Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 11.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 16.09.2020 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisů, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4
7 Připomínky MO Plzeň 1 k novele Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů (6) RMO1/2
8 „Změna č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Košutka“ (ÚKRmP, 07/2020) (6) RMO1/3
9 Technická studie „Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská“ (3) RMO1/4
10 Pojmenování stávající cesty mezi rekreačními objekty – na pozemku č. 12358/1 a 12351/24 v k.ú. Plzeň (3) RMO1/5
11 Návrh na řešení pozemku v Komenského ulici (3) RMO1/6
12 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2020 (3) RMO1/7
13 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (4) RMO1/8
14 Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku, včetně rozpočtového opatření (7) RMO1/9
15 Přijetí dotace SFPI k akci „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130, Plzeň“, včetně rozpočtového opatření (5) RMO1/10
16 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (3) RMO1/11
17 Demolice objektu „Tělovýchovné zařízení Košutka“ Manětínská 30, Plzeň, č.p. 1986, na pozemku parc.č. 1626/307 v k.ú. Bolevec (3) RMO1/12
18 Poskytnutí slevy z nájemného nájemci, který užívá nemovitosti na základě nájemní smlouvy č. 2011/001991 v rámci tzv. „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády ČR „Covid - Nájemné“ (9) RMO1/13
19 Poskytnutí slev z nájemného nájemcům za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize – majetek v trvalé správě MO Plzeň 1 (10) RMO1/14
20 Změna účelu využití poskytnuté dotace (6) RMO1/15
21 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 6. 2020. (4) RMO1/16
22 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 (5) RMO1/17
23 Projektová příprava - Stavební úpravy ulice Vinická (6) RMO1/18
24 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/5
25 Informativní zpráva ve věci: Poskytnutí souhrnné informace o postupu provádění díla „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“ (7) ST1/6
26 Informativní zprávy (5) ST1/7
27 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8
28 Závěr (0) ST1/9