Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 11.06.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatele zápisu (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
3 Volba volební komise (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý
4 Volba návrhové komise (0) PSČO/7 Mgr. Hrubý
5 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 4 za rok 2019 (13) FIN/1 Ing. Majerová
6 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2020 (5) FIN/2 Ing. Majerová
7 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - souhrnné rozpočtové opatření č. 2 včetně převodů do rozpočtu města (MPOL, Odbor sportu MMP) (6) FIN/3 Ing. Majerová
8 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - souhrnné rozpočtové opatření č. 4 včetně převodu do rozpočtu Dětského centra Plzeň (6) FIN/4 Ing. Majerová
9 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - výpadek příjmů ze sdílených daní (RO č. 5) včetně blokace ve FRR (8) FIN/5 Ing. Majerová
10 Dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2020 na podporu kultury, sportu a investic + rozpočtové opatření (156) FIN/6 Ing. Majerová
11 Dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 na podporu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2020 (59) FIN/7 Ing. Majerová
12 Dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 na podporu v oblasti životního prostředí pro rok 2020 (17) FIN/8 Ing. Majerová
13 Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2020 v rámci Dotačního programu mikrogranty pro rok 2020 (25) FIN/9 Ing. Majerová
14 Nakládání s pozemky – stanovisko k vyjmutí z trvalé správy MO P4 (k.ú. Doubravka) (20) FIN/10 Ing. Majerová
15 Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření movitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 4 (10) FIN/11 Ing. Majerová
16 Nakládání s pozemky - stanovisko ke smlouvě o zřízení bezúplatné služebnosti, k.ú. Doubravka (ZZS PK) (21) FIN/12 Ing. Majerová
17 Dotační program Čtyřka pomáhá včetně změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020-rozpočtové opatření č.6 (6) FIN/13 Ing. Majerová
18 Novela vyhlášky o místním poplatku ze psů (7) FIN/14 Ing. Majerová
19 Vyhláška města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (7) FIN+ST/1 Ing. Majerová, T. Soukup
20 Výsledky hlasování v rámci Participativního rozpočtu včetně změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020-rozpočtové opatření č. 7 a včetně změny č. 2 plánu investic MO P4 v roce 2020 (6) FIN+SSI/1 Ing. Majerová, Bc. Hrabáková
21 Převod do rozpočtu Odboru sportu MMP na projekt SPORTMANIE PLZEŇ 2020 vč. změny rozpočtu - RO č.8 (5) FIN/15 Ing. Majerová
22 Změna č. 1 plánu investic MO P4 v roce 2020 (2) SSI/1 Bc. Hrabáková
23 Schválení „Změny č. 1 a č. 2 Projektu regenerace sídlišť Plzeň – Doubravka“ (ÚKRMP, 05/2020) (5) SSI/2 Bc. Hrabáková
24 Schválení účetního odpisu nedokončené investice MO P4 (rozhodnutí o nedokončení investice) – DÚR „Oprava komunikace V Rolích, V Koutě – obytná zóna“ (3) SSI/3 Bc. Hrabáková
25 Zrušení usnesení ZMOP4 č. 0032/16 ze dne 31.5.2016 ve věci: Schválení vzoru dohody o členství v jednotce SDH MO P4, vzoru dodatku pro velitele jednotky SDH a vzoru dodatku pro zástupce velitele jednotky SDH (4) PSČO/1 Mgr. Hrubý
26 Schválení návrhu KV Plzeň 4 ohledně úpravy Jednacího řádu KV ZMO Plzeň 4 (3) KV/2 Bc. Chalupný
27 Úprava hlasování Jednacích řádů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4 o hlasování „per rollam“ (6) KV/3 Bc. Chalupný
28 Schválení nového Jednacího řádu Finančního výboru a bezpečnostního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 4 (3) PSČO/2 Mgr. Hrubý
29 Schválení nového Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 4 (3) PSČO/3 Mgr. Hrubý
30 Změna ve složení Redakční rady Doubraveckých listů (3) KP/1 Barbora Čivišová
31 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 4 (4) KV/1 Bc. Chalupný
32 Zpráva o činnosti RMO P4 (2) ST/1 Tomáš Soukup
33 Splněná a prodlužovaná usnesení (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
34 Informativní zprávy (3) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
35 Odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli (2) TAJ/3 Ing. Bc. Brůhová, MBA
36 Různé (0) PSČO/8 Mgr. Hrubý