Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 13.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 27.01.2021 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Ing. Helena Řežábová
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Ing. Helena Řežábová
3 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/3 Ing. Helena Řežábová
4 Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Ing. Helena Řežábová
6 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/4 Ing. Helena Řežábová
7 Schválení „Změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Bolevec“ (ÚKRMP, 12/2020) (8) RMO1/2 Ing. Helena Řežábová
8 Změna Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/5 Ing. Helena Řežábová
9 Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/6 Ing. Helena Řežábová
10 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2021 (3) ST1/7 Ing. Helena Řežábová
11 Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 (2) ST1/8 Ing. Helena Řežábová
12 Rozpočtové opatření ve věci poskytnuté dotace SFPI na akci „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130" (3) RMO1/3 Ing. Helena Řežábová
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (3) RMO1/4 Ing. Helena Řežábová
14 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2020 (4) RMO1/5 Ing. Helena Řežábová
15 Informativní zprávy (3) ST1/9 Ing. Helena Řežábová
16 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/10 Ing. Helena Řežábová
17 Projednání vyhlášky statuárního města Plzně o místním poplatku z pobytu (3) RMO1/6 Ing. Helena Řežábová
18 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/11 Ing. Helena Řežábová
19 Závěr (0) ST1/12 Ing. Helena Řežábová