Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 12.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 02.12.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 předložená na 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Změny č. 1 Územního plánu Plzeň (9) ST/2 Mgr. Procházka
4 Vize rodinné a seniorské politiky MO Plzeň 3 pro roky 2020-2023 (4) MÍST/1 Ing. Šec
5 Schválení podání žádosti o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu MPSV ČR pro II. dotační oblast soutěže „Obec přátelská seniorům 2021“ (3) MÍST/2 Ing. Šec
6 Stanovisko ke svěření pozemků p.č. 8606/5, p.č. 8590/7, p.č. 8589/12 a části pozemku p.č. 8589/5, vše v k.ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 3 (7) EK/1 Mgr. Ženíšek
7 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze stát. rozpočtu do rozpočtu MO 3 na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje v r.2020 (3) EK/2 Mgr. Ženíšek
8 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (3) EK/3 Mgr. Ženíšek
9 25.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - poskytnutí příspěvků 16. MŠ a 61. MŠ na pořízení herních prvků (5) EK/4 Mgr. Ženíšek
10 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07-09/2020 (3) EK/5 Mgr. Ženíšek
11 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (3) EK/6 Mgr. Ženíšek
12 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování OSPOD za rok 2019 (3) EK/7 Mgr. Ženíšek
13 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu výdajů v rámci Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
14 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2021 (5) SSI/1 Ing. Baloun
15 Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 až 2024 (10) EK/9 Mgr. Ženíšek
15a 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvest.účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na výdaje za odbornou přípravu a za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele (4) EK/10 Mgr. Ženíšek
15b 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, p.o., Zikmunda Wintra 19, Plzeň na projekt s názvem Šablony III pro 22. MŠ Plzeň (4) EK/11 Mgr. Ženíšek
16 Připojení MO Plzeň 3 k projektu „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“ (3) SVV/1 Mgr. Procházka
17 Dar pro MŘ Policie ČR Plzeň a FN Plzeň (2) SVV/2 Mgr. Procházka
18 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 12. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
19 Změna použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 6 Statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a Dodatku č. 6 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 (6) TAJ/1 Mgr. Procházka
20 Informativní zprávy předložené na 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (8) TAJ/2 Mgr. Procházka
21 Různé (0)
22 Závěr (0)