Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 8.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 26.02.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) ST/2 Mgr. Procházka
4 Stan. výše měsíčních odměn neuvolněných čl. ZMO 3 Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO 3, za výkon funkce čl.výborů, komisí a zvl. org. MO (4) ST/3 Mgr. Procházka
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (3) ST/4 Mgr. Procházka
6 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 10 - 11/2019 (3) EK/1 Mgr. Ženíšek
7 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí fin. prostř.od Plzeňského kraje do rozpočtu MO Plzeň 3, určených pro 61.MŠ Plzeň, Nade Mží 3 na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách (3) EK/2 Mgr. Ženíšek
8 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - převod fin.prostř. z rozp.MMP do rozp.MO 3 na akci"Rekonstr.zeleně na veřejných prostranstvích vně areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj,1.etapa-okolílávky pro pěší a zastávky MHD"Prazdroj" (4) EK/3 Mgr. Ženíšek
9 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (4) EK/4 Mgr. Ženíšek
10 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č.3 - sociální oblast "Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
11 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 6 - "Sdružuj se, buď aktivní "z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
12 Poskytnutí a neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (3) EK/7 Mgr. Ženíšek
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 - Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru - "Místo pro život" (3) KK/1 Mgr. Ženíšek
14 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora jednorázových sportovních akcí (3) KS+EK/1 Mgr. Ženíšek
15 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 7 Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže (3) KS+EK/2 Mgr. Ženíšek
16 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (3) KVAM+EK/1 Mgr. Ženíšek
17 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 -Program podpory bezpečnosti,veřejného pořádku a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (3) KVPB+EK/1 Mgr. Ženíšek
18 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2020 (3) SSI/1 Ing. Baloun
19 Jmenovitý plán investic odboru SVV na rok 2020 (4) SVV/1 Mgr. Procházka
20 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 8. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
21 Informativní zprávy předložené na 8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (9) TAJ/1 Mgr. Procházka
22 Různé (0)
23 Závěr (0)