Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 24.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 21.06.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
5 Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
6 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
7 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2022 (2) EAP/3 Mgr. Janouškovec
9 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2022 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-březen 2022 (5) EAP/2 PhDr. Fluxa
11 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022 (3) EAP/1 PhDr. Fluxa
12 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) EAP/4 PhDr. Fluxa
13 Dary společnosti Arsanat a prof. MUDr. PhDr. Karlu Novákovi, DrSc. (4) EAP/6 p. Andrlík
14 Darování hasičského auta Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77 vč. příslušenství obci Raková okr. Rokycany (2) ORG/1 p. Trůková
15 Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 88 767 Kč v rámci humanitární pomoci (2) ORG/2 Ing. Aschenbrenner
16 Souhlas se svěřením pozemků parc. č. 251/5 a 1191/9, zast. plocha a nádvoří, oba k. ú. Božkov, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (4) MIR/1 PhDr. Fluxa
17 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
18 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2022, včetně investic v budovách MŠ (1) MIR/2 PhDr. Fluxa
19 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/5 PhDr. Fluxa
20 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
21 Různé (0) Ing. Aschenbrenner