Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 08.12.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Územní studie, Regenerace sídliště Bory 2021 (5) ST/2 Mgr. Procházka
4 Schválení podání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV ČR do do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“ (3) MÍST/1 Ing. Šec
5 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2021 (5) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů vzniklých a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 (3) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – vratka neinvestiční dotace do rozpočtu MŠMT pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, p. o., IČO 70941025 na podporu vzdělávání cizinců ve školním roce 2021 (4) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07/2021 až 10/2021 (5) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2021 (3) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČO 70941513 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022 (3) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (3) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 určených pro 16.,24.,27.,55. a 63. MŠ na projekt „Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských škol (4) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku“ do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2021 (4) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod prostředků z Fondu životního prostředí MMP do rozpočtu MO 3 na realizaci projektu „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů před budovou Okresního soudu Plzeň-město (4) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – snížení použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 zapojených do rozpočtu MO Plzeň 3 roku 2021, vrácení finančních prostředků do FRR MO 3 (2) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
17 42. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – fixní složka finančního vztahu – kompenzační bonus za další bonusové období (4) EK/13 Mgr. Ondřej Ženíšek
18 43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování dotace OSPOD za rok 2020 (3) EK/14 Mgr. Ondřej Ženíšek
19 44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň na projekt „Šablony III pro 24. MŠ Plzeň“ (4) EK/15 Mgr. Ondřej Ženíšek
20 Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025 (9) EK/16 Mgr. Ondřej Ženíšek
21 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021 (4) EK/17 Mgr. Ondřej Ženíšek
22 Návrh nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci účinné od 1. 1. 2022 (4) EK/18 Mgr. Ondřej Ženíšek
23 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2022 (5) SSI/1 Ing. Baloun
24 Pojmenování ulic v k. ú. Valcha (4) SVV/1 Mgr. Procházka
25 Odpuštění části povinné investice do vybavení tržnice na Chodském náměstí (4) SVV/2 Mgr. Procházka
26 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 18. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 Jiří Strobach
27 Informativní zprávy předložené na 18.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (10) TAJ/1 Mgr. Procházka
28 Různé (0)
29 Závěr (0)