Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 07.12.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů - velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021 (2) EAP/3 Mgr. Janouškovec
8 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021 (3) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2021 (5) EAP/6 PhDr. Fluxa
10 Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (3) EAP/1 PhDr. Fluxa
11 Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2021 (3) EAP/4 PhDr. Fluxa
12 Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2025 (3) EAP/2 PhDr. Fluxa
13 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022 (3) MIR/1 PhDr. Fluxa
14 Svěření části pozemku p. č. 2688/32, k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany (parkoviště před budovou radnice) (3) MIR/2 PhDr. Fluxa
15 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) TAJ/2 p. Trůková
16 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/7 Ing. Aschenbrenner
17 Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně (3) EAP/5 Ing. Aschenbrenner
18 Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2022 (2) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
19 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 2. 9. 2021 do 10. 11. 2021 (2) TAJ/6 Ing. Sokol, MBA
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner