Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 18.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.12.2020 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 11. 2020 – 13. 12. 2020 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Souhrnné rozpočtové opatření (5) ŘEÚ/1 radní Šlouf
4 Rozpočet města Plzně na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022–2024 (4) ŘEÚ/2 radní Šlouf
5 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů (3) ÚČT/1 radní Šlouf
6 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (7) PRÁV/1 p. primátor
7 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací poskytnutých z rozpočtu Kanceláře primátora z důvodu podzimní koronavirové situace (2) KP/1 p. primátor
8 Opakovaná žádost o dotaci z OPŽP na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor, radní Šlouf
9 Žádost o dotaci z OPŽP na projekt „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/3 p. primátor, radní Šlouf
10 Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
11 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (6) SPORT/2 nám. Zarzycký
12 Změna účelu u neinvestiční dotace Viktoria Plzeň – fotbal, z.s. z důvodu pandemie koronaviru (3) SPORT/4 nám. Zarzycký
13 Změna účelu u investiční dotace RGA – regionální golfová akademie z.s. (4) SPORT/5 nám. Zarzycký
14 Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 12. 10. 2020 do 8. 11. 2020 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
15 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o. (10) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
16 Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2021“ (6) KŽP/1 nám. Vozobule
17 Žádost městského obvodu Plzeň 5 - Křimice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Dosadba ovocných VK Třešňovka Křimice“ (5) KŽP/2 nám. Vozobule
18 Žádost města o navýšení ceny tepla (6) TN+RadS/1 nám. Šindelář, radní Šlouf
19 Aktualizace Plánu udržitelné mobility 2020 (4) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
20 Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady (3) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
21 Program regenerace historického jádra města Plzně 2021 – 2030 (2) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
22 Delegování zástupce města Plzně na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu) (3) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
23 Předložené změny u projektů a činností příjemců dotací z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně v roce 2020 v důsledku koronavirové krize (4) OK/1 nám. Bartáková
24 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/006722 o poskytnutí dotace společnosti Plzeňská filharmonie, o. p. s., jehož předmětem bude změna účelu použití části dotace poskytnuté pro rok 2020 (5) OK/2 nám. Bartáková
25 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2021 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury (9) OK/3 nám. Bartáková
26 Změna struktury rozpočtu u dvou dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na rok 2020 (2) OSS/1 nám. Bartáková
27 Změny v projektech podpořených v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti a v projektech podpořených prostřednictvím individuálních dotací (3) OSS/2 nám. Bartáková
28 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v návaznosti na program Plzeňská 12 (2) OSS/3 nám. Bartáková
29 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2021 (4) OSS/4 nám. Bartáková
30 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2021 (2) OSS/5 nám. Bartáková
31 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020 – prodloužení platnosti do 31. 12. 2022 (2) BEZP/1 radní Zrzavecký
32 Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 3 (3) BEZP+FIN/2 radní Zrzavecký
33 Schválení strategického dokumentu „Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018 – 2023“ (2) BEZP+ÚKEP/3 radní Zrzavecký, p. primátor
34 Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020 (5) ŘEÚ/3 radní Gola
35 Rozpočtové opatření pro 1. základní školu, 15. základní školu, 33. základní školu a MO Plzeň 9 Malesice (2) OŠMT+ŘEÚ/1 radní Kantorová, radní Šlouf
36 Akční plán pro roky 2021-2022 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022. (3) BYT/1 radní Šlouf
37 Rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za nedodržení ujednání ze směnné smlouvy uzavřené s fyzickými osobami, lokalita Plzeň Černice – Ke Kačí louži – úprava křižovatky Štefánikova – Ke Kačí louži v k. ú. Černice (4) MAJ/1 radní Šlouf
38 Změna usnesení ZMP č. 123/2020 ve věci uzavření směnné smlouvy v k. ú. Bolevec s fyzickou osobou (8) MAJ/2 radní Šlouf
39 Uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám se společností STAVINGEM, s.r.o., v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“ (5) PROM+MAJ/1 radní Šlouf
40 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Bručná spol. Aktivtrans s.r.o. a uzavření smlouvy budoucí kupní k získání pozemku v k. ú. Lobzy od spol. Aktivtrans s.r.o. (10) PROM+MAJ/2 radní Šlouf
41 Prodej pozemku p. č. 603/12 v k. ú. Chotíkov (8) PROM/3 radní Šlouf
42 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní s Plzeňským krajem (6) PROM/4 radní Šlouf
43 Ponechání části pozemku p. č. 1/4 a pozemku p. č. 2, vše v k. ú. Radčice u Plzně (8) PROM/5 radní Šlouf
44 Zrušení usnesení ZMP č. 227 ze dne 22. 6. 2020 (5) PROM/6 radní Šlouf
45 Prodej bloku „C“ v plzeňské lokalitě Sylván po jednotkách (Mutěnická č. or. 5, Mutěnická č. or. 7, Slupská č. or. 6) (10) PROM+BYT/7 radní Šlouf
46 Uznání vydržení vlastnického práva k městským pozemkům p. č. 2305 a p. č. st. 115/2, oba v k. ú. Litice u Plzně (9) EVID/1 radní Šlouf
47 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2249/2, k. ú. Valcha (10) EVID/2 radní Šlouf
48 Projednání souhlasu s demolicí objektů v rámci stavby „Obnova parku za Plazou v Plzni“ (6) EVID/3 radní Šlouf
49 Souhlas s demolicí objektu „Tělovýchovné zařízení Košutka“, který je součástí pozemku p. č. 1626/307, k. ú. Bolevec, a vyjmutí tohoto objektu z trvalé správy městského obvodu Plzeň 1 (7) EVID/4 radní Šlouf
50 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
51 Plnění Akčního plánu pro roky 2019-2020 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022 (1) BYT/2 Ing. Z. Švarc
52 Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 – odpověď na interpelace (1) SPORT/1 nám. Zarzycký
53 Monitorování kvality vzduchu na mateřských a základních školách – vyhodnocení pilotního testování (1) SPORT/3 radní Gola
54 Distanční jednání orgánů města (2) ORG/2 p. Vileta
55 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2020 (1) ORG/3 Ing. Karhan
56 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
57 Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2020 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje (2) ŘÚSA/1 JUDr. Triner
58 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
59 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 11. 2020 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
60 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2020 (2) VZVZ/2 p. Matoušová
61 Zpráva o činnosti KV ZMP (1) KV/2 Mgr. Janouškovec
61a Petice na nevhodnost umístění tzv. karanténního prostoru pro osoby bez domova (4) RadZ/1 radní Zrzavecký
62 Různé (0)