Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 27.04.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Přípravy voleb do obcí, stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 na volební období 2022-2026 (3) ST/2 Mgr. Procházka
4 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2021 (3) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
5 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP–snížení provozního příspěvku 32. mateřské školy, Resslova 22, Plzeň z důvodu rekonstrukce střechy 32. MŠ (3) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (3) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic pro rok 2022 (2) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČO 70941513 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022 (3) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 111. rozp. opatření rozpočtu roku 2022 – převod z rozp.MMP do rozp.MO3 – komp. bonus a současný inv.převod z rozp. MO3 do rozp.MMP za účelem spolufinancování rozvojových projektů Odboru SMART v roce 2022 (3) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2022 (5) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru stavebně správního a investic – ponížení stavebních investic a posílení rozpočtu běžných výdajů areálu Škodaland pro rok 2022 (3) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2021 (12) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. ./2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu (3) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, účinné od 1. 1. 2023 (4) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí finančního příspěvku 33. ZŠ Plzeň na rozvoj dětí v rámci dopravní výchovy (4) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022 (8) EK/13 Mgr. Ondřej Ženíšek
17 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 "Sociální oblast - Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022 (4) EK/14 Mgr. Ondřej Ženíšek
18 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022 (KVAM) (3) KVAM+EK/1 Mgr. Ženíšek
19 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ v roce 2022 (KK) (5) KK+EK/1 Mgr. Ženíšek
20 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 – Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality v roce 2022 (KVPB) (4) KVPB+EK/1 Mgr. Ženíšek
21 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 7 "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022 (3) KS+EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
21a 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2022 (4) EK/15 Mgr. Ondřej Ženíšek
22 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 20. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 Jiří Strobach
23 Informativní zprávy předložené na 20.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (5) TAJ/1 Mgr. Procházka
24 Různé (0)
25 Závěr (0)