Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 7.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 04.12.2019 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (3) RMO1/1
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSB1/1
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSJ1/1
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2
11 Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 (4) RMO1/2
12 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 9. 2019 (4) RMO1/3
13 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2019 (3) RMO1/4
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 (4) RMO1/5
15 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2023 (8) RMO1/6
16 Projednání individuální žádosti o neinvestiční dotaci na veřejně prospěšné účely v oblasti sociální (4) RMO1/7
17 Projednání vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu (3) RMO1/8
18 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (4) RMO1/9
19 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2020 (2) ST1/4
20 Účetní odpis investice vynaložené na pořízení projektové dokumentace "Volnočasové, relaxační a sportovní centrum Krašovská ulice, Plzeň" (2) RMO1/10
21 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2019 (3) ST1/5
22 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2020 (3) ST1/6
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/7
24 Informativní zprávy (6) ST1/8
25 Návrh na zveřejňování zápisů z komisí na webu městského obvodu Plzeň 1 (2) ZMO1/1
26 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/9
27 Závěr (0) ST1/10