Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 25.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.09.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 6. 2021 – 12. 9. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
3a Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 475 ze dne 15. 11. 2018 v jeho platném znění (2) PRIM/3 pan primátor
3b Podání žádosti o grant na projekt "Plzeň participuje" (3) PRIM+RadS/4 p. primátor, radní Šlouf
4 Rozpočtové opatření pro rok 2021 (7) ŘEÚ/2 radní Šlouf
5 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
6 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/2 p. primátor
7 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2020 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
8 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Plzeň" a související rozpočtové opatření (3) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor, radní Šlouf
8a Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. (5) NámZ/1 nám. Zarzycký
9 Schválení podání žádosti Plzeň - TURISMUS, p.o. o dotaci na MMR ČR do dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020“ (2) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký
10 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP (17) ŘÚSO/2 nám. Zarzycký, nám. Bartáková
11 Změna základních dokumentů společností BIC Plzeň, s.r.o. a MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. (6) FIN/3 nám. Zarzycký
12 Pověření Rady města Plzně k rozhodování o uzavření dodatků Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996, uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s. (2) OSI/1 nám. Zarzycký
13 Vyhodnocení dotačního programu Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru za 1. pololetí 2021 (5) SPORT/1 nám. Zarzycký
14 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (4) SPORT/2 nám. Zarzycký
15 Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (7) SPORT/3 nám. Zarzycký
16 Poskytnutí individuální investiční dotace TJ Prazdroj Plzeň z.s. na rekonstrukci loděnice rychlostní kanoistiky (4) SPORT/4 nám. Zarzycký
17 Revokace usnesení dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně a poskytnutí dodatečných dotací (5) SPORT/6 nám. Zarzycký
18 Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (4) KV/1 Mgr. Janouškovec
19 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 5. 2021 do 15. 8. 2021 (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
20 Delegování zástupce města Plzně na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu) (3) ŘÚSO/3 nám. Bartáková
21 Poskytnutí peněžitého neinvestičního daru a peněžitého investičního daru fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2021 (2) OSS/1 nám. Bartáková
22 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2021" (6) OK/1 nám. Bartáková
23 Poskytnutí dotace na opravu střech na severní straně usedlosti objektu Zborovská 31, Plzeň (7) OPP/1 nám. Bartáková
24 Poskytnutí dotace na výměnu 10 ks dřevěných oken ve 2. NP objektu Jagellonská 15 – Petákova 1, Plzeň (7) OPP/2 nám. Bartáková
25 Poskytnutí dotace na obnovu schodiště ve věži kostela sv. Petra a Pavla objektu Budilovo nám. 2, Plzeň (7) OPP/3 nám. Bartáková
26 Poskytnutí dotace na restaurování vstupních dveří a portálu do kostela sv. Mikuláše v Plzni (7) OPP/4 nám. Bartáková
27 Poskytnutí dotace na výměnu 6 ks oken a obnovu vstupu objektu Tovární 6, Plzeň (7) OPP/5 nám. Bartáková
28 Poskytnutí dotace na restaurování reliéf. výzdoby na východní a západní straně fasády objektu Karlovarská 70, Plzeň (7) OPP/6 nám. Bartáková
29 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2021 (5) ŘTÚ/1 nám. Šindelář, nám. Vozobule
30 Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh „Plavecký bazén Borská pole“ (3) ŘTÚ/2 nám. Šindelář
31 Komunikační propojení Valcha – Borská pole – udělení výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) OI/1 nám. Šindelář
32 Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (10) OI/2 nám. Šindelář
33 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací (9) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
34 Rozhodnutí ve věci prominutí smluvní pokuty vyplývající z nájemní smlouvy č. 2019/006938/NS uzavřené se společností Lidl Česká republika v. o. s. (7) ŘTÚ/12 nám. Vozobule
35 Žádost ústavu MOTÝL, z.ú. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“ (6) KŽP/1 nám. Vozobule
36 Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace zeleně jízdárny a využití dešťové vody“ (6) KŽP/2 nám. Vozobule
37 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2021-22“. (6) KŽP/3 nám. Vozobule
38 Žádost městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Oprava víceúčelové travnaté plochy v relaxačním areálu Božkovský ostrov“ (5) KŽP/4 nám. Vozobule
39 Žádost o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „časopis Vítaný host, ročník 2021“ (6) KŽP/5 nám. Vozobule
40 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu OŠMT MMP (2) OŠMT/1 radní Kantorová
41 Rozpočtové opatření pro základní školy a školní jídelnu (2) OŠMT/2 radní Kantorová
42 Rozpočtové opatření pro Boleveckou základní školu (2) OŠMT/3 radní Kantorová
43 Uzavření dodatků ke smlouvám s Pontonem, z. s. a POINTEM 14, z. ú. z důvodu dofinancování dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP (5) BEZP/1 radní Zrzavecký
44 Uzavření dodatků ke smlouvám s CPPT, o. p. s. a změna účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP (5) BEZP/2 radní Zrzavecký
45 Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru (2) ÚČT/1 radní Šlouf
46 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (3) ÚČT/2 radní Šlouf
47 Přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2021 (3) FIN/1 radní Šlouf
48 Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (4) FIN/2 radní Šlouf
49 Provozování a údržba Nového divadla, ul. Jízdecká v Plzni – částečné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1–4/2021; budova určená k parkování vozidel (2) BYT/1 radní Šlouf
50 Krašovská 30 – dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1-4/2021 (2) BYT/2 radní Šlouf
51 Provozování a údržba ND, formou podnájmu třetím osobám, společnosti Restaurace ZA OPONOU s.r.o. – částečné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1-4/2021 (2) BYT/3 radní Šlouf
52 Západočeská univerzita v Plzni – Částečné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1-4/2021 (2) BYT/4 radní Šlouf
53 Sleva z nájemného v souladu s usnesením RMP č. 106 ze dne 25.1.2021 a v souvislosti s podporou dle „Výzvy 3“ z dotačního programu vlády ČR „COVID–Nájemné“(IV.Q/2020) pro Palaxo Development s. r. o., v objektu E, PVTP III. (6) BYT/5 radní Šlouf
54 Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání a prostorů nesloužících bydlení v souladu s usnesením Rady města Plzeň č. 629 ze dne 7. června 2021 („COVID-19“, období leden – duben 2021) (5) BYT/6 radní Šlouf
55 Další postup při prodeji nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) (6) PROM/1 radní Šlouf
56 Prodej pozemků a nově vzniklých pozemků v k. ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou "Bytový dům - 52 bytových jednotek, Plzeň, Heyrovského ul." (14) PROM/2 radní Šlouf
57 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. st. 188 v k. ú. Střapole (9) PROM/3 radní Šlouf
58 Změna usnesení ZMP č. 174 ze dne 10. 5. 2021 z důvodu prodloužení termínu pro uzavření SoBSK v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Skvrňany“ (5) PROM/4 radní Šlouf
59 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2019/005350 se spol. Plzeňské byty s.r.o. (4) PROM/5 radní Šlouf
60 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2016/002879 ze dne 16. 8. 2016 se společností Kopeckého pramen a.s. (4) PROM/6 radní Šlouf
61 Prodej bytové jednotky č. 844/3 na adrese Sousedská č. or. 1 v Plzni (4) PROM/7 radní Šlouf
62 Prodej nebytové jednotky č. 1119/25 na adrese Sokolovská č. or. 121 v Plzni (4) PROM/8 radní Šlouf
63 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 232/368 v k. ú. Lobzy (7) PROM/9 radní Šlouf
64 Bezúplatný převod pozemků p. č. 3853, p. č. 3864, p. č. 3865, p. č. 3869, p. č. 3876 a p. č. 3896, k. ú. Bolevec, do majetku města Plzně (5) MAJ/1 radní Šlouf
65 Směna nově vzniklého pozemku parc. č. 7079/24 v k. ú. Plzeň za pozemek parc. č. 447 zaps. na LV č. 507 pro k. ú. Doudlevce, mezi městem Plzní a Římskokatolickou farností Plzeň – Bory (5) MAJ/2 radní Šlouf
66 Směna části pozemku p. č. 266/5 za část městského pozemku p. č. 267/3, oba v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 1037 pro k. ú. Červený Hrádek (6) MAJ/3 radní Šlouf
67 Výkup spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 863/23 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně od 6 fyzických osob (6) MAJ/4 radní Šlouf
68 Výkup části pozemku parc. č. 3788/11, k. ú. Bolevec, od fyzické osoby (6) MAJ/5 radní Šlouf
69 Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p. č. 985/1, k. ú. Plzeň, od fyzické osoby zaps. na LV č. 39986 do majetku města Plzně (4) MAJ/6 radní Šlouf
70 Využití/nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby bez č. p./č. e., rod. rekreace, zaps. na LV č. 9084 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzeň (6) MAJ/7 radní Šlouf
71 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 6632/7, k. ú. Plzeň (9) EVID/1 radní Šlouf
72 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 149/128, k. ú. Bolevec (9) EVID/2 radní Šlouf
73 Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1312/7 a p. č. 319/4, k. ú. Božkov (10) EVID/3 radní Šlouf
74 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1276/33, p. č. 1276/34,p. č. 1276/35, p. č. 1276/36 a p. č. 1276/37, vše k.ú. Hradiště u Plzně (9) EVID/4 radní Šlouf
75 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole Konstantinovy Lázně (3) EVID/5 radní Šlouf
76 Darování nábytku Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru TOTEM, z.s. (3) EVID/6 radní Šlouf
77 Rozhodnutí o darování velkoplošné obrazovky z amfiteatru Lochotín zapsanému ústavu Plzeň 2015 z.ú. (3) EVID/7 radní Šlouf
78 Projednání souhlasu s demolicí stavby na pozemku p. č. 492/1, k. ú. Doudlevce, v Luftově zahradě v Plzni (5) EVID/8 radní Šlouf
79 Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Litice u Plzně a Lhota u Dobřan (9) EVID/9 radní Šlouf
80 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
81 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2021 (3) ŘEÚ/1 radní Šlouf
82 Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2021 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) ŘTÚ/13 nám. Vozobule
83 Odpovědi na podněty z jednání ZMP dne 21. 6. 2021 týkající se cyklostezek (1) ŘTÚ/14 nám. Vozobule
84 Modernizace veřejného osvětlení v parku Chvojkovy lomy (3) SPORT/5 radní Gola
85 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2021 (1) ORG/2 Ing. Karhan
86 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2021 (1) ORG/3 Ing. Karhan
87 Ukončení členství ve WTCA (World Trade Centers Association) a vstup do platformy LIVING-IN.EU (1) RadG/1 radní Gola
88 Havárie v objektu společnosti SUEZ CZ a.s. (3) OŽP/1 Ing. Svobodová
89 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
90 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 30. 6. 2021 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
91 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/3 Mgr. Janouškovec
92 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2022 (2) ORG/4 Ing. Karhan
93 Různé (0)