Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.01.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2022 (3) ST1/4
7 Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 (4) ST1/5
8 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 (3) RMO1/2
9 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2022“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (4) RMO1/3
10 Účel. převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo J. K. Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2022 včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (4) RMO1/4
11 Rozpočtové opatření ve věci pořízení užitkového automobilu (3) RMO1/5
12 Rozpočtové opatření ve věci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených SVSMP na výstavbu nového skateparku v parku za Plazou (3) RMO1/6
13 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2021 (4) RMO1/7
14 Informativní zprávy (3) ST1/6
15 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/7
16 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8
17 Závěr (0) ST1/9