Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 16.06.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - úprava rozpočtu výdajů sociálního fondu MO 3 (4) EK/1 Mgr. Ženíšek
4 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 02/2021 až 03/2021 (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
5 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3 pro 70.MŠ Plzeň, Waltrova 26, p.o., na realizaci projektu "Děti malují seniorům pohádky" (4) EK/3 Mgr. Ženíšek
6 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO 3 (5) EK/4 Mgr. Ženíšek
7 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 - fixní složka finančního vztahu (5) EK/5 Mgr. Ženíšek
8 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO 3 (4) EK/6 Mgr. Ženíšek
9 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce do rozpočtu MO 3 (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
10 Stanovisko k návrhu nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu (3) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 Stanovisko k návrhu nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí účinné od 1. 1. 2022 (4) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (4) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - úprava rozpočtu výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 a provozního příspěvku 55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6, p. o. (3) EK/11 Mgr. Ženíšek
14 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID - 19 (4) EK/12 Mgr. Ženíšek
15 Přijetí finančního daru - dárce p. Roman Pilíšek, Dlouhá 772/4, Plzeň ve výši 375 000 Kč za účelem vybudování veřejných parkovacích míst v rámci investiční akce „Rekonstrukce vnitrobloku Boettingerova x Sukova“ (3) EK/13 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2021 (4) SSI/1 Ing. Baloun
17 Změna jmenovitého plánu investic odboru SVV na rok 2021 (4) SVV/1 Mgr. Procházka
18 Poskytnutí slevy na nájemném - tržnice Chodské náměstí (4) SVV/2 Mgr. Procházka
19 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 15. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
20 Informativní zprávy předložené na 15.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (5) TAJ/1 Mgr. Procházka
21 Různé (0)
22 Závěr (0)