Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 13.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 24.02.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Poskytnutí slevy z nájemného u NS č. 2012/004035/NS ze dne 31.3.2014, za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize – žadatel: Hermosa Parking Plzeň, a.s. (6) EK/1 Mgr. Ženíšek
4 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ, p. o., Waltrova 26, Plzeň na projekt s názvem Šablony III pro 70. MŠ Plzeň (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
5 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 10/2020 (3) EK/3 Mgr. Ženíšek
6 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí fin.prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO3,určených pro 61.MŠ Plzeň,Nade Mží 3 na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách (3) EK/4 Mgr. Ženíšek
7 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 11/2020 (3) EK/5 Mgr. Ženíšek
8 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
9 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu Magistrátu města Plzně na realizaci projektu „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“ (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
10 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (4) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení 63. MŠ Lábkova, Plzeň“ (3) SSI+EK/1 Ing. Baloun
12 Poskytnutí slevy na nájemném - objekt rychlého občerstvení a veřejných WC - náměstí Republiky (3) SVV/1 Mgr. Procházka
13 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 13. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
14 Informativní zprávy předložené na 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (5) TAJ/1 Mgr. Procházka
15 Různé (0)
16 Závěr (0)