Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 22.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.06.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 10. 5. 2021 – 20. 6. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP/1 p. primátor
5 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2022“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor, radní Šlouf
6 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Parkoviště P+R, náměstí E. Škody“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor, radní Šlouf
7 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (3) KPMEZ/1 p. primátor
8 Přijetí dotace MPSV z OPZ na realizaci projektu „Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu“ (3) ŘÚSA+ŘEÚ/1 p. primátor, radní Šlouf
9 Rozpočtové opatření pro rok 2021 (3) ŘEÚ/1 radní Šlouf
10 Rozpočtové opatření pro rok 2021 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2022 – 2024 (9) ŘEÚ/2 radní Šlouf
10a Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru (2) RadS/1 radní Šlouf
11 Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2021 (3) FIN/1 radní Šlouf
12 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/2 radní Šlouf
13 Změna v orgánech společnosti Obytná zóna Sylván a.s. (4) NámZ/1 nám. Zarzycký
14 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/3 nám. Zarzycký
15 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2022 - 2031 (4) OSI/1 nám. Zarzycký
16 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (5) SPORT/1 nám. Zarzycký
17 Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 12. 4. do 23. 5. 2021 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
18 Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (2) KV/3 Mgr. Janouškovec
18a Rezignace a volba člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek Zastupitelstva města Plzně (4) ORG/4 H. Matoušová
19 Vystoupení Plzně, územně členěného statutárního města, z Dobrovolného svazku obcí Skládka odpadů Chotíkov (4) TN/2 nám. Šindelář
20 Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji (3) ŘTÚ/1 nám. Šindelář
21 Záměr uspořádání otevřené architektonické jednofázové projektové soutěže o návrh řešení stavby „Plavecký bazén Borská pole“ (4) ŘTÚ/2 nám. Šindelář
22 Generel dopravy v klidu – aktualizace 2021 (5) ŘTÚ/3 nám. Šindelář
23 Žádost Sboru Církve adventistů sedmého dne Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Spolu v zahradě“. (6) KŽP/1 nám. Vozobule
24 Žádost Spolku Ametyst, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zahrada v Létě“. (6) KŽP/2 nám. Vozobule
25 Žádost Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Údržba zeleně v areálech hřbitovů města Plzně“. (5) KŽP/3 nám. Vozobule
26 Žádost spolku kolemplzne.cz z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň“. (6) KŽP/4 nám. Vozobule
27 Žádost Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živočichů na území města Plzně“. (6) KŽP/5 nám. Vozobule
28 Žádost 50. mateřské školy Plzeň, Družby 4, příspěvkové organizace, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Kůzlátka zahradníky III“. (5) KŽP/6 nám. Vozobule
29 Žádost Správy veřejného statku města Plzně, příspěvkové organizace, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Vybavení Arboreta Sofronka naučnými tabulkami“. (5) KŽP/7 nám. Vozobule
30 Žádost 25. mateřské školy Plzeň, Ruská 83, příspěvkové organizace, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Živá voda – 3. etapa – 2. část“. (5) KŽP/8 nám. Vozobule
30a Změna podmínek smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Občanské sdružení ProCit, z.s. (3) NámB/1 Mgr. Bartáková
31 Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Servisní činnost divadelních technologií Nového divadla“ DJKT (4) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
32 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2021 (30) OSS/1 nám. Bartáková
33 Navýšení individuálních dotací na rok 2021 poskytnutých usnesením ZMP č. 480 ze dne 14. prosince 2020 (2) OSS/2 nám. Bartáková
34 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2021 (4) OSS/3 nám. Bartáková
35 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP pro rok 2021 na pomoc při zvládání pandemie nemoci Covid-19 organizacím působícím v sociální oblasti (9) OSS/4 nám. Bartáková
36 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/5 nám. Bartáková
37 Poskytnutí dotace na obnovu historic. dřev. výkladce objektu Bezručova 20, Plzeň (7) OPP/1 nám. Bartáková
38 Poskytnutí dotace na výměnu oken do 3. NP objektu Sedláčkova 21, Plzeň (7) OPP/2 nám. Bartáková
39 Poskytnutí dotace na obnovu části fasády objektu Rooseveltova 2, Plzeň (6) OPP/4 nám. Bartáková
40 Poskytnutí dotace na rekons. fasád a restaur. ostění brány objektu Koterovská náves 6, Plzeň (6) OPP/5 nám. Bartáková
41 Poskytnutí dotace na opravu fasád špýcharu objektu Božkovské nám. 7, Plzeň (6) OPP/6 nám. Bartáková
42 Poskytnutí dotace na opravu střechy stodoly objektu Božkovské nám. 15, Plzeň (6) OPP/7 nám. Bartáková
43 Poskytnutí dotace na výměnu 8 ks slohových oken ve dvoře objektu nám. Republiky 5, Plzeň (6) OPP/8 nám. Bartáková
44 Poskytnutí dotace na výměnu okenních výplní a obnova fasády ve 2. a 3. NP objektu Dominikánská 1, Plzeň (7) OPP/9 nám. Bartáková
45 Zvýšení individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2021 subjektu Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost (3) OK/1 nám. Bartáková
46 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2021“ (6) OK/2 nám. Bartáková
47 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v oblasti kultury z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně v roce 2021 (2) OK/3 nám. Bartáková
48 Schválení Střednědobé koncepce řízení Městské policie Plzeň pro období 2021-2024 (3) RadZ/1 radní Zrzavecký
49 Rozpočtové opatření pro Boleveckou základní školu Plzeň a 11. základní školu Plzeň (2) OŠMT/1 radní Kantorová
50 Změna účelu čerpání finančních prostředků účelově určeného investičního příspěvku poskytnutého 33. ZŠ Plzeň (2) OŠMT/2 radní Kantorová
51 Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se k domu na adrese Klatovská tř. 206, Plzeň (4) BYT/1 radní Šlouf
52 Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) s vítězem soutěže (3) PROM/1 radní Šlouf
53 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej části pozemku p. č. 2429/1 v k. ú. Valcha se spol. Valcha Property Development a.s. (14) PROM/3 radní Šlouf
54 Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „6. fáze/rodinné domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (9) PROM/4 radní Šlouf
55 Prodej pozemku p. č. 1904/17 v k. ú. Litice u Plzně (8) PROM/5 radní Šlouf
56 Prodej pozemků p. č. 1904/16 a p. č. 1904/22 v k. ú. Litice u Plzně (8) PROM/6 radní Šlouf
57 Prodej pozemku p. č. 11286/21, k. ú. Plzeň. (6) PROM/7 radní Šlouf
58 Prodej pozemku p. č. st. 613 v k. ú. Smědčice (10) PROM/8 radní Šlouf
59 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2821/28 v k. ú. Bolevec (7) PROM/10 radní Šlouf
60 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2200/24 a p. č. 2200/25, vše v k. ú. Doubravka. (8) PROM/11 radní Šlouf
61 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej částí pozemků v k. ú. Plzeň společnosti Office centre Plzeň s.r.o. za účelem výstavby „Bytového domu Truhlářská“ (7) PROM/12 radní Šlouf
62 Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města. (63) PROM/13 radní Šlouf
63 Bezúplatný převod nemovitých věcí na adrese U Jam 14 v Plzni Plzeňskému kraji. (6) PROM/14 radní Šlouf
64 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Severní Předměstí 1277, 1278, 1279 a 1280 v Plzni (3) PROM/15 radní Šlouf
65 Záměr prodeje areálu mateřské školy na adrese Lidická 3, Plzeň. (6) PROM/16 radní Šlouf
66 Částečné zrušení usnesení z roku 2009 a uzavření smluvních vztahů v lokalitě Zelený trojúhelník se spol. Borská pole Development (11) MAJ+PROM/1 radní Šlouf
67 BÚP pozemků v k. ú. Bručná z vlastnictví ČR - ÚZSVM. (5) MAJ/2 radní Šlouf
68 Výkup dvou pozemků pro stavbu „Kanalizace – část Bručná“ od fyzické osoby zapsané na listu vlastnictví č. 1020 pro k. ú. Bručná. (5) MAJ/3 radní Šlouf
69 Výkup pozemků p. č. 469/2 a (PK) p. č. 71 oba v k. ú. Vitinka od fyzické osoby (5) MAJ/4 radní Šlouf
70 Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 1/7 k celku pozemku parc. č. 989/3, k. ú. Doubravka, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/5 radní Šlouf
71 Odkoupení pozemku p. č. 5147 k. ú. Plzeň od společnosti KRPA INVESTMENT a.s., do majetku města Plzně. (6) MAJ/6 radní Šlouf
72 Výkup pozemků parc. č. 498/1, 498/3, 498/6 a parc. č. 498/7, k. ú. Bručná, od fyzické osoby zaps. na LV č. 150 pro k. ú Bručná, do majetku města Plzně. (6) MAJ/7 radní Šlouf
73 Směna části pozemku parc. č. 2915/2 za část městského pozemku parc. č. 3158/1, oba v k. ú. Bolevec. (6) MAJ/8 radní Šlouf
74 Směna části pozemku parc. č. 1492 za část městského pozemku parc. č. 3025/1, oba v k. ú. Bolevec. (6) MAJ/9 radní Šlouf
75 Uzavření darovací smlouvy a o zřízení služebností v souvislosti se stavbou nového areálu Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Skvrňany (6) MAJ/10 radní Šlouf
76 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 814/2 v k. ú. Lhota u Dobřan (9) EVID/1 radní Šlouf
77 Vzájemné vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1490/2 a p.č. 3025/11 k. ú. Bolevec (10) EVID/2 radní Šlouf
78 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3025/9 k. ú. Bolevec (9) EVID/3 radní Šlouf
79 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3025/8 k. ú. Bolevec (10) EVID/4 radní Šlouf
80 Rozhodnutí o změně správce u pozemků v k. ú. Skvrňany a pozemku v k. ú. Plzeň (7) EVID/5 radní Šlouf
81 Vyjmutí areálu mateřské školy Lidická 3 sestávajícího z pozemku p. č. 11579, jehož součástí je stavba Severní Předměstí č. p. 446, a pozemku p. č. 11578, vše k. ú. Plzeň, ze správy městského obvodu Plzeň 1 (6) EVID/6 radní Šlouf
82 Vyjmutí částí pozemku p. č. 3767 v k. ú. Bolevec z trvalé správy městského obvodu Plzeň 1. (6) EVID/7 radní Šlouf
83 Rozhodnutí o poskytnutí daru osobních ochranných prostředků z majetku města. (3) EVID/8 radní Šlouf
84 Rozhodnutí o darování výpravy a loutek, pro které již správce nemá využití, ze správy příspěvkové organizace Divadlo Alfa v Plzni Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, p.o. (3) EVID/9 radní Šlouf
85 Rozhodnutí o smluvním zajištění možnosti výstavby sportoviště Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Černice na pozemcích ve vlastnictví města v k.ú. Černice (8) EVID+OSI/10 radní Šlouf
86 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
87 Prověření podmínek pro rozšíření západní části městského okruhu na čtyřpruh (4) ŘTÚ/4 nám. Šindelář
88 Problematika doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka (2) TN/1 nám. Šindelář
89 Rozhodčí řízení žalobce IK – FINANCE s.r.o. x žalovaný Plzeňská teplárenská, a.s. (1) TN/3 nám. Šindelář
90 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2021 (1) ORG/2 Ing. Karhan
91 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2021 (1) ORG/3 Ing. Karhan
92 Aktuální informace o Strategii ITI plzeňské aglomerace (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
93 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
94 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 5. 2021 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
95 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 2. 6. 2021 (1) VZVZ/2 p. Matoušová
96 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
97 Různé (0)