Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 23.06.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Zrušení usnesení ZMO Plzeň 1 č. 65 ze dne 8.4. 2015 (3) ST1/4
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3. 2021 (4) RMO1/2
8 Účel. převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor správy infrastruktury MMP na rekonstrukci šaten a výměnu VZT jednotek na plav. bazénu Lochotín vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (4) RMO1/3
9 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (5) RMO1/4
10 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast a oblast kultury (5) RMO1/5
11 Rozpočtové opatření týkající se investiční akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“ (6) RMO1/6
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (3) RMO1/7
13 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. .../2021 o místním poplatku z pobytu (4) RMO1/8
14 Návrh novely odpadové vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014 (5) RMO1/9
15 Pojmenování nově vzniklé ulice (4) RMO1/10
16 Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytových prostor DSPaT Jiskřička, z. s. za období od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021 za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize (4) RMO1/11
17 Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtových opatření (5) RMO1/12
18 Informativní zprávy (4) ST1/5
19 Informativní zpráva – situace ohledně Boleveckého rybníka – jednání se zúčastní náměstek primátora města Plzně Mgr. Pavel Šindelář (3) ST1/6
20 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/7
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8
22 Závěr (0) ST1/9