Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 33.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 20.06.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 5. 2022 – 19. 6. 2022 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022 (3) ŘEÚ/1 nám. Šlouf
4 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
5 Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2018 - 2021 (materiál přijde na stůl) (5) PRIM/3 p. primátor
5a Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (lokalita 4_42 Zóna Cvokařská) (4) PRIM/4 p. primátor
6 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP/1 p. primátor
7 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (3) KPMEZ/1 p. primátor
8 Koncepční řešení dopravy na Slovanech (4) ŘTÚ/1 p. primátor
9 Schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Plzeň a spol. Valcha Property Development a.s. (6) OI/1 p. primátor
10 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (12) FIN/3 nám. Zarzycký
11 Schválení přijetí dotace z MMR ČR z dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“ pro Plzeň - TURISMUS, p. o. (2) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký
12 Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (6) SPORT/1 nám. Zarzycký
13 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (6) SPORT/2 nám. Zarzycký
14 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 4. 2022 do 22. 5. 2022 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
15 Rozhodnutí ve věci vypořádání technického zhodnocení v nájemní smlouvě č. 3011002633/51/02/3 uzavřené se společností BLUE EARTH, s. r. o. (10) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
16 Delegování zástupce města Plzně na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu) (3) ŘÚSO/3 nám. Bartáková
17 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2022 (33) OSS/1 nám. Bartáková
18 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Podpora zdravotní péče a svozové služby“ na rok 2022 (15) OSS/2 nám. Bartáková
19 Poskytnutí dvou neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2022 (3) OSS/3 nám. Bartáková
20 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2022 (2) OSS/4 nám. Bartáková
21 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace organizaci Diecézní charita Plzeň z rozpočtu OSS MMP na rok 2022. (2) OSS/5 nám. Bartáková
22 Poskytnutí dotace na opravu ulič. průčelí nad parterem objektu Tovární 6, Plzeň (7) OPP/1 nám. Bartáková
23 Poskytnutí dotace na opravu J štítu obytného domu Koterovská náves 13, Plzeň (7) OPP/2 nám. Bartáková
24 Poskytnutí dotace na restaurování ostění vjezd. brány a branky v ulič. průčelí obj. Na Rychtě 5, Plzeň (7) OPP/3 nám. Bartáková
25 Poskytnutí dotace na opravu střech na severní straně objektu Zborovská 31, Plzeň (7) OPP/4 nám. Bartáková
26 Poskytnutí dotace na opravu chléva, zdi a přístavbu přístřešku objektu Koterovská náves 14, Plzeň (7) OPP/5 nám. Bartáková
27 Poskytnutí dotace na restaurování vstupních dveří Velké synagogy, sady Pětatřicátníků 11, Plzeň (7) OPP/6 nám. Bartáková
28 Poskytnutí dotace na opravu Z fasády fary a vstupní brány objektu Budilovo nám. 2, Plzeň (7) OPP/7 nám. Bartáková
29 Poskytnutí dotace na obnovu vnějších schodišť objektu Jiráskovo nám. 30, Plzeň (7) OPP/8 nám. Bartáková
30 Poskytnutí dotace na restaurování sochy a 2 pilířů u kostela "Na Horničce", Plzeň-Křimice (7) OPP/9 nám. Bartáková
31 Poskytnutí dotace na obnovu fasády na S straně kostela sv. Mikuláše, Plzeň (7) OPP/10 nám. Bartáková
32 Poskytnutí dotace na opravu halové chodby v 2. NP objektu Denisovo nábř. 4, Plzeň (7) OPP/11 nám. Bartáková
33 Poskytnutí dotace na výměnu okenních výplní a vrat v 1. NP objektu Dominikánská 1, Plzeň (8) OPP/12 nám. Bartáková
34 Poskytnutí dotace na obnovu 11 ks špaletových oken objektu nám. Republiky 5, Plzeň (8) OPP/13 nám. Bartáková
35 Poskytnutí dotace na opravu J části fasády ve 2. NP objektu Zbrojnická 6, Plzeň (8) OPP/14 nám. Bartáková
36 Poskytnutí dotace na obnovu části fasády objektu Rooseveltova 2, Plzeň (8) OPP/15 nám. Bartáková
37 Poskytnutí dotace na opravu fasád objektu Božkovské nám. 8, Plzeň (7) OPP/16 nám. Bartáková
38 Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2022 (7) OK/1 nám. Bartáková
39 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2022“ (6) OK/2 nám. Bartáková
40 Zvýšení dotace poskytnuté pro rok 2022 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na základě smlouvy č. 2021/006824 (4) OK/3 nám. Bartáková
41 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/2 nám. Šlouf
42 Podání žádosti v rámci IROP na projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK" (3) FIN/4 nám. Šlouf
43 Žádost o dotaci z MKČR na projekt „Kulturní a kreativní centrum DEPO2015 – etapa 1“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Šlouf
44 Žádost o dotaci z IROP na projekt „Nástavba učeben polytechnického vzdělávání Tyršova ZŠ, Plzeň - Černice" (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Šlouf
45 Žádost o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2023“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/3 nám. Šlouf
46 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (3) ÚČT/1 nám. Šlouf
47 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu (3) ÚČT/2 nám. Šlouf
48 Poskytnutí investiční individuální dotace (2) ODBSZ/1 nám. Šlouf
49 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu „Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2022“ z rozpočtu ODBSZ MMP (14) ODBSZ/2 nám. Šlouf
50 Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (4) ODBSZ/3 nám. Šlouf
51 Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u bytů na úpravu vlastním nákladem stavebníka (3) BYT/1 nám. Šlouf
52 Rozhodnutí o prominutí smluvních pokut v souvislosti se stavbou PARK KALIKOVA, Plzeň – Bytový komplex s administrativou, investor STAFIN Kalikova a. s. (4) MAJ/1 nám. Šlouf
53 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 2302/24 v k.ú. Plzeň pro stavbu „Koterovská 96, Plzeň – Demolice uhelny“ a rekonstrukci parkovacích stání. (4) MAJ/2 nám. Šlouf
54 Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k celku pozemku parc. č. 8590/7 a parc. č. 8606/5 a části pozemku parc. č. 8589/5, vše k. ú. Plzeň z vlastnictví společnosti PROPERTY CZECH a.s. do majetku města Plzně. (5) MAJ/3 nám. Šlouf
55 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v rámci stavby Výstavba polyfunkčních domů, Chelčického ulice, Plzeň, investor PROPERTY CZECH a.s. (5) MAJ/4 nám. Šlouf
56 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o budoucích smlouvách uzavřených v souvislosti se stavbou „Bytové domy Plzeň – Křimice, Lokalita U Statku II. etapa“ v k. ú. Křimice (dále jen stavba), investor Amesbury - Plzen 2 s.r.o. (4) MAJ/5 nám. Šlouf
57 Změna usnesení ZMP č. 167/2022 ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu (1. etapa), investor Industrial Center CR 2 s.r.o. (5) MAJ/6 nám. Šlouf
58 Výkup pozemků parc. č. 814/4 a parc. č. 814/5, oba k. ú. Zruč, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (6) MAJ/7 nám. Šlouf
59 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 8422/36, k. ú. Plzeň a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/6 k celku pozemků parc. č. 8463/9 a parc. č. 8463/17, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města. (4) MAJ/8 nám. Šlouf
60 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 3193/15, parc. č. 3893, oba k. ú. Bolevec a parc. č. 11251/14, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/9 nám. Šlouf
61 Bezúplatný převod pozemků p. č. 1378 k. ú. Božkov, p. č. 1932/94 k. ú. Bručná a p. č. 700 k. ú. Bukovec, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně. (5) MAJ/10 nám. Šlouf
62 Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Plzeň 4 – Jateční ulice. (5) MAJ/11 nám. Šlouf
63 Směna pozemků mezi MP a vlastníkem zaps. na LV č. 1593 pro k. ú. Černice, a to částí p. č. 1439/1 (nově označ. p. č. 1439/5 a p. č. 1439/6) za část městs. pozemku p. č. 1436/3 (nově označ. p. č. 1436/8), oba v k. ú. Černice. (6) MAJ/12 nám. Šlouf
64 Uzavření směnné smlouvy na převod pozemků v k. ú. Doudlevce – fyzická osoba (6) MAJ/13 nám. Šlouf
65 Bezúplatný převod nemovitého majetku, a to mostních pilířů na pozemcích parc. č. 5574/1 a parc. č. 5575/1, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (7) MAJ/15 nám. Šlouf
66 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/717 v k. ú. Skvrňany (8) PROM/1 nám. Šlouf
67 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 3032/12, p. č. 3032/13, oba v k. ú. Bolevec (7) PROM/2 nám. Šlouf
68 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 10489/15 v k. ú. Plzeň (7) PROM/3 nám. Šlouf
69 Prodej pozemku p. č. 232/41 v k. ú. Lobzy, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (7) PROM/4 nám. Šlouf
70 Prodej pozemků p. č. 212/3, p. č. 1009/5, p. č. 1195/4, vše v k. ú. Štěnovice (7) PROM/5 nám. Šlouf
71 Prodej pozemku p. č. 834/89 v k. ú. Doubravka. (6) PROM/6 nám. Šlouf
72 Prodej části pozemku p. č 136/1 v k. ú. Božkov. (9) PROM/7 nám. Šlouf
73 Prodej pozemků p. č. 12623/50 a p. č. 12623/51, oba v k. ú. Plzeň 4 (7) PROM/8 nám. Šlouf
74 Prodej pozemku p. č. 795/6 a nově vzniklého pozemku p. č. 795/22, vše v k. ú. Koterov, vč. zřízení služebností a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku p. č. 188/2 v k. ú. Koterov. (10) PROM/9 nám. Šlouf
75 Prodej pozemku p. č. 307, jehož součástí je stavba bez čp/če, a nově vzniklého pozemku p. č. 341/2, vše v k. ú. Dolní Vlkýš. (7) PROM/10 nám. Šlouf
76 Ponechání pozemku p. č. 886/46 v k. ú. Lobzy, v majetku města Plzně (7) PROM/11 nám. Šlouf
77 Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti se společností TBT INVEST s.r.o. z důvodu změny termínu pro dokončení stavby „polyfunkční dům Plzeň, Husova ul.“ (5) PROM/12 nám. Šlouf
78 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s plánovanou výstavbou BD „Nároží – Zelinářská, U Sv. Rocha“. (8) PROM/13 nám. Šlouf
79 Uzavření kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky v Plzni, na adrese Mutěnická č. or. 7, s vítězi městské soutěže (2) PROM/14 nám. Šlouf
80 Prodej nebytové jednotky č. 1203/8 (garáže), Pod Košutkou 3, Plzeň (4) PROM/15 nám. Šlouf
81 Prodej volných nebytových jednotek na adrese Mohylová č. or. 101 a Mohylová č. or. 103, Plzeň (7) PROM/16 nám. Šlouf
82 Stanovení minimální kupní ceny volných nebytových jednotek pro prodej městskou soutěží (4) PROM/17 nám. Šlouf
83 Prodej jednotky č. 1280/2 (bytu) na adrese Brněnská 61, Plzeň (2) PROM+BYT/18 nám. Šlouf
84 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 11700/127 v k. ú. Plzeň. (9) EVID/1 nám. Šlouf
85 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 608/6 k. ú. Dolany u Plzně (8) EVID/2 nám. Šlouf
86 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Sdružení VIA, z.ú. (3) EVID/3 nám. Šlouf
87 Svěření části pozemku p. č. 2688/32 k. ú. Plzeň do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. (6) EVID/4 nám. Šlouf
87a Spoluvlastnický podíl v k. ú. Plzeň (6) NámS/2 nám. Šlouf
87b Pozemek v k. ú. Plzeň (6) NámS/3 nám. Šlouf
88 Rozpočtové opatření pro 16. ZŠ a MŠ (2) OŠMT/1 radní Kantorová
89 Rozpočtové opatření pro 15. ZŠ Plzeň na vybudování hřiště pro školní družinu (2) OŠMT/2 radní Kantorová
90 Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni v roce 2022 (2) OŠMT/3 radní Kantorová
90a Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje a uzavření Darovací smlouvy s příkazem (3) RadZ/1 rad. Zrzavecký
91 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
92 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č.6/2017 o regulaci provozování hazardních her (4) BEZP/2 radní Zrzavecký
93 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
94 Obnova schodišť na Rooseveltově mostě (2) ŘTÚ/12 nám. Vozobule
95 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2021 (3) OSI+ŘEÚ/1 nám. Zarzycký
96 Informace o procesu vyvlastnění pro získání vlastnického práva k pozemku parc. č. 225/45, k. ú. Litice u Plzně (1) MAJ/14 nám. Šlouf
97 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2022 (1) ORG/2 Ing. Karhan
98 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2022 (1) ORG/3 Ing. Karhan
99 Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022 a Akční plán pro roky 2021-2022 (1) NámS/1 nám. Šlouf
100 Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP (1) NámV/1 nám. Vozobule
101 Informace o naplňování opatření pro zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19 na příjemce dotací poskytovaných z rozpočtu statutárního města Plzeň pro rok 2021 (1) ŘÚSO/2 nám. Bartáková
102 Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2021 (2) OŽP/1 Ing. Svobodová
103 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 5. 2022 (1) VZVZ/1 H. Matoušová
104 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 6. 2022 (1) VZVZ/2 H. Matoušová
105 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
106 Různé (0)