Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 30.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 28.03.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 2. 2022 – 27. 3. 2022 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 +NámS Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (3) RadZ+PRIM/1 radní Zrzavecký, p. primátor, nám. Šlouf
4 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
5 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
6 Výsledky otevřené architektonické jednofázové projektové soutěže o návrh řešení stavby „Plavecký bazén Borská pole“ (materiál přijde na stůl) (0) ŘTÚ/1 p. primátor
7 Rozpočtové opatření pro rok 2022 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2023-2025 (6) ŘEÚ/1 nám. Šlouf
8 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců (6) SPORT/2 nám. Zarzycký
9 Žádosti o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci sportující mládeže z rozpočtu Odboru sportu MMP (5) SPORT/3 nám. Zarzycký
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 1. 2022 do 27. 2. 2022 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
11 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Zátiší“ (6) PROM/1 nám. Šlouf
12 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 7071/4 v k. ú. Plzeň (7) PROM/2 nám. Šlouf
13 Prodej pozemku p. č. 229/55 v k. ú. Lobzy společnosti TRIIW s.r.o. (6) PROM/3 nám. Šlouf
14 Prodej pozemků p. č. 717/8 a p. č. 717/9, oba v k. ú. Kyšice u Plzně (8) PROM/4 nám. Šlouf
15 Prodej pozemků p. č. 515/1, p. č. 515/2 a p. č. 523/3, vše v k. ú. Střelice (8) PROM/5 nám. Šlouf
16 Prodej pozemku p. č. st. 2575, nově vzniklých pozemků p. č. 1559/10, p. č. 1560/29, p. č. 1560/28, vše v k. ú. Litice u Plzně a p. č. 1507/12 v k. ú. Valcha (9) PROM/6 nám. Šlouf
17 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 12053/17, p. č. 12053/18 a p. č. 12777/2, vše v k. ú. Plzeň, společnosti MAWI spol. s r.o. (9) PROM/7 nám. Šlouf
18 Prodej pozemků p. č. 40/6, 40/7, 437/36, 437/37, 618/462, 618/463 a 824/8, vše v k. ú. Lhota u Dobřan, společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (11) PROM/8 nám. Šlouf
19 Ponechání pozemků p. č. 297/2 a p. č. 303, oba v k. ú. Sedlecko, v majetku města Plzně (8) PROM/9 nám. Šlouf
20 Změna usnesení ZMP č. 174 ze dne 10. 5. 2021 z důvodu prodloužení termínu pro uzavření SoBSK v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Skvrňany“ (5) PROM/10 nám. Šlouf
21 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2016/004485 ze dne 19. 10. 2016 (4) PROM/11 nám. Šlouf
22 Prodej jednotky č. 1155/19 (bytu) na adrese Brněnská 44, Plzeň (2) PROM+BYT/12 nám. Šlouf
23 Prodej bytové jednotky č. 1295/5 na adrese Mutěnická č. or. 7 v Plzni (4) PROM/13 nám. Šlouf
24 Prodej volné nebytové jednotky č. 1865/23 na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni (4) PROM/14 nám. Šlouf
25 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Mutěnická 5, 7 a Slupská 6 v Plzni (3) PROM/15 nám. Šlouf
26 Odkoupení pozemků v k. ú. Plzeň, od společnosti KRPA INVESTMENT a.s. (7) MAJ/1 nám. Šlouf
27 Výkup pozemku parc. č. 1882 v k. ú. Bolevec od 5 spoluvlastníků do vlastnictví města Plzně (6) MAJ/2 nám. Šlouf
28 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2021/004285 na převod pozemků se společností Borská pole development s.r.o. (4) MAJ/3 nám. Šlouf
29 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 5. fáze/RD“. (4) MAJ/4 nám. Šlouf
30 Uzavření smluv o smlouvách budoucích v souvislosti se stavbou „Soubor BD Nové Skvrňany“ – STAVENBYT NS1 s.r.o. (8) MAJ+ŘTÚ/5 nám. Šlouf
31 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu na pozemky v k. ú. Plzeň a Hradiště u Plzně – Česká pošta, s. p. (7) MAJ/6 nám. Šlouf
32 Darování pozemků parc. č. 234/11 a parc. č. 1355/2, oba k. ú. Malesice, z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně a zrušení VB. (4) MAJ/7 nám. Šlouf
33 Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň (ulice Kalikova a Radčická) z majetku města Plzeň do majetku Plzeňského kraje formou daru. (5) MAJ/8 nám. Šlouf
34 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 871/67 a parc. č. 871/68, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/9 nám. Šlouf
35 Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku parc. č. 5283/97, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – Krajské státní zastupitelství v Plzni do majetku města Plzně (6) MAJ/10 nám. Šlouf
36 Podání žádosti města Plzně ve věci úplatného převodu pozemků p. č. 10966/2 a p. č. 10965/13, vše k. ú. Plzeň, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (6) MAJ/11 nám. Šlouf
37 Směna nově vzniklého pozemku parc. č. 252/62 v k. ú. Lobzy za pozemek parc. č. 2410/2 v k. ú. Doubravka, mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 234 pro k. ú. Doubravka. (8) MAJ/12 nám. Šlouf
38 Záměr získat části pozemku p. č. 3203/1, k. ú. Bolevec, a záměr převést části pozemků p. č 12594/1 a p. č. 12811/1 v k. ú. Plzeň 4 Správě železnic, státní organizaci (6) MAJ/13 nám. Šlouf
39 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1038/29, k. ú. Bolevec (9) EVID/1 nám. Šlouf
40 Majetkoprávní řešení užívání pozemku p. č. 3197/271, k. ú. Bolevec, v lokalitě ulic Plaská – U Velkého rybníka (10) EVID/2 nám. Šlouf
41 Svěření pozemku p. č. 694/9 k. ú. Lobzy do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4. (7) EVID/3 nám. Šlouf
42 Rozhodnutí o demolici objektů v areálu v Borské ul. (5) EVID/4 nám. Šlouf
43 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2022 (6) OK/1 nám. Bartáková
44 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2022 (2) OSS/1 nám. Bartáková
45 Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání zpravodajů I-IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2022“ (6) KŽP/1 nám. Vozobule
46 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č.6/2017 o regulaci provozování hazardních her (4) BEZP/1 rad.Zrzavecký
47 Podání žádosti o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra ČR z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022“ (4) BEZP+FIN/2 radní Zrzavecký, nám. Šlouf
48 Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (2) OŠMT/1 radní Kantorová
49 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2022 (6) OŠMT/2 radní Kantorová
50 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/3 radní Kantorová
51 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy (6) OŠMT/4 radní Kantorová
52 Rozšíření zřizovací listiny 16. základní školy a mateřské školy Plzeň (2) OŠMT/5 radní Kantorová
53 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
54 Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2021 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
55 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (2) OSI/1 nám. Zarzycký
56 Milostivé léto (1) BYT+FIN/1 nám. Šlouf
57 Zpráva o stavu městského nemovitého majetku (1) EVID/5 nám. Šlouf
58 Vyhlášení nových programů na podporu sportující mládeže (1) SPORT/1 nám. Zarzycký
59 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2022 (1) ORG/2 Ing. Karhan
60 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 2. 2. 2022 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
61 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 2. 3. 2022 (1) VZVZ/2 H. Matoušová
62 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za II. pololetí roku 2021 (2) VZVZ/3 H. Matoušová
63 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
64 Vyhodnocení Akčního plánu strategie Smart City Plzeň za období 2019-2021 (2) SMART/1 radní Gola
65 Postup společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., při nákupu elektrické energie pro roky 2022 a 2023 (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
66 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
67 Různé (0)