Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 14.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 01.12.2020 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
5a Stanovení neuvolněné funkce starosty (3) TAJ/9 Bc. Šlouf, MBA
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2020 (5) EAP/1 PhDr. Fluxa
7 Revokace usnesení ZMO P2 - Slovany č. 35 ze dne 15. 9. 2020 ve věci „Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020“ – příloha č. 1 (2) EAP/2 PhDr. Fluxa
8 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2020, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 pro rok 2021, změna použití účel. prostř. z FRR MO P2 a zařazení nové inv. akce do rozpisu investic pro rok 2020 (3) EAP/3 PhDr. Fluxa
8a Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020 (2) EAP/7 PhDr. Fluxa
9 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022-2024 (6) EAP/4 PhDr. Fluxa
10 Poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2020 (2) EAP/5 PhDr. Fluxa
11 Změna č. 1 Územního plánu Plzeň (7) TAJ/1 PhDr. Fluxa
12 Projednání informativních zpráv na 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Rekapitulace a aktuální stav projektu: „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni" (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
14 Stav hasičských zbrojnic ve správě Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
15 Termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2021 (2) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
16 Provedená kontrola výkonu samostatné působnosti podle ustanovení § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, u MO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/7 Ing. Aschenbrenner
17 Petice č. 1/20 proti komunikaci -plánované propojce ulice Na Růžku mezi ul. Koterovská a plánovanou silnicí I/20 (2) TAJ/8 Ing. Aschenbrenner
18 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2020 (2) EAP/6 Mgr. Janouškovec
19 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2020 (3) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
20 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 3. 9. 2020 do 16. 11. 2020 (2) TAJ/6 Ing. Sokol, MBA
21 Různé (0) Ing. Aschenbrenner