Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 21.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 10.05.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
82 Různé (0)
81b Vyhlášení městské soutěže na prodej objektu Kulturní dům Peklo (1) RadS/2 radní Šlouf
81a Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP (1) NámV/1 nám. Vozobule
81 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
80 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 4. 2021 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
79 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
78 Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2020 (2) OŽP/1 Ing. Svobodová
77 Činnost Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace, v období od října 2020 do dubna 2021 (1) ŘÚSO/2 nám. Bartáková
76 Zajištění pomoci lidem bez domova COVID 19 (2) RadS/1 radní Šlouf
75 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2021 (1) ORG/2 Ing. Karhan
74 Stav městského nemovitého majetku k 31. 12. 2020 (1) EVID/4 radní Šlouf
73 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2021 (2) FIN/1 radní Šlouf
72 Řešení dlouhodobého nedostatku vody ve Velkém Boleveckém rybníku (1) ŘTÚ/3 nám. Šindelář
71 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
70 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Nový Jáchymov (3) EVID/3 radní Šlouf
69 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himalájích (3) EVID/2 radní Šlouf
68 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 824/7 k. ú. Lhota u Dobřan. (9) EVID/1 radní Šlouf
67 Zrušení usnesení ZMP č. 402/2019 věci výkupu pozemku parc. č. 186/45, k. ú. Božkov – fyzická osoba (3) MAJ/9 radní Šlouf
66 Zrušení usnesení ZMP č. 329 ze dne 12. 6. 2014 ve věci zřízení služebností uzavíraných s ŘSD ČR v souvislosti s dovypořádáním po stavbě Hypermarketu Globus (4) MAJ/8 radní Šlouf
65 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení nemovité věci – pozemku parc. č. 234/7, k. ú. Radobyčice, do majetku města Plzně od fyzické osoby zaps. na LV č. 192 pro k. ú. Radobyčice. (5) MAJ/7 radní Šlouf
64 Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 24/312 k celku pozemku parc. č. 554, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/6 radní Šlouf
63 Uzavření kupní smlouvy na odkoupení stavby (stavba technického vybavení) bez č.p./č.e. zapsané na listu vlastnictví č. 8043 pro k. ú. Skvrňany, umístěné na pozemku parc. č. 2176/29 v k. ú. Skvrňany ve vlastnictví města Plzně. (6) MAJ/5 radní Šlouf
62 Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Radobyčice u Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů. (4) MAJ/4 radní Šlouf
61 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů v Sušické ulici mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů. (6) MAJ/3 radní Šlouf
60 Změna usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. listopadu 2017 ve věci změny podílu státu ve výši 36/128 k celku pozemku parc. č. 5251/17, k. ú. Plzeň, který je předmětem převodu na město Plzeň. (5) MAJ/2 radní Šlouf
59 Směna pozemku p. č. 1325/2 a p. č. 816/141 k. ú. Doubravka ve vl. ZKD Plzeň za pozemek p. č. 816/105 k. ú. Doubravka v majetku města Plzně a zřízení služebnosti pro veř. osvětlení na části pozemku p. č. 816/105 k. ú. Doubravka. (6) MAJ/1 radní Šlouf
58 Prodej bytové jednotky č. 789/7 na adrese Sokolovská č. or. 61 v Plzni (4) PROM/15 radní Šlouf
57 Uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. 2009/002950 ve věci zrušení podmínky v darovací smlouvě (3) PROM/14 radní Šlouf
56 Ponechání části pozemku p. č. 714/16 v k. ú. Lhota u Dobřan v majetku města Plzně (8) PROM/13 radní Šlouf
55 Záměr prodeje – nemovitých věcí na adrese Resslova 13, Americká 38, Americká 42, Prokopova 14 a pozemku parc. č. 5888/2, k. ú. Plzeň. (8) PROM/12 radní Šlouf
54 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2020/003811 - přijetí finanční částky v souvislosti se změnou využití části pozemku p. č. 2139/39 v k. ú. Skvrňany (6) PROM/11 radní Šlouf
53 Záměr prodeje pozemků v souvislosti s plánovanou výstavbou BD Skvrňany (8) PROM/10 radní Šlouf
52 Prodej nově vzniklých pozemků geometricky oddělených z pozemku p. č. 3767, v k. ú. Bolevec, společnosti PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o. (8) PROM/9 radní Šlouf
51 Prodej pozemku p. č. 1692/2 v k. ú. Plzeň, společnosti STAFIN Třemošná s.r.o. v souvislosti s výstavbou BYTOVÉHO DOMU SLOVANSKÁ. (8) PROM/8 radní Šlouf
50 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 667/36, a zřízení služebnosti k nově vzniklému pozemku p. č. 667/36 a pozemku p. č. 667/20, vše v k. ú. Radčice u Plzně. (7) PROM/7 radní Šlouf
49 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1931/97, k. ú. Černice (6) PROM/6 radní Šlouf
48 Prodej pozemků p. č. 275/16 a p. č. 1033, k. ú. Chotěšov (8) PROM/5 radní Šlouf
47 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2139/50, k. ú. Skvrňany, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (8) PROM/4 radní Šlouf
46 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 897/42, k. ú. Křimice, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (6) PROM/3 radní Šlouf
45 IDP Invest 1 s.r.o., Schválení zájemců I. kola soutěže na prodej městského majetku – prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) (5) PROM/2 radní Šlouf
44 Udělení výjimky v kupní smlouvě č. 2014/003105 (7) PROM/1 radní Šlouf
43 Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se k domu na adrese Klatovská tř. 136, Plzeň (4) BYT/2 radní Šlouf
42 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 26, Částkova 47, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
41 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/3 radní Kantorová
40 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy (6) OŠMT/2 radní Kantorová
39 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2021 (5) OŠMT+FIN/1 radní Kantorová, radní Šlouf
38 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her (4) BEZP/2 radní Zrzavecký
37 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
36 Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci - Plzeňské podnikatelské vouchery a Výzvy č. 2021 (5) ŘEÚ/4 radní Gola
35 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 2020/007055 uzavřené se společností Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost (3) OK/2 nám. Bartáková
34 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2020 (3) OK/1 nám. Bartáková
33 Poskytnutí dotace na výměnu oken ve 4. NP a opravu fasády objektu Sedláčkova 28, Plzeň (6) OPP/6 nám. Bartáková
32 Poskytnutí dotace na výměnu oken do 3. NP objektu Sedláčkova 21, Plzeň (6) OPP/5 nám. Bartáková
31 Poskytnutí dotace na obnovu historic. dřev. výkladce objektu Bezručova 20, Plzeň (6) OPP/4 nám. Bartáková
30 Poskytnutí dotace na opravu boční fasády objektu Dřevěná 9, Plzeň (6) OPP/3 nám. Bartáková
29 Poskytnutí dotace na obnovu historic. domovního znamení objektu Prešovská 5, Plzeň (6) OPP/2 nám. Bartáková
28 Poskytnutí dotace na přezdění komín. zdiva a obnovu komín. hlavic objektu Budilovo nám. 2, Plzeň (6) OPP/1 nám. Bartáková
27 Dodatku č. 1 k Prohlášení o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem (6) OSS/2 nám. Bartáková
26 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a jednoho investičního daru fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 nám. Bartáková
25a Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (4) ORG/3 Mgr. Vozobule
25 Rozhodnutí ve věci prominutí části nájemného spol. Klépierre Plzeň, s.r.o. užívající nemovitosti na základě nájem. smluv s městem Plzeň, za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize (materiál přijde na stůl) (6) ŘTÚ/12 nám. Vozobule
24 Schválení koncepčního dokumentu “Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni" (2) ŘTÚ+ÚKEP/11 nám. Vozobule, p. primátor
23 Změna zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (4) ŘTÚ/2 nám. Šindelář
22 Prodloužení/neprodloužení uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 – Lhota (4) ŘTÚ/1 nám. Šindelář
21 Schválení změn v Jednacím řádu a statutu KV ZMP (3) KV/3 Mgr. Janouškovec
20 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 22.2.2021 do 11.4.2021 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
19 poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (4) SPORT/4 nám. Zarzycký
18 poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci sportující mládeže z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (5) SPORT/3 nám. Zarzycký
17 Změna termínu doložení potvrzení o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury žadatelům Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka a Tělovýchovná jednota Plzeň – Litice, z.s. (5) SPORT/2 nám. Zarzycký
16 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu PREDATOR GYM, z.s. (3) SPORT/1 nám. Zarzycký
15 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/2 nám. Zarzycký
14 Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru (2) ÚČT/1 radní Šlouf
13 Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (3) ŘEÚ/5 radní Šlouf
12 Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování s Evropskou investiční bankou č. 82.651 ze dne 19. 6. 2014 (5) ŘEÚ/3 radní Šlouf
11 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2020 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021. (7) ŘEÚ/2 radní Šlouf
10 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020 (7) ŘEÚ/1 radní Šlouf
9 Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2021 (5) OPM+KPM/1 p. primátor
8 Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni (4) ŘÚSO/1 p. primátor
7 Žádost o dotaci z IROP na projekt „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší – Wenzigova ulice, Plzeň“. (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
6 Žádost o dotaci z MPSV ČR na projekt „Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
5 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora (5) KP/1 p. primátor
4 Schválení novelizace Jednacího řádu ZMP (3) PRIM/3 p. primátor
3 Ukončení členství statutárního města Plzně ve World Trade Centers Association (2) PRIM+RadG/2 p. primátor, radní Gola
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 29. 3. 2021 – 9. 5. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)