Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 20.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 29.03.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 2. 2021 – 28. 3. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze únor 2021. (4) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
5 Schválení první verze koncepční části Strategie Plzeňské aglomerace pro období 2021-2027 (3) PRIM+ÚKEP/4 p. primátor
6 Schválení nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/5 p. primátor
7 +OPM Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na komunikaci a pravidla pro spolupráci a proaktivní přístup města na grantový projekt Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady (3) KP+ŘTÚ/1 p. primátor, nám. Šindelář
8 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro POST BELLUM, z.ú. (3) KP/2 p. primátor
9 Podání ŽOD do OP PIK 2014-2020, Služby infrastruktury, VIII. výzva pro projekt ”Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
10 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Parkoviště P+R, Dobřanská - Kaplířova“ a související rozpočtové opatření. (4) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor, radní Šlouf
11 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2021 (5) ŘEÚ/1 radní Šlouf
12 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY – FVE Koterovská“ (4) FIN/1 radní Šlouf
13 Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti PMDP,a..s. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
14 Přijetí dotace z MMR ČR z dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020“ pro organizaci Plzeň - TURISMUS, p. o. (2) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký
15 Akční plán pro roky 2021 a 2022 ke Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
16 poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (11) SPORT/2 nám. Zarzycký
17 poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (7) SPORT/3 nám. Zarzycký
18 poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (8) SPORT/4 nám. Zarzycký
19 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců (6) SPORT/5 nám. Zarzycký
20 poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci sportující mládeže z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (4) SPORT/6 nám. Zarzycký
21 poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (4) SPORT/7 nám. Zarzycký
22 Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru říjen–prosinec 2020 (materiál přijde na stůl) (4) SPORT/8 nám. Zarzycký
23 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 1. 2021 do 21. 2. 2021 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
24 Analýza činnosti Plzeňské filharmonie, o. p. s. a analýza činnosti Divadla Josefa Kajetána Tyla, p. o. (5) FV/1 Ing. Blažek
25 Rozhodnutí o námitkách a vydání Změny č. 1 Územního plánu Plzeň opatřením obecné povahy č. 1/2021 (29) TN/1 nám. Šindelář
26 Schválení „Změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Košutka“ (5) ŘTÚ/1 nám. Šindelář
27 Neprominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Agentura Nashledanou s.r.o. (10) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
28 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst – parkoviště v ul. Husova, Univerzita Karlova (7) ŘTÚ/12 nám. Vozobule
29 Žádost 49. mateřské školy, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 4. etapa s vodním a edukačním prvkem“. (5) KŽP/1 nám. Vozobule
30 Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z.s., o změnu termínu využití a vyúčtování z termínu 1.3.2021 na nový termín 31.12.2021. (6) KŽP/2 nám. Vozobule
31 Přijetí opatření pro zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19 na příjemce dotací poskytovaných z rozpočtu statutárního města Plzeň pro rok 2021 (3) ŘÚSO/2 nám. Bartáková
32 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2021 (6) OK/1 nám. Bartáková
33 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a jednoho investičního daru fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (3) OSS/1 nám. Bartáková
34 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP (7) OSS/2 nám. Bartáková
35 Program prevence kriminality města Plzně 2021 (3) BEZP/1 radní Zrzavecký
36 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (5) BEZP/2 radní Zrzavecký
37 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) BEZP/3 radní Zrzavecký
38 Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (4) BEZP/4 radní Zrzavecký
39 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP (6) OŠMT/1 radní Kantorová
40 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2021 (5) OŠMT/2 radní Kantorová
41 Uzavření partnerské smlouvy mezi statutárním městem Plzní a organizací Ledovec, z.s. (3) BYT/1 radní Šlouf
42 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 910/3 k. ú. Radobyčice (7) EVID/1 radní Šlouf
43 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 5205/75 v k. ú. Plzeň. (9) EVID/2 radní Šlouf
44 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1818/4 k. ú. Bručná (9) EVID/3 radní Šlouf
45 Rozhodnutí o změně správy v areálu bývalé Reodepony – Cukrovarská ul. v souvislosti s připravovaným nakládání s majetkem v této lokalitě (6) EVID/4 radní Šlouf
46 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej v souvislosti s řešením majetkoprávních vztahů v lokalitě DEPO „Cukrovarská“ a Papírenský park – VKPP a.s. (7) MAJ+PROM/1 radní Šlouf
47 Výkup pozemků p. č. 200, p. č. 201 a p. č. 208, jehož součástí je stavba Malesice, č.e. 9, rod. rekr., vše k. ú. Malesice ze SJM zaps. na LV č. 65 pro k. ú. Malesice. (5) MAJ/2 radní Šlouf
48 Výkup částí pozemků parc. č. 837/2 a parc. č. 838/2, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 643 a fyzické osoby zaps. na LV č. 213, oba pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně. (6) MAJ/3 radní Šlouf
49 Využití/nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení nemovité věci – pozemku parc. č. 1043/231, k. ú. Doubravka z vlastnictví společnosti BILLA, spol. s r.o., do majetku města Plzně. (5) MAJ/4 radní Šlouf
50 Konečné majetkoprávní vypořádání stavby "Rezidence Mlýnská strouha"- investor Rezidence Mlýnská strouha s. r. o. (12) MAJ/5 radní Šlouf
51 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 5. fáze/RD“. (4) MAJ/6 radní Šlouf
52 Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a o zřízení služebnosti v rámci stavby Plzeň – Litice, příjezdová komunikace. (8) MAJ/7 radní Šlouf
53 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11256/56 v k. ú. Plzeň (9) PROM/1 radní Šlouf
54 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11852/8 v k. ú. Plzeň. (9) PROM/2 radní Šlouf
55 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1029/5, k. ú. Skvrňany, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (8) PROM/3 radní Šlouf
56 Prodej pozemku p. č. 8289/125 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (6) PROM/4 radní Šlouf
57 Prodej pozemku p. č. 970/6 v k. ú. Valcha (7) PROM/5 radní Šlouf
58 Prodej poz. k.ú. Bolevec a uzavření dod. č. 2 ke smlouvě. Zrušení SoSBK č. 2019/006686, uzavření nové SoBSK na převzetí TDI a SoSB na služebnost VO a uzavření KS na odkoupení poz. k.ú. Bolevec se spol. STAVINGEM, s.r.o. (14) PROM+MAJ/6 radní Šlouf
59 Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností a dohodě o ukončení smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen se spol. Plzeňské byty s.r.o. (4) PROM/7 radní Šlouf
60 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2009/005324 s Plzeňským krajem (7) PROM/8 radní Šlouf
61 Ponechání pozemku p. č. 2879/2, k. ú. Bolevec, v majetku města Plzně. (6) PROM/9 radní Šlouf
62 Doplnění povinnosti kupujícího v souvislosti s prodejem KD PEKLO (Pobřežní 10 a 12). (3) PROM+BYT/10 radní Šlouf
63 Prodej bloku „D“ v plzeňské lokalitě Sylván po jednotkách (Slupská č. or. 2, Slupská č. or. 4, Sedlecká č. or. 17 a Mutěnická č. or. 3) (10) PROM+BYT/11 radní Šlouf
64 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
65 Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2020 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) ŘTÚ/13 nám. Vozobule
66 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2020 (2) OSI/1 nám. Zarzycký
67 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2020 (2) OSI+ŘEÚ/2 nám. Zarzycký
68 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (2) OSI/3 nám. Zarzycký
69 Opatření pro lidi bez domova v silných mrazech na území města Plzně (2) RadS/1 radní Šlouf
70 Informace o plnění Realizačního plánu Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 v roce 2020 (2) OK/2 nám. Bartáková
71 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/2 Ing. Blažek
72 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 2. 2021 (1) VZVZ/1 p. H. Matoušová
73 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 3. 2021 (1) VZVZ/2 p. H. Matoušová
74 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za II. pololetí roku 2020 (2) VZVZ/3 p. H. Matoušová
75 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
76 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2021 (1) ORG/2 Ing. Karhan
77 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2021 (1) ORG/3 Ing. Karhan
77a Opatření města Plzně v souvislosti s onemocněním covid-19 (2) PRIM/6 p. primátor
77b Příprava Slavností svobody 2021 (1) PRIM/7 p. primátor
77c VYHODNOCENÍ KONCEPCE SPORTU V PLZNI DO ROKU 2020 (2) SPORT/9 nám. Zarzycký
77d Žádost o prodej nemovité věci na adrese Americká 35 (2) ŘEÚ/2 Ing. Kuglerová, MBA
78 Různé (0)