Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 15.09.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 15. a 16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Připomínky MO Plzeň 1 k novele Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů (5) RMO1/2
7 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (3) RMO1/3
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2021 (4) RMO1/4
9 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt „Nedám se!“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (4) RMO1/5
10 Projednání poskytnutí individuální dotace na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (5) RMO1/6
11 Projednání poskytnutí individuální dotace na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast (3) RMO1/7
12 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 č. 29 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2023 a 2024 (4) RMO1/8
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (3) RMO1/9
14 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 6. 2021 (4) RMO1/10
15 Informativní zpráva ve věci: Dokončení realizace akce „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“ (3) ST1/4
16 Informativní zprávy (3) ST1/5
17 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/6
18 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7
19 Závěr (0) ST1/8