Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 9.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 06.05.2020 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Příspěvek zaměstnavatele na stravné pro uvolněné členy ZMO Plzeň 1 (3) RMO1/2
7 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2019 (11) RMO1/3
8 Rozpočtové opatření č. 2 ve věci změny objemu závazných ukazatelů rozpočtu Odboru investic a mejetku (4) RMO1/4
9 Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku, včetně rozpočtového opatření č. 3 (5) RMO1/5
10 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (3) RMO1/6
11 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a novela vyhlášky o místním poplatku ze psů (6) RMO1/7
12 Demolice objektu V Lomech 13, Plzeň, č.p. 1164, na pozemku parc. č. 1366/2 v k.ú. Bolevec (Bacardi, lokalita Košutecké jezírko) (9) RMO1/8
13 Prodej části pozemku parc.č. 3767 v k.ú. Bolevec pod nově vybudovanými park. stáními a příjezdovou komunikací, související s výstavbou bytového domu na pozemku parc.č. 3763 v k.ú. Plzeň ve vlastnictví žadatele (Žlutická 2) (6) RMO1/9
14 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4
15 Informativní zprávy (18) ST1/5
16 Návrh na pořízení systému pro audiovizuální přenos a videozáznam z jednání zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 (2) ZMO1/1
17 Změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 (1) ST1/6
18 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7
19 Závěr (0) ST1/8