Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 11.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 16.09.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně (4) ST/2 Mgr. Procházka
4 14.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - účelový provozní převod fin. prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3 na projekt "Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů u vstupu do podchodu v ul. Sirková x Americká" (4) EK/1 Mgr. Ženíšek
5 15.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - snížení použití fin. prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO3 zapojených do rozpočtu MO3 v roce 2020, vrácení fin. prostředků do FRR MO3 a blokace fin. prostředků ve FRR MO3 pro rok 2021 (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
6 16.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 03/2020 až 06/2020 (4) EK/3 Mgr. Ženíšek
7 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - převod fin.prostř. z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3 za účelem vybudování parkovacích míst nebo veřejného prostranství na území MO Plzeň 3,blokace fin.prostředků ve FRR MO3 pro r.2021 (5) EK/4 Mgr. Ženíšek
8 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu MO 3 v rámci Odboru správního a vnitřních věcí ÚMO Plzeň 3 (4) EK/5 Mgr. Ženíšek
9 19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu porovozních výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
10 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu provozních výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
11 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - snížení použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 zapojených do rozpočtu MO Plzeň 3 roku 2020, vrácení finančních prostředků do FRR MO 3 (4) EK/8 Mgr. Ženíšek
12 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP - spolupodíl MO 3 ve výši 1/2 výkupní ceny pozemku p. č. 8015/4 (nově označeného p. č. 8015/13) v k.ú. Plzeň (7) EK/9 Mgr. Ženíšek
13 Blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 pro období 2021 a 2022 v návaznosti na snížení rozpočtu příjmů z cizích daní (7) EK/10 Mgr. Ženíšek
14 Blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů MO 3 pro rok 2021 (4) EK/11 Mgr. Ženíšek
15 Poskytnutí slev z nájemného nájemcům za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize (5) EK/12 Mgr. Ženíšek
16 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (4) EK/13 Mgr. Ženíšek
17 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2020 (4) SSI/1 Ing. Baloun
18 Vyřazení nedokončených investic z majetku (3) SSI/2 Ing. Baloun
19 Poskytnutí slev z nájemného nájemcům za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize - pronajímatel MO Plzeň 3 (5) SSI/3 Ing. Baloun
20 Poskytnutí slev z nájemného nájemcům za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize - pronajímatel MO Plzeň 3 (3) SVV/1 Mgr. Procházka
21 Doplnění Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
22 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 11. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/2 p. Strobach
23 Poskytnutí jednorázové nenávratné sociální výpomoci ze sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 (7) TAJ/1 Mgr. Procházka
24 Informativní zprávy předložené na 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (8) TAJ/2 Mgr. Procházka
25 Různé (0)
26 Závěr (0)