Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 27.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.12.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 11. 2021 – 12. 12. 2021 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2022“ (4) ÚKEP/1 p. primátor
4 Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury, pro projekt „Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower“ (5) ÚKEP/2 p. primátor
5 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Parkoviště P+R, náměstí E. Škody“ (4) ÚKEP/4 p. primátor
6 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň“ (materiál přijde na stůl) (4) ÚKEP/5 p. primátor
7 Podání nové žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“. (2) ÚKEP/6 p. primátor
8 Souhrnné rozpočtové opatření. (4) ŘEÚ/1 radní Šlouf
9 Rozpočet města Plzně na rok 2022 s střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025 (7) ŘEÚ/2 radní Šlouf
10 Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2021 (6) ŘEÚ/3 Ing. Gola Vlastimil
11 Schválení koncepční části Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, verze 2 (3) PRIM+ÚKEP/2 p. primátor
12 Změny usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 475 ze dne 15. 11. 2018 v jeho platném znění (2) PRIM/3 p. primátor
13 Obecně závazná vyhláška města Plzně, kterou se mění Statut města (7) PRÁV/1 p. primátor
14 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 284 ze dne 13. 9. 2021 ve věci podání žádosti o grant na projekt „Plzeň participuje“ (2) OPM/1 p. primátor
15 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2022 (3) OSI/1 nám. Zarzycký
16 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP na konání mezinárodního ELITE Round UEFA Futsal Champions league (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
17 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, z.s. (4) SPORT/2 nám. Zarzycký
18 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Judo SG Plzeň, z.s. na fungování klubu v roce 2021 (4) SPORT/3 nám. Zarzycký
19 Poskytnutí individuální investiční dotace subjektu SK PLZEŇ 1894 z.s. na kofinancování projektu „Výstavba sportovní haly pro žákovský fotbal“. (4) SPORT/4 nám. Zarzycký
20 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11.10. do 13. 11. 2021 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
21 Akční plán na rok 2022 ke Strategickému plánu města Plzně (4) ŘTÚ/1 nám. Šindelář
22 Udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (2) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
23 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o. (10) ŘTÚ/12 nám. Vozobule
24 Žádost městského obvodu Plzeň 3, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů před budovou Okresního soudu Plzeň – město v Šumavské ulici“. (5) KŽP/1 nám. Vozobule
25 Žádost městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Interakční prvek Vochovský potok“. (5) KŽP/2 nám. Vozobule
26 Delegování zástupce města Plzně na mimořádnou valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu) (3) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
27 Poskytnutí finančního daru ve výši 217 990 Kč subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (3) OK/1 nám. Bartáková
28 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2022 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury (9) OK/2 nám. Bartáková
29 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na období 2022-2025 (5) OSS/1 nám. Bartáková
30 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a svozová služba“ pro rok 2021 (7) OSS/2 nám. Bartáková
31 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2022 (2) OSS/3 nám. Bartáková
32 Změna rozpočtů v poskytnuté dotaci na projekt „Club House a Recovery College při Ledovci 2021“ organizace Ledovec, z.s. (2) OSS/4 nám. Bartáková
33 Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků investičního příspěvku poskytnutého 4. základní škole Plzeň na akci „Kamerový systém – opatření vzešlé z bezpečnostního auditu“ (2) OŠMT/1 radní Kantorová
34 Rozpočtové opatření pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP a 16. základní školu a mateřskou školu Plzeň (2) OŠMT/2 radní Kantorová
35 Změna stanov společností PMDP, a.s. a VODÁRNA PLZEŇ a.s. (8) FIN/1 Mgr. Zarzycký
36 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace sídlišť pro projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Košutka“ pod názvem „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 v Plzni“ (3) FIN/2 Bc. Šlouf
37 Přijetí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu „2021 Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí“ (4) FIN/3 radní Šlouf
38 Projednání prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení - byt č. 8, Františkánská 16, Plzeň (6) BYT/1 Bc. Šlouf
39 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu ODBSZ MMP na rok 2021 (2) ODBSZ/1 radní Šlouf
40 Prodej nemovitých věcí na adrese Resslova 13, Americká 42, Prokopova 14 v Plzni (8) PROM/1 radní Šlouf
41 Uzavření SoBSK na prodej části poz.p.č. 1367/6 k.ú. Bručná za účelem výstavby skladovacího objektu a uzavření KS na odkoupení poz.p.č. 694/9 k.ú. Lobzy v souvislosti s inv.akcí „Plzeň–Lobzy:Povodňový park“ (10) PROM+MAJ/2 radní Šlouf
42 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě z důvodu změny kupujícího, prodloužení termínu dokončení stavby: „Novostavba objektu zdravotnických služeb Plzeň, ul. Písecká“, a dalších ujednání (7) PROM/3 radní Šlouf
43 Prodej části pozemku p. č. 438 v k. ú. Skvrňany za účelem výstavby bytového domu společnosti Roudná Real s.r.o. (7) PROM/4 radní Šlouf
44 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1089/2 a p. č. 1227/87, oba v k. ú. Valcha (10) PROM/5 radní Šlouf
45 Prodej pozemku p. č. st. 727 v k. ú. Smědčice (8) PROM/6 radní Šlouf
46 Prodej pozemku p. č. st. 728 v k. ú. Smědčice (8) PROM/7 radní Šlouf
47 Prodej částí pozemků p. č. 5286, p. č. 5283/1, p. č. 5259/1, vše v k. ú. Plzeň, společnosti Office centre Plzeň s.r.o. za účelem výstavby bytového domu (7) PROM/8 radní Šlouf
48 Zrušení usnesení ZMP č. 334/2020 ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Malesice pro stavbu „Odkanalizování Malesic 2. etapa“ od fyzických osob (3) MAJ/1 radní Šlouf
49 Výkup pozemků v k. ú. Újezd pro stavbu „MŠ Plzeň - Újezd“ od společnosti IKO stavby s.r.o. (5) MAJ/2 radní Šlouf
50 Výkup pozemku parc. č. 739/42 od spoluvlastníků (6 FO), k. ú. Hradiště u Plzně. (5) MAJ/3 radní Šlouf
51 Uzavření kupní smlouvy s ČEPRO, a. s., na odkup trvalého záboru pro stavbu „Rekonstrukce ulice I/20 Jasmínová“. (7) MAJ/4 radní Šlouf
52 Schválení postoupení práv a povinností ze SOSB kupních a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti uzavřených v rámci stavby Plzeň – Litice, příjezdová komunikace. (3) MAJ/5 radní Šlouf
53 Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Bytový dům Borský park, Plzeň" , investor společnost BC Bory, s.r.o. (5) MAJ/6 radní Šlouf
54 Uzavření smluv o budoucí smlouvě v rámci stavby Plzeň, Cyklistická ul., obytný celek RIVER SIDE, Radbuza, investor ALFA realizační a.s. (8) MAJ/7 radní Šlouf
55 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1520/13 v k. ú. Litice u Plzně. (10) EVID/1 radní Šlouf
56 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1520/14 v k. ú. Litice u Plzně. (10) EVID/2 radní Šlouf
57 Rozhodnutí o darování služebního psa ve výslužbě bývalému psovodovi a poskytnutí finančního daru novým majitelům bývalých služebních psů (3) EVID+NámZ/3 radní Šlouf
58 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
59 Informace o uzavřených dodatcích ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. za období 13. 9. 2021 – 19. 11. 2021 (1) OSI/2 nám. Zarzycký
60 Nesouhlas občanů s prodejem městských pozemků při ulici Heyrovského v Borském parku (1) ORG/2 Ing. Karhan
61 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2021 (1) ORG/3 Ing. Karhan
62 Dopis Nadace sportující mládeže ve věci nesouhlasu se záměrem sloučení s Nadací 700 let města Plzně (1) ORG/4 Ing. Karhan
63 Dopis Ing. Ženíška ve věci negování pokuty a uvolnění parkoviště Toužimská pro rezidenty panelových domů (1) ORG/5 Ing. Karhan
64 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (2) FV/1 Ing. Blažek
65 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 11. 2021 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
66 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
67 Různé (0)