Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 34.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.09.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 20. 6. 2022 – 11. 9. 2022 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 (3) PRIM/2 p. primátor
4 Schválení koncepční části Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, verze 3 (5) PRIM+ÚKEP/4 p. primátor
5 Schválení Akčního plánu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ obsahující 1. verze programových rámců (8) PRIM+ÚKEP/5 p. primátor
6 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2021 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
7 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP+NámS/1 p. primátor, nám. Šlouf
8 Změna usnesení ZMP č. 189 ze dne 20. 6. 2022 (3) KP/2 p. primátor
9 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2022 (5) ŘTÚ/1 p. primátor
9a Poskytnutí individuálních investičních dotací s kofinancováním od Národní sportovní agentury (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
10 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP. (17) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký, nám. Bartáková
11 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
12 Poskytnutí finančních darů v rámci programu Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v kategorii dětí a mládeže v Plzni (5) SPORT/3 nám. Zarzycký
13 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 5. do 14. 8. 2022 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
14 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022 (8) ŘEÚ/2 nám. Šlouf
15 Podání žádosti o podporu v rámci IROP 2021 - 2027 na realizaci projektu "Podpůrné systémy pro výkon veřejné správy statutárního města Plzně" (2) ŘEÚ/3 nám. Šlouf
16 Podání žádosti o podporu v rámci IROP 2021 - 2027 na realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti statutárního města Plzně" (2) ŘEÚ/4 nám. Šlouf
17 Uvolnění blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na realizaci akce „Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 (3) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Šlouf
18 Žádost o dotaci z Národního plánu obnovy na projekt „Polyfunkční objekt pro seniory - Chvojkovy lomy, Plzeň“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/3 nám. Šlouf
19 Žádost o dotaci z Národního plánu obnovy na projekt "Chráněné bydlení - Tělocvičná 11, Plzeň" (2) ÚKEP+ŘEÚ/4 nám. Šlouf
20 Žádost o dotaci z IROP na projekt "Výstavba nové budovy MŠ v MO Plzeň 10 - Lhota, odloučené pracoviště" (2) ÚKEP+ŘEÚ/5 nám. Šlouf
21 Přijetí dotace MKČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2022 (5) FIN+OPP/1 nám. Šlouf, nám. Bartáková
22 Změna směrnice QS 61-10 Statut fondu životního prostředí města Plzně (4) FIN+OŽP/2 nám. Šlouf, nám. Vozobule
23 Podání žádosti o dotaci v rámci IROP na projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK" - gymnázium (3) FIN/3 nám. Šlouf
24 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace (2) ODBSZ/1 nám. Šlouf
25 Změna podmínek smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Člověk v tísni, o.p.s. (2) ODBSZ/2 nám. Šlouf
26 Neposkytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/3 nám. Šlouf
27 Uzavření směnné smlouvy v k. ú. Černice, se společností IKO stavby s.r.o. (8) MAJ/20 nám. Šlouf
28 Nový záměr budoucího prodeje pozemků v k. ú. Černice spol. GAME SportsCenter s.r.o. (9) PROM/1 nám. Šlouf
29 Prodej pozemků a nově vzniklých pozemků v k. ú. Plzeň za účelem výstavby polyfunkčního domu „Polyfunkční dům Anglické nábřeží – U Zvonu“ společnosti Anglické nábřeží Development s.r.o. (7) PROM/2 nám. Šlouf
30 Uzavření smluv budoucích v rámci stavby Polyfunkční dům Anglické nábřeží – U Zvonu – společnost Anglické nábřeží Development s.r.o. a společnost INVESTIKA beta, s.r.o. (5) MAJ/7 nám. Šlouf
31 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1367/6 v k. ú. Bručná spol. Aktivtrans s.r.o. (7) PROM/3 nám. Šlouf
32 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/006995 ze dne 25. 1. 2022 ve věci prodloužení termínu pro nabytí právní moci stavebního povolení pro společnost Roudná Real s.r.o. (5) PROM/4 nám. Šlouf
33 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2346/2, p. č. 2434/24 a p. č. 2434/26, vše v k. ú. Valcha. (11) PROM/5 nám. Šlouf
34 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemků v k. ú. Křimice a v k. ú. Skvrňany v souvislosti s realizací stavby „BD Skvrňany“ (11) PROM/6 nám. Šlouf
35 Prodej pozemku p. č. 232/17 v k. ú. Lobzy společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (7) PROM/7 nám. Šlouf
36 Prodej pozemku p. č. 11286/22 v k. ú. Plzeň. (6) PROM/8 nám. Šlouf
37 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 355/151, k. ú. Červený Hrádek u Plzně (7) PROM/9 nám. Šlouf
38 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2435/40, 2435/41, 2435/42, 2435/43 a 2434/14, k. ú. Bolevec (7) PROM/10 nám. Šlouf
39 Prodej pozemku p. č. 1878/56 a nově vzniklého pozemku p. č. 1878/57, vše v k. ú. Bolevec. (7) PROM/11 nám. Šlouf
40 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1068/22 a p. č. 938/7 v k. ú. Bručná. (8) PROM/12 nám. Šlouf
41 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 939/5 v k. ú. Bručná. (12) PROM/13 nám. Šlouf
42 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1811/4 a p. č. 498/1 v k. ú. Bručná. (9) PROM/14 nám. Šlouf
43 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 901/9 v k. ú. Radobyčice. (8) PROM/15 nám. Šlouf
44 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností se spol. STAVINGEM, s.r.o., z důvodu změny termínu nabytí právní moci společného povolení na stavbu „Výstavba – Krašovská ulice, Plzeň“ (6) PROM/16 nám. Šlouf
45 Darování pozemků p. č. 61/5, p. č. 622/20, p. č. 774/12, p. č. 778/1, p. č. 778/7 a mostu přes mlýnský náhon v ulici U řeky, vše v k. ú. Chotěšov, Obci Chotěšov. (9) PROM/17 nám. Šlouf
46 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2011/000527 ve věci prodloužení termínu pro dokončení přístavby a rekonstrukce klubovny se spolkem Junák – český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. (6) PROM/18 nám. Šlouf
47 Prodej pozemku p. č. 592/48 v k. ú. Křimice. (6) PROM/19 nám. Šlouf
48 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2663/10 v k. ú. Plzeň. (8) PROM/20 nám. Šlouf
49 Udělení souhlasu s demolicí objektů a uzavření smluv o smlouvě budoucí darovací na pozemky v k. ú. Plzeň 4, dotčené VPS S-7 „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“ (7) PROM+EVID/21 nám. Šlouf
50 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2434/25 v k. ú. Valcha (10) PROM/22 nám. Šlouf
51 Prodej pozemku p. č. 2264/80 a nově vzniklých pozemků p. č. 2264/123 a p. č. 2264/124, vše v k. ú. Doubravka, společnosti Agrowest a.s. (7) PROM/23 nám. Šlouf
52 Prodej jednotky č. 1296/36 (bytu) na adrese Slupská 6, Plzeň (2) PROM+BYT/24 nám. Šlouf
53 Uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky (garáže) č. 1203/8, Pod Košutkou 3, Plzeň, s vítězem městské soutěže (2) PROM/25 nám. Šlouf
54 Prodej pozemku parc. č. 3138/12, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k. ú. Plzeň (8) PROM/26 nám. Šlouf
55 Uzavření kupní smlouvy se společností Ferona, a.s. pro stavbu „Ochrana ČOV II - Bolevecký potok – Inundační objekt pod vlečkou Ferony“. (7) MAJ/1 nám. Šlouf
56 Výkup pozemku parc. č. 1281/23 a dvou spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 a 1/8 z celku pozemku parc. č. 1281/5, vše v k. ú. Bručná, pro stavbu „Kanalizace – část Bručná“ od dvou fyzických osob. (5) MAJ/2 nám. Šlouf
57 Výkup pozemků p.č. 251/5 a p.č. 1191/9, vše k. ú. Božkov z vlastnictví TJ Božkov z.s., do majetku MP a zrušení věcných břemen zřízených ve prospěch MP na předmětných pozemcích z důvodu splynutí oprávněného a povinného. (4) MAJ/3 nám. Šlouf
58 Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Nová Valcha – 5.fáze/RD, investor Valcha Property Development a.s. (7) MAJ/4 nám. Šlouf
59 Rozhodnutí o odstoupení od SOSB kupních v souvislosti s výstavbou Nová Valcha - 6.fáze/RD, investor Valcha property Development as. (3) MAJ/5 nám. Šlouf
60 Konečné majetkoprávní vypořádání stavby "Plzeň, Slovanská třída – Buková ulice, Bytové domy", investor První developerská s.r.o. (6) MAJ/6 nám. Šlouf
61 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené se spol, BC Real, a.s. (4) MAJ/8 radní Šlouf
62 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ve věci prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy na převod části pozemku parc. č. 2437/2 v k. ú. Bolevec (5) MAJ/9 nám. Šlouf
63 Rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod kanalizační stoky v souvislosti se stavbou „Připojení na kanalizaci – parc. č. 338/2 a 338/3“ v k. ú. Červený Hrádek u Plzně (4) MAJ/10 nám. Šlouf
64 Zrušení usnesení ZMP č. 167/2022 a 240/2022 ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu (1. etapa), investor Industrial Center CR 2 s.r.o. (4) MAJ/11 nám. Šlouf
65 Uzavření darovací smlouvy ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 1935/47, k. ú. Bručná, mezi Plzeňským krajem a městem Plzeň. (4) MAJ/12 nám. Šlouf
66 Uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem pro převod nově vybudovaného nadzemního hydrantu na pozemku parc. č. 2220/1, k. ú. Doubravka, včetně vodovodní přípojky a svěření do trvalé správy MO Plzeň 4. (5) MAJ/13 nám. Šlouf
67 Výkup části pozemku parc. č. 360/1 v k. ú. Bukovec zaps. na LV č. 689 pro k. ú. Bukovec (nově označ. parc. č. 360/22), ve vlastnictví spol. MAWI, spol. s r. o., do majetku města Plzně. (5) MAJ/14 nám. Šlouf
68 Výkup nově vzniklých pozemků parc. č. 865/17 a parc. č. 865/18 v k. ú. Valcha, od fyzické osoby zaps. na LV č. 723 pro k. ú. Valcha, do majetku města Plzně. (5) MAJ/15 nám. Šlouf
69 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 558/187 a parc. č. 558/194, oba k. ú. Chotíkov, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/16 nám. Šlouf
70 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 524/16, parc. č. 524/17, parc. č. 2617/24, parc. č. 2617/32, parc. č. 93/4 a parc. č. 95/9, vše k. ú Litice u Plzně, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/17 nám. Šlouf
71 Směna pozemků v k. ú. Doubravka mezi městem Plzní a vlastníkem zaps. na LV č. 2597 pro k. ú. Doubravka, za účelem stavby nového oplocení pozemku v majetku fyzické osoby. (5) MAJ/18 nám. Šlouf
72 Uzavření směnné smlouvy v k. ú. Plzeň se společností Rezidence Pod Vinicemi s.r.o. (6) MAJ/19 nám. Šlouf
73 Směna mezi MP a vlast. zaps. na LV č. 1758 pro k. ú. Bolevec, a to pozemků p.č. 2996/2 a p.č. 2996/3, oba v k. ú. Bolevec za část p.č. 2998 (nově označ. p.č. 2998/2), k. ú. Bolevec ve vlast. FO zaps. na LV č. 1758 pro k. ú. Bolevec. (5) MAJ/21 nám. Šlouf
74 Směna pozemků mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 3250 pro k. ú. Bolevec (dále jen žadatel), a to části pozemku parc. č. 2435/22 za části městského pozemku parc. č. 2435/6, oba v k. ú. Bolevec (6) MAJ/22 nám. Šlouf
75 Směna mezi MP a fyz. osobami (manž.) zaps. na LV č. 8640 pro k. ú. Plzeň, a to části p.č. 8176/8, k. ú. Plzeň (nově označ. p.č. 8176/59) za část p.č. 8177/1 (nově označ. díly „a“, „b“) a p.č. 8161/2, oba k. ú. Plzeň (6) MAJ/23 nám. Šlouf
76 Využití/nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby bez čp/če, garáž, zaps. na LV č. 5374 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzeň. (5) MAJ/24 nám. Šlouf
77 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 271/171 k. ú. Červený Hrádek u Plzně. (9) EVID/1 nám. Šlouf
78 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Masarykově základní škole Kdyně. (3) EVID/2 nám. Šlouf
79 Projednání souhlasu s demolicí objektů v rámci stavby „Sloni na Mži“. (4) EVID/3 nám. Šlouf
80 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 a závěrečný účet DSO za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 (4) NámV/1 nám. Vozobule
81 Žádost Spolku Ametyst, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ekologická výchova venku a po celý rok“. (6) KŽP/1 nám. Vozobule
82 Žádost Sboru Církve adventistů sedmého dne Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Spolu v zahradě – 2. etapa“. (6) KŽP/2 nám. Vozobule
83 Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kniha environmentálních cestopisných reportáží EXPEDICE ZA POZNÁNÍM“. (6) KŽP/3 nám. Vozobule
84 Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/2 nám. Bartáková
85 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně pro období let 2023-2024. (3) OSS/1 nám. Bartáková
86 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2022 (2) OSS/2 nám. Bartáková
87 Žádost organizace CENTRUM HÁJEK, z.ú. o změnu rozpočtu poskytnuté dotace na rok 2022 (3) OSS/3 nám. Bartáková
88 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace organizaci Občanské sdružení ProCit, z.s., z rozpočtu OSS MMP na rok 2022 (2) OSS/4 nám. Bartáková
89 Poskytnutí dotace na sanační opatření objektu Žižkova 29, Plzeň (8) OPP/1 nám. Bartáková
90 Poskytnutí dotace na sanační opatření objektu U Sv. Rocha 3, Plzeň (7) OPP/2 nám. Bartáková
91 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2022“ (6) OK/1 nám. Bartáková
92 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (30) OŠMT/1 radní Kantorová
93 Rozpočtové opatření pro 1. základní školu Plzeň na rekonstrukci atletické dráhy a vybudování sektoru pro vrh koulí (2) OŠMT/3 radní Kantorová
94 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň (42) OŠMT/4 radní Kantorová
95 RO pro OŠMT a 16. ZŠ a MŠ Plzeň (2) OŠMT/5 radní Kantorová
96 Poskytnutí mimořádné individuální dotace z rozpočtu OŠMT MMP (4) OŠMT/6 radní Kantorová
97 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (3) ORG/4 Mgr. Kůs
98 Prodloužení termínu povinnosti Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje poskytnout informace o způsobu využití darovaných finančních prostředků a uzavření Dodatku č. 1 (5) BEZP/1 radní Zrzavecký
99 Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací akce „Plzeň – Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla – 2022“ v rámci dotačního programu „Program prevence kriminality na místní úrovni 2022“ (3) BEZP+ŘEÚ/2 radní Zrzavecký, nám. Šlouf
100 Novelizace procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, a to zejména elektronizací dotačního procesu prostřednictvím nové aplikace eDotace (2) TAJ/1 Mgr. Váchal
101 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro souběžné zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace, jejímž řešením bude výstavba nového pavilonu 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň (3) MO1/1 Ing. Karhan
102 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
103 Postup statutárního města Plzeň a společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. při organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem (1) PRIM/3 p. primátor
104 30. výročí partnerství Plzeň – Regensburg v r. 2023 (1) PRIM/6 p. primátor
105 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2022 (3) ŘEÚ/1 nám. Šlouf
106 Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2022 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) ŘTÚ/11 nám. Vozobule
107 Výsledek el. dražby pozemku p. č. 2688/110 k. ú. Plzeň a el. aukce spoluvl. podílu o velikosti 1/36 k celku nemovité věci – Klatovská ul. 38. (4) MAJ/25 nám. Šlouf
108 Žádosti o prodloužení blokace ve Fondu rezerv a rozvoje statutárního města Plzně na investiční projekty s dotací od Národní sportovní agentury (3) SPORT/2 nám. Zarzycký
109 Školní nábytek – pro odloučené pracoviště 26. základní školy Plzeň zajišťující vzdělání ukrajinských dětí (1) OŠMT/2 radní Kantorová
110 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2022 (1) ORG/2 Ing. Karhan
111 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2022 (1) ORG/3 Ing. Karhan
112 Sbírka Pomáhající Plzeň (1) NámS/1 nám. Šlouf
113 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
114 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 29. 6. 2022 (1) VZVZ/1 p. H. Matoušová
115 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
115a Podnět Růženy Beňákové (3) OKIA/1 Ing. Kochmanová
115b Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 9. 2022 (1) VZVZ/2 p. H. Matoušová
116 Různé (0)