Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 08.12.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021 (4) RMO1/2
7a Návrh na poskytnutí indi. dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (4) RMO1/3
7b Návrh na poskytnutí indi. dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (4) RMO1/3
8 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (3) RMO1/4
9 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025 (7) RMO1/5
10 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her (5) RMO1/6
11 Projednání „Změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Lochotín“ (ÚKRMP, 10/2021) (6) RMO1/7
12 Změna katastrální hranice mezi k. ú. Chotíkov a k. ú. Bolevec (6) RMO1/8
13 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení projektových dokumentací (2) RMO1/9
14 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1- oddělení investic k 30.9.2021 (4) RMO1/10
15 Prominutí smluvní pokuty a zákonných úroků z prodlení společnosti V&V Medical, s.r.o. (5) RMO1/11
16 Průběžná zpráva o realizaci akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“ (3) ST1/4
17 Informativní zprávy (3) ST1/5
18 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2021 (3) ST1/6
19 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2022 (3) ST1/7
20 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/8
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/9
22 Závěr (0) ST1/10