Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 11.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 28.04.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Návrh znění nové OZV statut. města Plzně č. X/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrh OZV č. X/2020, o změně vyhlášky statut. města Plzně č.22/2004, o místním poplatku ze psů (6) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
5 Poskytnutí účelového finančního daru (3) EAP/6 p. Andrlík
6 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020 (2) EAP/3 p. Andrlík
7 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019 (4) EAP/4 p. Andrlík
8 Stav účelových fondů po fin. vypořádání MO P2–Slovany roku 2019, k 1. 1. 2020, rozpočet účel. fondů na rok 2020 a RO č. 4 rozp. schváleného MO P2-Slovany roku 2020, rozšíření plánu investic MO P2-Slovany na rok 2020 (4) EAP/5 p. Andrlík, PhDr. Fluxa
9 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2020 (2) EAP/7 p. Andrlík
10 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného MV – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I.“ (2) MAI/2 PhDr. Fluxa
11 Zasedání výborů ZMO P2 v mimořádné situaci a stanovení výše odměn (2) TAJ/7 Ing. Aschenbrenner
11a Opatření realizovaná MO Plzeň 2 - Slovany v souvislosti s krizovou situací týkající se šíření nemoci Covid - 19 (1) TAJ/8 Ing. Aschenbrenner
12 Různé (0) Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
14 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2019 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
15 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2019 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
16 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
17 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
18 Podnět Ing. Kaslové na zlepšení stavu v oblasti Blatenská 11 - 17 (3) MAI/1 PhDr. Fluxa
19 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2020 (2) EAP/2 Mgr. Janouškovec
20 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2020 (3) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
21 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce "Zateplení budovy 51. MŠ, Částkova 6 v Plzni" (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
22 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 7. 1. 2020 do 9. 3. 2020 (2) TAJ/6 Ing. Sokol, MBA