Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 22.06.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Nástup nového člena ZMO Plzeň 3 na uprázdněný mandát (1) ST/1 Mgr. Procházka
3 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/2 Mgr. Procházka
4 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 01/2022 – 03/2022 (4) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
5 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 70. MŠ Plzeň na realizaci projektu „S Waltříkem za světýlkem“ (4) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení závazného ukazatele rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu – náhrady mezd v době nemoci v roce 2022 (5) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro vybrané MŠ na území MO 3 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022 (2) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 19.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu výdajů Odboru SSI pro rok 2022 – přesun finančních prostř. z provozních výdajů odboru a navýšení prov. přísp. pro 27.MŠ,Dvořákova 4,Plzeň (3) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 (4) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí transferu ze státního rozpočtu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 (3) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – snížení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 pro rok 2022 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 pro rok 2023 (3) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 v roce 2022 (5) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce pro rok 2022 (3) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v r. 2022 (7) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2022 (4) SSI/1 Ing. Petr Baloun
16 Jmenovitý plán investic odboru SVV na rok 2022 (3) SVV/1 Mgr. David Procházka
17 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 21. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 Jiří Strobach
18 Informativní zprávy předložené na 21.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (6) TAJ/1 Mgr. Procházka
19 Různé (0)
20 Závěr (0)