Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 10.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 17.06.2020 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisů, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2020 (3) RMO1/2
7 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2021 a 2022 (4) RMO1/3
8 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (3) RMO1/4
9 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury (9) RMO1/5
10 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (9) RMO1/6
11 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro oblasti sociální a oblast kultury vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (7) RMO1/7
12 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro oblast sportu vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (6) RMO1/8
13 Prominutí zbývající části dluhu za užívání pozemku parc. č. 11102/133 v k. ú. Plzeň bez právního důvodu (3) RMO1/9
14 Svěření části pozemku parc. č. 1609/90 v k.ú. Bolevec vč. stavby kavárny do trvalé správy MO Plzeň 1 (3) RMO1/10
15 Zrušení odloučeného pracoviště 46. mateřské školy Plzeň v ulici Lidická 3 a vytvoření nových tříd v 91. mateřské škole Plzeň (2) RMO1/11
16 Pojmenování bezejmenné ulice (4) RMO1/12
17 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) ST1/4
18 Informativní zprávy (4) ST1/5
19 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6
20 Závěr (0) ST1/7