Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 26.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 15.11.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 9. 2021 – 14. 11. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Změna zakládací listiny Nadace 700 let města Plzně (3) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
5 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2022–2025 (5) ŘEÚ/1 radní Šlouf
6 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2021 (6) ŘEÚ/2 radní Šlouf
7 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o financování č. 85621 s Evropskou investiční bankou (4) ŘEÚ/3 radní Šlouf
8 Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání a prostorů nesloužících bydlení dle usn.RMP č. 629 ze dne 7.6.2021 z důvodu zmírnění negativních dopadů pandemie „COVID-19“ (leden – duben 2021) (3) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký, nám. Bartáková
9 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (5) FIN/4 nám. Zarzycký
10 Změna termínů u dotačních smluv ke kofinancování investičních projektů s dotací od Národní sportovní agentury (3) SPORT/1 nám. Zarzycký
11 Neposkytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (4) SPORT/2 nám. Zarzycký
12 Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (6) SPORT/3 nám. Zarzycký
13 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu Triatlon Plzeň, z.s. (4) SPORT/4 nám. Zarzycký
14 Změna umístění retenční nádrže ID 75 v Generelu odvodnění města Plzně (3) OSI/1 nám. Zarzycký
15 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 16. 8. 2021 do 10. 10. 2021 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
16 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 (4) TN/1 nám. Šindelář
17 Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh „Plavecký bazén Borská pole“ (3) ŘTÚ/3 nám. Šindelář
18 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014 (systém nakládání s odpady) (8) OŽP/1 nám. Šindelář
19 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (4) ÚČT/1 radní Šlouf
20 Žádost městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, o uvolnění finančních prostředků z FŽP na projekt „Oprava víceúčelové travnaté plochy v relaxačním areálu Božkovský ostrov (5) OŽP/2 nám. Vozobule
21 Žádost městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Malesice ul. Ke Sv. Josefu – výsadba alejových stromů“ (5) KŽP/1 nám. Vozobule
22 Poskytnutí dotace na výměnu 7 ks dřevěných dvorních oken objektu nám. Míru 2, Plzeň (7) OPP/1 nám. Bartáková
23 Poskytnutí dotace na opravu fasády 1. NP západního dvorního traktu objektu Zbrojnická 6, Plzeň (7) OPP/2 nám. Bartáková
24 Poskytnutí dotace na opravu fasád vjezdové brány s brankou a opravu uličního a dvorního průčelí objektu Na Rychtě 5, Plzeň (7) OPP/3 nám. Bartáková
25 Poskytnutí dotace v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2021“ (6) OK/1 nám. Bartáková
26 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a peněžitých investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2021 (2) OSS/1 Mgr. Bartáková
27 Udělení výjimky ze Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek, a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění asistované individuální přepravy handicapovaných osob (6) OSS/2 Mgr. Bartáková
28 Změna účelu individuální dotace schválené organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (2) OSS/3 nám. Bartáková
29 Poskytnutí jedné investiční a čtyř neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2021 (5) OSS/4 nám. Bartáková
30 Změny rozpočtů u poskytnutých dotací pro tři žadatele (2) OSS/5 nám. Bartáková
31 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s CPPT, o. p. s. z důvodu dofinancování dotace schválené v rámci rozpočtu BEZP MMP. (3) BEZP/1 radní Zrzavecký
32 Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 3 (3) BEZP+FIN/3 radní Zrzavecký, radní Šlouf
33 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (30) OŠMT/1 radní Kantorová
34 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň (42) OŠMT/2 radní Kantorová
35 Rozšíření účelu čerpání financí účelově určeného provozního příspěvku pro 16. ZŠ a MŠ Plzeň (2) OŠMT/3 radní Kantorová
36 Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (2) OŠMT/4 radní Kantorová
37 Projekt „Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských a základních škol“ a rozpočtové opatření pro městské obvody na zvýhodněné stravné pro děti zřizovaných mateřských škol (3) OŠMT/5 radní Kantorová
38 Rozpočtové opatření pro základní školy a 10. školní jídelnu (2) OŠMT/6 radní Kantorová
39 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu (3) ÚČT/2 radní Šlouf
40 Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru (2) ÚČT/3 radní Šlouf
41 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt "Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku". (3) FIN/1 radní Šlouf
42 Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě a smlouvě budoucí darovací s GFK a ZŠ, s.r.o. (2) FIN/3 radní Šlouf
43 Úprava seznamů budov ve vlastnictví města Plzně se záměrem dalšího nakládání s nimi. (3) BYT/1 radní Šlouf
43a Elektronická dražba (5) RadS/1 radní Šlouf
44 Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) s vítězem soutěže (3) PROM/1 radní Šlouf
45 Prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 3, Plzeň. (6) PROM/2 radní Šlouf
46 Záměr – nakládání s nemovitými věcmi na adrese Kotkova 5, 9, 17, 19, 23 a 25, Kalikova 6, 16 a 18 v Plzni. (4) PROM+BYT/3 radní Šlouf
47 Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků p. č. 786/1, 792/1, 799, 800, 786/2 a stavby bez čp/če, vše v k. ú. Lobzy (6) PROM/4 radní Šlouf
48 Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „Bytové domy Lochotínská“ (11) PROM+MAJ/5 radní Šlouf
49 Zvýšení základního kapitálu společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. nepeněžitým vkladem a změna její zakladatelské listiny (14) PROM+FIN/7 radní Šlouf
50 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 437/14 a p. č. 437/15, vše v k. ú. Bušovice (9) PROM/8 radní Šlouf
51 Prodej pozemku p. č. 259/68 v k. ú. Koterov (8) PROM/9 radní Šlouf
52 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 854/76 a p. č. 854/77 v k. ú. Hradiště u Plzně (9) PROM/10 radní Šlouf
53 Prodej části pozemku p. č. 2264/9 a části pozemku p. č. 2264/85, k. ú. Doubravka, společnosti STAVMONTA spol. s r.o. a zřízení služebností k části pozemku p. č. 2264/10, k. ú. Doubravka (7) PROM/11 radní Šlouf
54 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1864/5 a pozemku p. č. St. 683, vše v k. ú. Litice u Plzně (9) PROM/12 radní Šlouf
55 Prodej pozemku p. č. 1301 v k. ú. Hradiště u Plzně (8) PROM/13 radní Šlouf
56 Prodej částí pozemků p. č. 8461/1, p. č. 8461/2, p. č. 8461/3 a p. č. 8462/19, vše v k. ú. Plzeň, společnosti CRANIUM FUNDI s.r.o. (11) PROM/14 radní Šlouf
57 Prodej a výkup pozemků v k. ú. Hradiště u Plzně – společnost Seidl Confiserie s.r.o. (11) PROM+MAJ/15 radní Šlouf
58 Změna usnesení ZMP č. 206 ze dne 13. 5. 2019 (6) PROM/16 radní Šlouf
59 Ponechání pozemku p. č. 2035/1 v k. ú. Plzeň v majetku města Plzně (8) PROM/17 radní Šlouf
60 Prodej stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1153/33 a stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1153/34, obě v k. ú. Hradiště u Plzně. (6) PROM/18 radní Šlouf
61 Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2021/003882 uzavřené dne 7. 7. 2021 mezi statutárním městem Plzní a Plzeňským krajem (5) PROM/19 radní Šlouf
62 Uzavření kupních smluv na prodej bytových a nebytových jednotek v Plzni s vítězi městských soutěží (2) PROM/20 radní Šlouf
63 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí 2. etapa“ – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Plzeň 1 (5) MAJ/1 radní Šlouf
64 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - „Lokalita Plzeň – Újezd dopravní napojení, vodovodní a kanalizační řad“ – 2 fyzické osoby (5) MAJ/2 radní Šlouf
65 Uzavření smluv budoucích - LOKALITA PLZEŇ ÚJEZD – JIH, ETAPA 1b – 2 fyzické osoby a společnost IKO stavby s.r.o. (5) MAJ/3 radní Šlouf
66 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - Výstavba rodinných domů v Radobyčicích – společnost Břízová s.r.o. (5) MAJ/4 radní Šlouf
67 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucím bezúplatném převodu investic – Správa železnic, státní organizace (5) MAJ/5 radní Šlouf
68 Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o budoucích bezúplatných převodech investic – Správa železnic, státní organizace (5) MAJ/6 radní Šlouf
69 Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínu kolaudace stavby pro I. a II. etapu stavby Bydlení „Na Hůrce - Radčice“ s AW Přeštice s. r. o. (6) MAJ/7 radní Šlouf
70 Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv v rámci stavby Výstavba 52 RD a bytového domu, Plzeň - Křimice, GLOBÁl spol. s r.o. (5) MAJ/8 radní Šlouf
71 Rozhodnutí o prominutí smluvních pokut, „2x Bytový dům Křimice“, investor Křimická stavební s.r.o. (3) MAJ/9 radní Šlouf
72 Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní v souvislosti se stavbou „Regionální inovační centrum elektrotechniky, studium pro výzkum a inovace – RICE“ – Západočeská univerzita v Plzni (5) MAJ/10 radní Šlouf
73 Směna pozemků v k. ú. Skvrňany mezi městem Plzní a společností IKO stavby s.r.o. (7) MAJ/11 radní Šlouf
74 Směna části městského pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Lobzy za pozemek parc. č. 2410/2 v k. ú. Doubravka, mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 234 pro k. ú. Doubravka. (8) MAJ/12 radní Šlouf
75 Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Jasmínová - Jateční (7) MAJ/13 radní Šlouf
76 Výkup pozemku parc. č. 9/13 v k. ú. Doubravka dotčeného stavbou „Rekonstrukce obratiště trolejbusů a autobusů MHD v Plzni – Doubravce“ od společnosti CETIN a.s. a zřízení služebností (6) MAJ/14 radní Šlouf
77 Výkup části pozemku a zřízení služebnosti v k. ú. Lhota u Dobřan pro stavbu „Lhota u Dobřan - Zázemí pro řidiče MHD“ – CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. (6) MAJ/15 radní Šlouf
78 Výkup pozemku parc. č. 829/1 v k. ú. Božkov, od spol. ČEZ, a. s, do majetku města Plzně. (6) MAJ/16 radní Šlouf
79 Výkup pozemků parc. č. 10714/4, 10751/3, 10812/3, 10812/4, 10816/2, 10816/4, 10836/3 zaps. na LV č. 43575 pro k. ú. Plzeň, ve vlastnictví spol. Statek Velká Chuchle a.s., do majetku města Plzně. (4) MAJ/17 radní Šlouf
80 Výkup pozemků v k. ú. Malesice, k. ú. Plzeň a v k. ú. Křimice, z vlastnictví ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci. (5) MAJ/18 radní Šlouf
81 Výkup spoluvlastnického podílu státu 1/20 k celku pozemku parc. č. 890, k. ú. Skvrňany, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (6) MAJ/19 radní Šlouf
82 Výkup pozemku parc. č. 1073/8 od 3 FO zaps. na LV č. 635 pro k. ú. Bručná. (5) MAJ/20 radní Šlouf
83 Výkup pozemků parc. č. 8606/5, 8590/7, 8589/12 a parc. č. 8589/15, vše k. ú. Plzeň do majetku města Plzně. (5) MAJ/21 radní Šlouf
84 Výkup pozemku parc. č. 2921, k. ú. Valcha, a oplocení na pozemcích parc. č. 2921 a parc. č. 2429/1, oba v k. ú. Valcha, mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s. (6) MAJ/22 radní Šlouf
85 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ – Správa železnic, státní organizace (5) MAJ/23 radní Šlouf
86 Změna usn.ZMP č.117 ze dne 5.3.2015 a usn.ZMP č.433 ze dne 6.9.2018 ve věci uzavření smlouvy o bezúpl. převodu pozemků a bezúpl. převod pozemku p.č. 799/1 k.ú. Koterov od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu Státní pozemkový úřad (4) MAJ/24 radní Šlouf
87 Zrušení usnesení ZMP č. 366/2015 v plném rozsahu a realizace BÚP p.č. 447/21, p.č. 447/33,p.č. 447/56, p.č.447/57 a p.č. 447/58, vše k.ú. Litice u Plzně a p.č. 630/3, k.ú. Šlovice u Plzně, z vl. ÚZSVM do majetku města. (8) MAJ/25 radní Šlouf
88 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1916/6, k. ú. Černice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (6) MAJ/26 radní Šlouf
89 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1507/3, k. ú. Černice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/27 radní Šlouf
90 Využití/nevyužití předkupního práva na bezúplatný převod nemovité věci – stavby (zděné stáje) č.e. 1767, jiná stavba, zaps. na LV č. 10840 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně. (7) MAJ/28 radní Šlouf
91 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1038/31 k. ú. Bolevec (9) EVID/1 radní Šlouf
92 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1038/32 k. ú. Bolevec (9) EVID/2 radní Šlouf
93 Vzájemné vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 3197/273 a p. č. 3197/274 a pozemku p. č. 995/5 vše k. ú. Bolevec (9) EVID/3 radní Šlouf
94 Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 14087 a p. č. 14094 k. ú. Plzeň (9) EVID/4 radní Šlouf
95 Darování movitého vybavení z objektu ubytovny na adrese Plzeň, Plachého 1878/52 Diecézní charitě Plzeň. (3) EVID/5 radní Šlouf
96 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
97 Přehled poskytnuté podpory města Plzně na zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně v letech 2020–2021 (1) ŘEÚ/4 radní Šlouf
98 Odpověď na podnět z jednání ZMP dne 13. 9. 2021 týkající se imobilních občanů (1) ŘTÚ+ŘÚSO/1 nám. Zarzycký
99 Petice – nesouhlas s plánem zastavět zelené plochy sídliště Bory (4) ŘTÚ/2 nám. Šindelář
100 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2021 (2) FIN/2 radní Šlouf
101 Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka“ a investiční akce s názvem „Zborovská – Klatovská“ (ul. 17. list. – Samaritská) (3) OI/1 Ing. Grisník
102 Informování o činnostech v areálu firmy SUEZ CZ a.s. (1) BEZP/2 Ing. Průša, MBA
103 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2021 (1) ORG/2 Ing. Karhan
104 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2021 (1) ORG/3 Ing. Karhan
105 Dopis paní Muknšnáblové ve věci otevírání dveří u vozů MHD (1) ORG/4 Ing. Karhan
106 Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP (1) NámV/1 nám. Vozobule
107 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 8. 9. 2021 (1) VZVZ/1 p. H. Matoušová
108 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 10. 2021 (1) VZVZ/2 p. H. Matoušová
109 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2021 (2) VZVZ/3 p. H. Matoušová
110 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
111 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
111a Plánovaná zimní opatření cílená na osoby žijící venku na území města Plzně (1) RadS/2 radní Šlouf
111b Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2021 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje (2) ŘÚSA/1 JUDr. Triner
112 Různé (0)