Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 9.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 29.04.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Jednací řády osadních výborů Zastupitelstva MO Plzeň 3 (4) ST/2 Mgr. Procházka
4 Regenerace sídlišť Plzeň – Bory, sídliště Bory, změna číslo 2 projektu regenerace a záměr výstavby bytového domu – PARK – Plzeň Bory (4) ST/3 Mgr. Procházka
5 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2019 (12) EK/1 Mgr. Ženíšek
6 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – úprava rozpočtu výdajů sociálního fondu MO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
7 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 z důvodu poskytnutí příspěvku 16. MŠ a 70. MŠ, příspěvkovým organizacím MO Plzeň 3 (4) EK/3 Mgr. Ženíšek
8 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (3) EK/4 Mgr. Ženíšek
9 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2019 – 02/2020 (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
10 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
11 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2020 (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
12 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
13 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – účelový převod fin.prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3 určením pro 16.MŠ a 70.MŠ na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v r. 2020 (3) EK/9 Mgr. Ženíšek
14 Záměr podání žádostí o dotace na projekty „55. MŠ v Plzni – dostavba pavilonu E“ a „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany“ (2) EK/10 Mgr. Ženíšek
15 Schválení individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2020 (5) EK/11 Mgr.Ženíšek
15a Schválení prodloužení termínů uzavření smluv o poskytnutí dotace a jejich následného zveřejnění (2) EK/12 Mgr. Ženíšek
16 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2020 (SVV) (4) SVV/1 Mgr. Procházka
17 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 9. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
18 Informativní zprávy předložené na 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) TAJ/1 Mgr. Procházka
19 Různé (0)
20 Závěr (0)