Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 14.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 21.04.2021 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Změna jednacích řádů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/4
7 Schválení aktualizace „Územní studie Plzeň, Karlovarská“ (21) RMO1/2
8 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her (4) RMO1/3
9 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (4) RMO1/4
10 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (5) RMO1/5
11 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury (5) RMO1/6
12 Projednání poskytnutí individuální dotace na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast (1) RMO1/7
13 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu MMP na podporu akce "Sportmanie Plzeň 2021" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (4) RMO1/8
14 Účelový převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na výměnu oken v objektu Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (4) RMO1/9
15 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 na rok 2020 (11) RMO1/10
16 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (3) RMO1/11
17 Vyjmutí části pozemku parc.č. 3767 v k.ú. Bolevec z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně (Žlutická 2) (3) RMO1/12
18 Vyjmutí areálu mateřské školy Lidická 3 ze správy městského obvodu Plzeň 1 (2) RMO1/13
19 Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření (7) RMO1/14
20 Informativní zprávy (8) ST1/5
21 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/6
22 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7
23 Závěr (0) ST1/8