Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 3.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.12.2022 od 8.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 11. 2022 – 11. 12. 2022 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 470 ze dne 9. prosince 2019 o záměru města sloučit Nadaci 700 let města Plzně a Nadaci sportující mládeže. (4) PRIM/3 p. primátor
5 Schválení novelizace Jednacího řádu ZMP (3) PRIM/5 p. primátor
6 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“ (3) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
7 Žádost o dotaci z IROP na projekt „13. ZŠ - přístavba a nástavba školy“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
8 Žádost o dotaci z IROP na projekt „26. ZŠ – přístavba a nástavba školy“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/3 p. primátor
9 Žádost o dotaci z IROP na projekt „MŠ Plzeň-Křimice - nástavba“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/4 p. primátor
10 Přijetí Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt „Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16“ (4) ÚKEP/5 p. primátor
11 Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu „Plzeň – Skvrňany – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ (5) FIN/2 p. primátor
12 Přijetí dotace MMR v rámci Národního plánu obnovy na akci „Testovací polygon pro autonomní mobilitu“ (4) FIN+ŘTÚ/3 p. primátor
13 Souhrnné rozpočtové opatření (4) ŘEÚ/1 p. primátor
14 Rozpočet města Plzně na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 – 2026. (5) ŘEÚ/2 p. primátor
15 Akční plán na rok 2023 ke Strategickému plánu města Plzně (4) PRIM/4 p. primátor
15a Odměňování neuvolněných členů ZMP od 1. ledna 2023 (3) PRIM/6 p. primátor
15b Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 381 ze dne 18. 10. 2022 (2) PRIM/7 p. primátor
15c Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 9. 2022 – 23.11. 2022 (3) PRIM/8 p. primátor
16 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (7) PRÁV/1 p. primátor
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 8. 2022 do 13. 11. 2022 (2) KV/1 Bc. Šlouf, MBA
18 Schválení nového znění Statutu a Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (4) KV/3 Bc. Šlouf, MBA
19 Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Plzeň - lokalita 4_47 Chlum – Zábělá (3) NámB/1 nám. Bosák
20 Rozpočtové opatření pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP a 16. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Americká 30, příspěvkovou organizaci (2) OŠMT/1 nám. Kantorová
21 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o. (10) ŘTÚ/1 nám. Tolar
22 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (10) ŘTÚ/2 nám. Tolar
23 Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Využití zachycené dešťové vody pro závlahu zeleně“ (6) KŽP/1 nám. Tolar
24 Žádost městského obvodu Plzeň 4 o poskytnutí finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadba stromů podél cyklostezky Na Drážkách“ (5) KŽP/2 nám. Tolar
25 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2022-23“ (6) KŽP/3 nám. Tolar
26 Žádost 21. základní školy Plzeň o poskytnutí finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební zásah na stromové zeleni a výsadba nových keřů – areál školního hřiště“ (5) KŽP/4 nám. Tolar
27 Změna zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/1 radní Šrámek
28 Změna rozpočtu v poskytnuté dotaci na projekt „Club House a Recovery College při Ledovci (CHRC)“ organizace Ledovec, z.s. (3) OSS/1 radní Šrámek
29 Změny usnesení ZMP č. 482/2021 a uzavření dodatků k dotačním smlouvám s příjemci dotace v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na období 2022–2025 (16) OSS/2 radní Šrámek
30 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2023 (7) OSS/3 radní Šrámek
31 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2023 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury a Nadaci 700 let města Plzně (9) OK/1 radní Bartáková
32 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (7) SPORT/1 radní Morávek
33 Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2022 (5) ŘEÚ/3 radní Kůs
34 Uzavření dodatků k dotačním smlouvám neziskovým organizacím v gesci BEZP MMP. (9) BEZP/1 radní Winkelhöfer
35 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací (4) ODBSZ/1 radní Budková
35a Elektronická aukce (6) RadG/1 radní Gola
35b Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. (6) RadG/2 radní Gola
36 Uzavření dodatků č. 1 k SOSB kupních na převod technické a dopravní infrastruktury a pozemků (prodloužení termínu) pro stavbu "PARK KALIKOVA, Plzeň – Bytový komplex s administrativou", investor STAFIN Kalikova a.s. (5) MAJ/1 radní Gola
37 Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 7. a 8. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s. (4) MAJ/2 radní Gola
38 Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní v souvislosti se stavbou Areál Borská ul. v Plzni – soubor polyfunkčních staveb, investor společnost Destiny House s.r.o. (3) MAJ/3 radní Gola
39 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 11153/12, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/4 radní Gola
40 Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 1/12 k celku pozemků parc. č. 8475/4 a parc. č. 8475/5, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/5 radní Gola
41 Výkup spoluvl. podílu v celk. výši 1/3 k celku p. č. 7123 o vým.243 m2, zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jižní Předměstí, č.p. 911, bydlení, zaps. na LV č. 8567 pro k. ú. Plzeň, od 3 FO – dům Hřímalého 26. (5) MAJ/6 radní Gola
42 Výkup podílů 1/18 k celku parc.č. 1043/93, parc.č. 1043/94, parc.č. 1043/106, parc.č. 1043/110, parc. č. 1043/117, parc.č. 1043/119 a parc.č. 1043/120, ze spoluvl.tří FO zaps. na LV č.10027 pro k.ú. Doubravka, do majetku města Plzně. (4) MAJ/7 radní Gola
43 Směna mezi MP a ČEZ Distribuce, a.s., a to p. č. 1029/5 za p. č. 1029/7, vše k. ú. Skvrňany, za účelem majetkového vypořádání pozemků pod stavbou trafostanice a zřízení a zrušení předkup. práva k převáděným pozemkům. (5) MAJ/8 radní Gola
44 Směna nemovitých věcí v rámci majetkoprávního vypořádání po zaměření skutečného provedení stavby „Rekultivace odkaliště Plzeň – Božkov“ s Plzeňskou teplárenskou, a.s. (6) MAJ/9 radní Gola
45 Prodej pozemku p. č. 2434/25 v k. ú. Valcha (10) PROM/1 radní Gola
46 Prodej pozemků p. č. 3/8 a p. č. 10/5, oba v k. ú. Křimice a zřízení služebnosti (9) PROM/2 radní Gola
47 Prodej pozemku p. č. st. 728 v k. ú. Smědčice (8) PROM/3 radní Gola
48 Prodej podílu ve výši 126/1280 k celku pozemku p. č. 9442 v k. ú. Plzeň (6) PROM/4 radní Gola
49 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Severní Předměstí 1301, 1302, 1303 a 1304 v Plzni (3) PROM/5 radní Gola
50 Rozhodnutí o demolici objektů – řadových garáží ve Velenické ul. (5) EVID/1 radní Gola
51 Rozhodnutí o darování 4 m2 plzeňské dlažby, 25 m2 křemencové dlažby a cca 16 tun valounů Západočeskému muzeu v Plzni (4) EVID/2 radní Gola
52 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
53 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš, MBA
54 Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP (1) NámT/1
55 Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 3. čtvrtletí 2022 (2) FIN/1 p. primátor
56 Informace o uzavřených dodatcích ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. za období 20. 11. 2021 – 28. 11. 2022 (1) OSI/1 p. primátor
57 Vyhlášení dotačních titulů Odboru sportu MMP na rok 2023 (1) SPORT/2 radní Morávek
58 Žádost Ing. Ženíška o revokaci usnesení ZMP č. 86/2021 o změně č. 1 projektu regenerace sídliště Košutka a č. 118/2021 o prodeji pozemků v k. ú. Bolevec (3) ORG/2 Ing. Karhan
59 Informativní zpráva o vyhlášeném Jednoletém dotačním programu v oblasti kultury na rok 2023 (1) OK/2 radní Bartáková
60 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
61 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Bc. Šlouf, MBA
62 Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2022 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje (2) ŘÚSA/1 JUDr. Triner, MBA
63 Různé (0)