Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 29.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.02.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 12. 2021 – 20. 2. 2022 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Změna č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň - Lochotín (5) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
6 Projekt „Regenerace sídliště Bory“ (3) ŘTÚ/1 p. primátor
7 Změna v dozorčí radě společnosti BIC Plzeň, s.r.o. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
8 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (4) FIN/1 nám. Zarzycký
9 Změna termínů u dotačních smluv ke kofinancování investičních projektů s dotací od Národní sportovní agentury (6) SPORT/1 nám. Zarzycký
10 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP do sportovních mládežnických akademií (12) SPORT/2 nám. Zarzycký
11 Neposkytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/4 nám. Zarzycký
12 Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (5) SPORT/6 nám. Zarzycký
13 Souhlas se změnou Statutu Nadace sportující mládeže (3) SPORT/7 nám. Zarzycký
14 poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (6) SPORT/8 nám. Zarzycký
15 poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci sportující mládeže z rozpočtu Odboru sportu MMP (5) SPORT/9 nám. Zarzycký
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14.11.2021 do 23.01.2022 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
17 Poskytnutí členského příspěvku na provoz DSO Silnice I/27 pro rok 2022 (2) ŘEÚ/1 nám. Šlouf
18 Rozpočtové opatření pro rok 2022 (4) ŘEÚ/2 nám. Šlouf
19 Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se bytu č. 4 na adrese Na Dlouhých 60, Plzeň (9) BYT/1 nám. Šlouf
20 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 2, Thámova 15, Plzeň (6) BYT/2 nám. Šlouf
21 Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 23, Na Roudné 176, Plzeň (9) BYT/3 nám. Šlouf
22 Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+ (3) ODBSZ/1 nám. Šlouf
23 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace (2) ODBSZ/2 nám. Šlouf
24 Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o smlouvách budoucích (prodloužení termínu) pro stavbu "Plzeň, Slovanská třída – Buková ul., Bytové domy", investor První developerská s.r.o. (5) MAJ/1 nám. Šlouf
25 Konečné majetkoprávní vypořádání - „Zelený trojúhelník – jih, blok č. 4, bytové domy, Plzeň – Borská pole“, investor Keen Properties s.r.o. (5) MAJ/2 nám. Šlouf
26 Uzavření konečných smluv na 2. část TDI - Novostavba Konplan s.r.o. Plzeň, investor Konplan s.r.o. (5) MAJ/3 nám. Šlouf
27 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „vodovodní řad a kanalizační stoka pro akci: „Vodovod a kanalizace Buksická ul. v k. ú. Božkov p.p.č. 176/1 a další“ – fyzická osoba (6) MAJ/4 nám. Šlouf
28 Výkup části pozemku parc. č. 1227/9 a spoluvlastnického podílu ve výši 73/321 k celku pozemku parc. č. 2256/5, oba k. ú. Valcha - JK - TREND STAV s.r.o. (5) MAJ/5 nám. Šlouf
29 Odkoupení pozemků p.č. 1353/2 a p.č. 1353/3 od FO zaps. na LV č. 883, p.č. 1332 a p.č. 1333 od FO zaps. na LV č. 873, p.č. 1497 a p.č. 1498 od spol. WW FLORA a.s. a pozemku p.č. 1395 od FO zaps. na LV č. 893 vše k.ú. Radčice u Plzně (6) MAJ/6 nám. Šlouf
30 Bezúplatný převod pozemků p. č. 1514 a p. č. 1515 k. ú. Radčice u Plzně od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (5) MAJ/7 nám. Šlouf
31 Bezúplatný převod pozemku p. č. 135/15 k. ú. Božkov od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (6) MAJ/8 nám. Šlouf
32 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Doubravka – Mohylová ulice. (5) MAJ/9 nám. Šlouf
33 Uzavření dodatku č. 2 ke SOSB kupní - „I/27 Sukova – Karlovarská, úsek Sukova – Borská“ v k. ú. Plzeň z důvodu změny termínu uzavření konečné smlouvy kupní. (4) MAJ/11 nám. Šlouf
34 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 5735/3 v k. ú. Plzeň (7) PROM/1 nám. Šlouf
35 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 437/38 v k. ú. Lhota u Dobřan (9) PROM/2 nám. Šlouf
36 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 502/14 v k. ú. Chotěšov. (9) PROM/3 nám. Šlouf
37 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1292/20, p. č. 1292/21, p. č. 1292/22 vše k. ú. Bolevec (9) EVID/1 nám. Šlouf
38 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3197/38 k. ú. Bolevec v lokalitě ulic Plaská – U Velkého rybníka (9) EVID/2 nám. Šlouf
39 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 3124/13 a p. č. 3197/39 oba k. ú. Bolevec v lokalitě ulic Plaská – U Velkého rybníka (9) EVID/3 nám. Šlouf
40 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3124/14 k. ú. Bolevec v lokalitě ulic Plaská – U Velkého rybníka (9) EVID/4 nám. Šlouf
41 Majetkoprávní řešení užívání pozemku p. č. 3197/271 k. ú. Bolevec v lokalitě ulic Plaská – U Velkého rybníka (10) EVID/5 nám. Šlouf
42 Rozhodnutí o nevyužití nabídky společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., na odkoupení vodohospodářského majetku - nevyužívané části čerpací stanice Edvarda Beneše (6) EVID/6 nám. Šlouf
43 Rozhodnutí o darování movitého majetku Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže Plzeň (3) EVID/7 nám. Šlouf
44 Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Bolevec a Chotíkov (6) EVID/8 nám. Šlouf
45 Rozhodnutí ve věci poskytnutí daru, a to vrácením uhrazeného nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 2015/001926/NS, společnosti MIRO servisní s.r.o. (7) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
46 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli (5) OŽP/1 nám. Vozobule
47 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2022“ (5) KŽP/1 nám. Vozobule
48 Udělení výjimky ze směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Zhotovení úředních schránek - uren“, pro Správu hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o. (4) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
49 Nevyužití práva na vrácení daru poskytnutého na základě darovací smlouvy s příkazem číslo 2021/006470 a prodloužení termínu k předložení dokladu osvědčujícího splnění příkazu (3) OSS/1 nám. Bartáková
50 Přerušení poskytování služby asistované individuální přepravy handicapovaných osob v období březen – duben 2022 (3) OSS/2 nám. Bartáková
51 Zrušení usnesení ZMP č. 305 ze dne 13. 9. 2021 (3) OPP/1 nám. Bartáková
52 Poskytnutí dotace na opravu střechy nad hlavním traktem objektu náměstí Republiky 5, Rooseveltova 1, Plzeň (v rámci Programu regenerace) (6) OPP/2 nám. Bartáková
53 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2022 (6) OK/1 nám. Bartáková
54 Realizační plán na rok 2022 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 (5) OK/2 nám. Bartáková
55 Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2022 (2) OŠMT/1 radní Kantorová
56 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP pro rok 2022 (7) OŠMT/2 radní Kantorová
57 RO pro 11. školní jídelnu Plzeň včetně zařazení nové akce do rozpisu použití FI (2) OŠMT/3 radní Kantorová
58 Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování projektu „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni 6 - Liticích“ bez spoluúčasti dotačních prostředků (4) SMART+ŘEÚ/1 radní Gola, nám. Šlouf
59 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
60 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (5) BEZP/2 radní Zrzavecký
61 Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (4) BEZP/3 radní Zrzavecký
62 Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP na období 2022 - 2025 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli. (9) BEZP/4 radní Zrzavecký
63 Schválení nového znění Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi s. městem Plzeň a Krajským ředitelstvím Policie PK (3) BEZP/5 radní Zrzavecký
64 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
65 Plán projektů "Koncepce odtokových poměrů" (2) ŘTÚ/2 p. primátor
66 Korespondence s občany ve věci "Petice - nesouhlas s plánem zastavět zelené plochy sídliště Bory" (3) ŘTÚ/3 p. primátor
67 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2021 a 2022 (4) OSI/1 nám. Zarzycký
68 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2021 (2) OSI/2 nám. Zarzycký
69 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2021 včetně informace o výsledku el. dražby pozemků v k. ú. Plzeň (2) MAJ/10 nám. Šlouf
70 Vyhodnocení fungování sportovních mládežnických akademií podporovaných z rozpočtu města Plzně za rok 2021 (2) SPORT/3 nám. Zarzycký
71 Vyhodnocení Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2021 (2) SPORT/5 nám. Zarzycký
72 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2021 (1) ORG/2 Ing. Karhan
73 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2021 (1) ORG/3 Ing. Karhan
74 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2022 (1) ORG/4 Ing. Karhan
75 Analýza činnosti orchestrů Divadla J. K. Tyla, p. o., a Plzeňské filharmonie, o. p. s. (2) OK/3 nám. Bartáková
76 Informace o sloučení Základní umělecké školy Plzeň, Jagellonská 14, IČO 45330212, se Základní uměleckou školou, Plzeň Terezie Brzkové 33, IČO 45335851 (1) OK/4 nám. Bartáková
77 Petice občanů - Slovany (3) OŽP/2 Ing. Svobodová
78 Průběh likvidace nadačních fondů založených městem Plzní a jejich výmazu z nadačního rejstříku (1) PRÁV/1 JUDr. Tomášek
79 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 12. 2021 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
80 Zápis z mimořádného jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 8. 12. 2021 (1) VZVZ/2 H. Matoušová
81 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 1. 2022 (1) VZVZ/3 H. Matoušová
82 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
83 Různé (0)