlouf
42 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1609/246 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (7) PROM/6 radní Šlouf
43 Uzavření dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/001541, ve znění dodatků č. 1 – 2, v souvislosti s výstavbou „Bytového domu U Lomů“. (7) PROM/8 radní Šlouf
44 Uzavř. Dodat. ke KS a sml. o zřízení zástav.práva a zákazu zcizení a zatížení se spol. REZIDENCE LÁBKOVA s.r.o. v souvisl. s řešením důsled. koronavir. krize vyvolané onemocněním "COVID - 19" (4) PROM/9 radní Šlouf
45 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2429/1 v k. ú. Valcha společnosti Valcha Property Development a.s. (11) PROM/10 radní Šlouf
46 Zrušení předkupního práva města Plzně k nově vzniklým pozemkům v k. ú. Bolevec ve vlastnictví právnické osoby. (6) PROM/11 radní Šlouf
47 Ponechání části pozemku p. č. 1878/109 v k. ú. Bolevec v majetku města Plzně (7) PROM/12 radní Šlouf
48 Prodej volné jednotky č. 1154/19 (nebytový prostor) na adrese Brněnská č. or. 46 v Plzni (4) PROM/13 radní Šlouf
49 Uzavření kupních smluv na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Úslavská č. or. 40 a Guldenerova č. or. 27, s vítězi městských soutěží. (2) PROM/14 radní Šlouf
50 Uzavření kupních smluv na prodej nemovitých věcí na adrese Břeňkova 3 a Americká 35 v Plzni, s vítězi městských soutěží. (3) PROM/15 radní Šlouf
51 Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí na adrese Francouzská třída 2 a 4 v Plzni s vítězem městské soutěže. (5) PROM/16 radní Šlouf
52 Prodej nemovitých věcí na adrese Pobřežní 10 a Pobřežní 12 v Plzni (KD Peklo). (9) PROM/17 radní Šlouf
53 Výkup pozemku parc. č. 430 a pozemku parc. č. 493/32, k. ú. Bukovec, od fyzické osoby zaps. na LV č. 665 pro k. ú. Bukovec, do majetku města Plzně. (7) MAJ/1 radní Šlouf
54 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v SJM pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa (4) MAJ/2 radní Šlouf
55 Výkup pozemku p. č. 694/1, k. ú. Lobzy, od fyzické osoby zapsané na LV č. 341 pro k. ú. Lobzy. (6) MAJ/3 radní Šlouf
56 Výkup pozemku p. č. 2304 k. ú. Litice u Plzně od fyzických osob zapsaných na LV č. 341 pro k. ú. Litice u Plzně. (5) MAJ/4 radní Šlouf
57 Výkup pozemků v k. ú. Bručná pro stavbu „Kanalizace – část Bručná“ od fyzických osob zapsaných na pěti listech vlastnictví (5) MAJ/5 radní Šlouf
58 Uzavření směnné smlouvy s Lesy ČR, s.p. pro stavbu „Rekreační trasa podél Vejprnického potoka“ (7) MAJ/6 radní Šlouf
59 Ukončení smluv o budoucích smlouvách v souvislosti se stavbou Dostavba proluky v ulici Nad Týncem v Plzni – Doubravce – bytový dům, investor společnost MEGAS-P spol. s r.o. (3) MAJ+PROM/7 radní Šlouf
60 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucím bezúplatném převodu investic – Správa železnic, státní organizace (5) MAJ/8 radní Šlouf
61 Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucích bezúplatných převodech investic – Správa železnic, státní organizace (5) MAJ/9 radní Šlouf
62 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací a o zřízení služebnosti (prodloužení termínu k uzavření konečné smlouvy) – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany (4) MAJ/10 radní Šlouf
63 Neprominutí smluvní pokuty – HEGEMON KL spol. s r.o. (4) MAJ/11 radní Šlouf
64 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Plzeň 4 – Jateční ulice. (5) MAJ/12 radní Šlouf
65 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a PK v lokalitě k.ú. Křimice–okružní Křižovatka Chebská,Zámecká, Prvomájová a zrušení VB na VO a kanalizační stoky. (5) MAJ/13 radní Šlouf
66 Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Doubravka, Hrádecká ul., z majetku města Plzně do majetku Plzeňského kraje. (5) MAJ/14 radní Šlouf
67 Změna usnesení ZMP č. 31/2020 ve věci změny výměry předávaného úseku komunikace II. třídy Regensburská z majetku města Plzně do majetku Plzeňského kraje. (4) MAJ/15 radní Šlouf
68 Výkup podílu státu 1/7 k celku parc.č. 1043/209, parc.č. 2586/4, parc.č. 2586/7 a parc.č. 2586/11, vše zaps. pro k.ú. Doubravka, z vlastnictví státu–ÚZSVM, do majetku města Plzně. (5) MAJ/16 radní Šlouf
69 Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 1/2 k celku pozemku parc. č. 8475/4 a nově vzniklého pozemku parc. č. 8475/5, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (6) MAJ/17 radní Šlouf
70 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 18/3, k. ú. Lobzy, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (4) MAJ/18 radní Šlouf
71 BÚP parc. č. 1916/10, parc. č. 1916/12, parc. č. 1916/16, parc. č. 1916/21, vše k. ú. Bručná a pozemku parc. č. 1329/9, k. ú. Hradiště u Plzně, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (5) MAJ/19 radní Šlouf
72 BÚP podílu státu o velikosti 1/12 k celku parc.č. 6629/4,parc.č. 6670 a parc.č. 10354/2 vše zaps. na LV č. 133 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – ÚZSVM, do majetku města Plzně. (4) MAJ/20 radní Šlouf
73 Bezúplatný převod podílu státu na pozemcích v k. ú. Doubravka, Zábělská ulice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/21 radní Šlouf
74 Výkup spoluvlastnického podílu státu 41/288 k celku pozemků parc. č. 8419/1 a parc. č. 8419/35, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/22 radní Šlouf
75 Výkup nově vzniklého pozemku p. č. 771/13 k. ú. Lhota u Dobřan od ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s.p. (6) MAJ/23 radní Šlouf
76 Výkup pozemků parc.č. 1960/1, 1980 a parc.č. 2399 k. ú. Skvrňany, od fyzické osoby zapsané na LV č. 189 pro k. ú. Skvrňany, do majetku města Plzně. (5) MAJ/24 radní Šlouf
77 Výkup části pozemku parc. č. 1848/32, k. ú. Valcha, od 2 fyzických osob do majetku města Plzně. (5) MAJ/25 radní Šlouf
78 Využ./nevyuž. předkupního práva města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby (rekreační chatky), Skvrňany, č.e. 2193, rod. rekreace, zaps. na LV č. 1569 pro k. ú. Skvrňany ve společném jmění manželů, do majetku MP. (6) MAJ/26 radní Šlouf
79 Přijetí daru nemovitých věcí – pozemků parc. č. 33/45, 2518/4 a parc. č. 2518/5, vše k. ú. Doubravka, od fyzické osoby zaps. na LV č. 1109 pro k. ú. Doubravka, do majetku města Plzně. (4) MAJ/27 radní Šlouf
80 Výkup pozemků parc. č. 868/24 a 871/27 v k. ú. Valcha pro stavbu „Kanalizace a vodovod Výsluní – 1. etapa, doplnění“ do majetku města Plzně od 2 fyzických osob (6) MAJ/28 radní Šlouf
81 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 707/3 v k. ú. Lobzy (10) EVID/1 radní Šlouf
82 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 707/4 v k. ú. Lobzy (10) EVID/2 radní Šlouf
83 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 707/5 v k. ú. Lobzy (10) EVID/3 radní Šlouf
84 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 707/6 v k. ú. Lobzy (10) EVID/4 radní Šlouf
85 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 864/5 v k. ú. Lobzy (10) EVID/5 radní Šlouf
86 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 864/6 v k. ú. Lobzy (10) EVID/6 radní Šlouf
87 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 864/7 v k. ú. Lobzy (10) EVID/7 radní Šlouf
88 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 864/8 v k. ú. Lobzy (10) EVID/8 radní Šlouf
89 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 864/9 v k. ú. Lobzy (10) EVID/9 radní Šlouf
90 Rozhodnutí o darování loutek ze správy příspěvkové organizace Divadlo Alfa v Plzni Západočeskému muzeu v Plzni (4) EVID/10 radní Šlouf
91 Rozhodnutí o darování 780 m2 kamenné dlažby Židovské obci Plzeň (3) EVID/11 radní Šlouf
92 Svěření pozemku p. č. 8015/13, k. ú. Plzeň, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 (7) EVID/12 radní Šlouf
93 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
94 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2020 (2) FIN/4 radní Šlouf
95 Dopis Ing. Ženíška ve věci neschválení změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Košutka (1) ORG/2 Ing. Karhan
96 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2020 (1) ORG/3 Ing. Karhan
97 Aktuální informace o Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
98 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (2) FV/1 Ing. Blažek
99 Zpráva o činnosti KV ZMP (1) KV/2 Mgr. Janouškovec
99a Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 10. 2020 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
100 Různé (0)