Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 06.04.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2021 (11) RMO1/2
7 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (5) RMO1/3
8 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury (5) RMO1/4
9 Projednání poskytnutí individuálních dotací na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (8) RMO1/5
10 Zařazení nově zahajované akce „Doplnění dětského přírodního hřiště do prostoru parku Krašovská v Plzni“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření (5) RMO1/6
11 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (4) RMO1/7
12 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně na vodní skluzavku vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (5) RMO1/8
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (4) RMO1/9
14 Žádost o změnu názvu publikace (4) ST1/4
15 Projednání žádosti Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně o stanovisko k zástavbě při ul. Kotíkovská, k možnosti umístit jiné stavby než stavby pro využití občanského vybavení (5) RMO1/10
16 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (5) RMO1/11
17 Obecně závazná vyhláška č. /2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu (5) RMO1/12
18 Informativní zprávy (6) ST1/5
19 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/6
20 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7
21 Závěr (0) ST1/8