Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 31.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 09.05.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 28. 3. 2022 – 8. 5. 2022 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Dohoda o spolupráci v areálu Carimex Renault (6) PRIM/2 p. primátor
4 Změna č. 2 ÚPP - lokalita 4_42 (4) STAV/1 p. primátor
5 Projednání Závěrečného účtu města za rok 2021 (7) ŘEÚ/1 nám. Šlouf
6 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2021 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2022 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2023 – 2025. (8) ŘEÚ/2 nám. Šlouf
7 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP/1 p. primátor
8 Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni (4) ŘÚSO/1 p. primátor
9 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2022 (5) OPM+KPM/1 p. primátor
10 Projekt Regenerace sídliště Litice (4) ŘTÚ/1 p. primátor
11 Výsledky architektonické soutěže o návrh „Plavecký bazén Borská pole“ (3) ŘTÚ/2 p. primátor
12 Aktualizace Plánu udržitelné mobility 2022 (4) ŘTÚ/3 p. primátor
13 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na projektovou dokumentaci a o vyhotovení projektové dokumentace pro obnovu Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni (3) OI/1 p. primátor
14 Změna v dozorčí radě společnosti Měšťanská beseda Plzeň s.r.o. (2) NámZ/1 nám. Zarzycký
15 Změna stanov společností Obytná zóna Sylván a.s. a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (9) FIN/2 nám. Zarzycký
16 Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (13) FIN/3 nám. Zarzycký
17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu Podpora tradičních mezinárodních mládežnických sportovních akcí pro rok 2022 (6) SPORT/1 nám. Zarzycký
18 Navýšení částek u dotačních smluv ke kofinancování investičních projektů s dotací od Národní sportovní agentury (5) SPORT+ŘEÚ/2 nám. Zarzycký, nám. Šlouf
19 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 28. 2. 2022 do 10. 4. 2022 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
20 Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (4) KV/3 Mgr. Janouškovec
21 Volba člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek Zastupitelstva města Plzně (3) ORG/6 H. Matoušová
22 Prohlášení statutárního města Plzeň jako spoluinvestora pro budoucí realizaci staveb silnic I. třídy na území města Plzně (6) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
23 Žádost společnosti REUSE PLZEŇ s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „REUSE PLZEŇ“. (5) KŽP/1 nám. Vozobule
24 Žádost Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Údržba zeleně v areálech hřbitovů města Plzně“. (5) KŽP/2 nám. Vozobule
25 Žádost společnosti goodooga s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Provozování a podpora portálu www.plzen.nevyhazujto.cz“. (6) KŽP/3 nám. Vozobule
26 Žádost ústavu MOTÝL, z.ú., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“. (6) KŽP/4 nám. Vozobule
27 Žádost městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Kultivace stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad na území ÚMO 9 - Malesice“. (5) KŽP/5 nám. Vozobule
28 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OK MMP pro rok 2022 a zvýšení dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 2021/006821 (7) OK/1 nám. Bartáková
29 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2021 (3) OK/2 nám. Bartáková
30 Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny v Plzni“ (3) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Šlouf
31 Prodej 40 ks zaknihovaných akcií společnosti ČEZ, a.s. získaných MO Plzeň 2 – Slovany v rámci vypořádání dědického řízení (4) ŘEÚ/4 nám. Šlouf
32 Žádost o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení - byt č. 1, Křimická 15, Plzeň (7) BYT/1 nám. Šlouf
33 Projednání prominutí dluhu - byt č. 5, Úslavská 26, Plzeň (7) BYT/2 nám. Šlouf
34 Projednání uzavření dohody o splátkách odchylně od instrukce QI 61-17-05 na dluh vztahující se bytu č. 6 na adrese Tylova 51, Plzeň (9) BYT/3 nám. Šlouf
35 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace (2) ODBSZ/1 nám. Šlouf
36 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace (2) ODBSZ/2 nám. Šlouf
37 Prodej pozemků, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v souvislosti se stavbou Obchodní centrum – Plzeň ALICE, ul. Lábkova/Terezie Brzkové, investor InterCora, spol. s r.o. (13) PROM+MAJ/1 nám. Šlouf
38 Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s plánovanou výstavbou stavby „Polyfunkční dům Nádražní“ (7) PROM+MAJ/2 nám. Šlouf
39 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1609/257 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (8) PROM/3 nám. Šlouf
40 Prodej pozemků p. č. 11286/18, 11286/19, 11286/20, 11286/23, 11286/24, 11286/27, 11286/28, 11286/29, 11286/31, 11286/32, 11286/33, vše v k. ú. Plzeň (6) PROM/4 nám. Šlouf
41 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 12800/4 v k. ú. Plzeň a zřízení služebnosti (8) PROM/5 nám. Šlouf
42 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1091/3 a pozemku p. č. 898, oba v k. ú. Lhota u Dobřan a zrušení usnesení ZMP č. 413 ze dne 15. 11. 2021. (5) PROM/6 nám. Šlouf
43 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 714/32 v k. ú. Lhota u Dobřan (9) PROM/7 nám. Šlouf
44 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 8528/2 v k. ú. Plzeň (8) PROM/8 nám. Šlouf
45 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku p. č. 5790, k. ú. Plzeň (7) PROM/9 nám. Šlouf
46 Prodej jednotky č. 1246/18 (bytu) na adrese Bzenecká 14, Plzeň (2) PROM+BYT/10 nám. Šlouf
47 Uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 844/3, Sousedská 1, Plzeň, s vítězem městské soutěže. (2) PROM/11 nám. Šlouf
48 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 8211/2 v k. ú. Plzeň a p. č. 3197/279 v k. ú. Bolevec. (7) PROM/12 nám. Šlouf
49 Dar pozemků p. č. 2164/20, 2164/21, 2164/22 a nově vzniklého pozemku p. č. 2164/2, vše v k. ú. Doubravka (7) PROM/13 nám. Šlouf
50 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti se stavbou Lhota - ul. Pod Dálnicí – investor fyzická osoba (6) MAJ/1 nám. Šlouf
51 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvám o budoucích smlouvách, vodovodní řad DN 90 v ulici Ve Svahu v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, fyzické osoby (4) MAJ/2 nám. Šlouf
52 Budoucí majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu (1. etapa), investor společnost Industrial Center CR 2 s.r.o. (7) MAJ/3 nám. Šlouf
53 Uzavření darovací smlouvy na darování nově vzniklého pozemku parc. č. 2648/4, k. ú. Doubravka, z majetku města Plzeň do majetku Plzeňského kraje. (5) MAJ/4 nám. Šlouf
54 Uzavření darovací smlouvy na darování nově vzniklého pozemku parc. č. 2232/11, k. ú. Litice u Plzně, z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně. (5) MAJ/5 nám. Šlouf
55 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Doubravka – Zábělská ulice. (5) MAJ/6 nám. Šlouf
56 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 8424/78, parc. č. 8424/84 a parc. č. 8424/140, vše k. ú. Plzeň a spoluvl. podílu o velikosti 5/6 k celku pozemku parc. č. 8463/19, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/7 nám. Šlouf
57 Výkup pozemku parc. č. 318/13, k. ú. Červený Hrádek u Plzně, od fyzické osoby, do majetku města Plzně. (4) MAJ/8 nám. Šlouf
58 Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžující povinný pozemek parc. č. 10690, k. ú. Plzeň a výkup části pozemku parc. č. 10690, k. ú. Plzeň z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně. (6) MAJ/9 nám. Šlouf
59 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1648/5 k. ú. Černice (9) EVID/1 nám. Šlouf
60 Rozhodnutí o demolici objektu stodoly na pozemku p. č. st. 180 k. ú. Litice u Plzně včetně zajištění hraniční zdi (5) EVID/2 nám. Šlouf
61 Darování historického ložnicového nábytku Západočeské galerii v Plzni, příspěvkové organizaci. (3) EVID/3 nám. Šlouf
62 Program prevence kriminality města Plzně 2022 (3) BEZP/1 radní Zrzavecký
63 Schválení Marketingové strategie města Plzně (2021-2035) (5) OPM/1 radní Jilichová Nová
64 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2022 (5) OŠMT+FIN/1 radní Kantorová, nám. Šlouf
65 Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků účelově určeného investičního příspěvku poskytnutého 1. základní škole Plzeň (2) OŠMT/2 radní Kantorová
66 Rozpočtové opatření pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP a 16. základní školu a mateřskou školu Plzeň (2) OŠMT/3 radní Kantorová
67 Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci - Plzeňské podnikatelské vouchery a Výzvy č. 2022 (5) ŘEÚ/3 radní Gola
68 Návrh opatření k vyloučení kumulace funkcí (2) NámZ/2 nám. Zarzycký
69 Změny rozdělení kompetencí mezi členy Rady města Plzně (3) NámZ/3 nám. Zarzycký
70 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
71 Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2022 (2) FIN/1 nám. Šlouf
72 Dopis SK Petřín Plzeň, a.s. - žádost o pomoc při dostavbě závlahového systému v areálu SK Petřín Plzeň (1) ORG/2 Ing. Karhan
73 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2022 (1) ORG/3 Ing. Karhan
74 Zpráva o činnosti DES OP a Záchranné stanice živočichů za rok 2021 (1) ORG/4 Ing. Karhan
75 Petice "Za pohodové centrum města Plzně" (1) ORG/5 Ing. Karhan
76 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
77 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 4. 2022 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
78 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
79 Kontaktní místo pro bydlení (1) ODBSZ/3 nám. Šlouf
80 Zapojení města Plzně do humanitární pomoci pro občany postižené válkou na Ukrajině (1) NámS/1 nám. Šlouf
81 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 2012/005002 (2) ŘTÚ/12 nám. Vozobule
82 Různé (0)