Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 22.06.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2022 (4) RMO1/2
7 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (4) RMO1/3
8 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (3) RMO1/4
9 Projednání poskytnutí individuálních dotací na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast a oblast kultury (4) RMO1/5
10 Vyřazení akce „Projektová příprava-Parkovací místa U Jam 21“ ze seznamu jmenovitých stavebních akcí a provedení účetního odpisu vynaložené investice do nákladů (2) RMO1/6
11 Poskytnutí slevy z poplatku za údržbu Parku za Plazou v roce 2021 – Klépierre Plzeň, s.r.o. (5) RMO1/7
12 Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce (4) ST1/4
13 Informativní zprávy (0) ST1/5
14 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/6
15 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7
16 Závěr (0) ST1/8